Facebook

Vybízet <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vybízet <koho>.

Význam: Vybízet znamená pobízet či vyzývat k činu, jednání nebo k názoru.

pobízet

Pobízet znamená vyzývat, aby se něco udělalo, nebo aby se někomu něco udělalo.

říkat <komu jak>

Říkat je vyjadřování názoru, myšlenky nebo přání nahlas, obvykle někomu jinému.

nazývat <koho jak>

Nazývat je vyjádření jména, titulu nebo označení přiřazeného k osobě, věci nebo skupině.

jmenovat

Jmenovat je proces označení něčeho jménem, získání titulu nebo funkce.

Podobná synonyma

čekat <na koho n. co>

Očekávat; předpokládat nebo doufat, že něco nebo někdo se stane/objeví.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: usilovat o to, aby člověk učinil něco, co nechtěl, pomocí argumentů a vyjednávání.

unavit <koho>

Unavit znamená vyvést někoho z sil, zbavit energie.

vydráždit <koho>

Vyvolat/rozvířit emoce, podráždění nebo hněv/zlost u někoho.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyžadovat něco intenzivně a trvalou formou. Něco, na co je někdo vyzýván, jehož požadavky jsou silně zdůrazňovány.

utěšovat <koho>

Utěšovat znamená poskytovat útěchu, podporu a útěchu osobě, která je v nouzi.

přenést <na koho> (vinu)

Převést odpovědnost za něco na osobu/organizaci.

povyšovat se <nad koho>

Povyšovat se : vystavovat se nadřazenosti nad někoho jiného, ukazovat jeho nedostatečnost.

vymýt <komu> (mozek)

Vymýt mozek znamená přemýšlet o něčem intenzivně natolik, že se to začne stávat součástí vaší osobnosti.

zřídit <koho> (nemoc)

Zřídit koho: přiřadit diagnózu a přijmout opatření k léčbě nemoci.

kárat <koho>

Kárat znamená připomínat někomu jeho chyby nebo nesprávné chování a očekávat, že se to už nebude opakovat.

uklouznout <komu> (slovo)

Uklouznout znamená uniknout, vyhnout se něčemu nebo někomu vyhýbat se.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

napodobovat <koho>

Napodobovat znamená kopírovat pohyby nebo činy druhé osoby.

potrestat <koho>

Potrestat znamená trestat, udělit trest někomu za provinění.

odplatit <komu čím>

Odplatit je vrátit stejnou měrou - poskytnout protihodnotu jako odměnu či trest.

svádět <koho>

Svádět vyjadřuje úmyslnou snahu přesvědčit někoho o něčem nebo ho přimět k něčemu.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

přimluvit se <za koho>

Přimluvit se: projevit podporu (zastání) někomu v určitém problému.

mírnit <koho>

Mírnit znamená omezovat, potlačovat nebo utlumovat něčí chování, názory nebo emoce.

dohlédnout <na koho>

Dohlédnout na někoho znamená být pozorným a dbát na to, aby se co nejlépe zvládl úkol nebo situace.

hostit <koho>

Hostit znamená poskytovat pohostinství, přijímat a ubytovávat návštěvníky.

zasypat <koho>

Zasypat znamená obklopit někoho (nebo něco) velkým množstvím něčeho, nejčastěji písku, sněhu nebo prachu.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.

vítat <koho>

Vítat znamená přivítat někoho laskavě a srdečně.

věřit <komu>

Věřit znamená důvěřovat toho člověka, věřit v jeho schopnosti a v jeho slova, vyjadřovat důvěru a očekávat, že bude dělat to, co slíbí.

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

dopisovat <komu>

Psát dopisy někomu; sdělovat mu své myšlenky či pocity prostřednictvím písemného tisku.