Facebook

Smýšlet - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu smýšlet.

Význam: Smýšlení je proces vytváření myšlenek, kombinování informací, racionálního uvažování a uvažování o nás samých a o světě kolem nás.

soudit <jak>

Soudit znamená vyhodnotit, analyzovat a posuzovat situace nebo informace.

mít názor

Mít názor: mít vlastní, odlišný názor nebo myšlenku na nějaké téma.

mínit

Mínit znamená myslet, mít v úmyslu nebo zamýšlet plánovat nebo usilovat o něco.

zamýšlet <s kým>

Zamýšlet znamená přemýšlet o něčem společně s někým.

rozsuzovat (spor)

Rozsuzovat znamená prohlížet a zvažovat údaje, argumenty a důkazy, aby se dospělo k závěru ve sporu.

odsuzovat (zločince)

Odsoudit, to je soudním procesem udělit trest konkrétnímu člověku za porušení zákonů.

posuzovat

Posuzovat znamená zhodnotit, zvážit, zkoumat, analyzovat a porovnávat informace.

myslit

Myslit - proces uvažování, který vede k pochopení, vytváření pojmů a vyvozování závěrů.

usuzovat

Usuzovat znamená vyvozovat závěry ze skutečností, důkazů nebo argumentů.

přisuzovat <komu> (osud)

Přisuzovat osud : odpovídat za výsledky činů nebo určitých událostí.

Podobná synonyma

nabít <komu>

Nabít znamená předat nebo dodat něco komu. Může to být informace, energie nebo síla.

pomoci <komu s čím> navíc

Pomoci komu s čím navíc: poskytnout jim více než je nezbytné, aby dosáhli svého cíle.

sdělovat <komu>

Předávat informace, zprávy, myšlenky nebo vyjádření druhé osobě.

vyčinit <komu>

Vyčinit (komu) znamená vyčíslit náhradu za škodu, kterou dotyčný způsobil.

spor

Spor je souboj, konflikt nebo debata mezi dvěma nebo více stranami o něčem, co je považováno za důležité.

přisuzovat <co komu>

Přisuzovat: dávat někomu nebo něčemu určité vlastnosti, kvality nebo funkce.

přisuzovat

Přisuzovat znamená přiřazovat nebo přiřknout nějaké vlastnosti, významy nebo hodnoty.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat nějakou informaci ostatním lidem.

uplatňovat svůj názor

Vyjadřovat a prosazovat své názory, předkládat je a argumentovat pro jejich realizaci.

poručit <komu>

Poručit znamená dát jim příkaz nebo rozkaz, aby něco udělali.

rozsuzovat

Rozsuzovat znamená analyzovat, hodnotit a kriticky myšlením získávat nové informace.

naletět <komu>

Naletět někomu je udělat krok, který nemá logické vyústění nebo důvod a který může být zneužit.

vydat <co komu>

Vydat znamená dát někomu něco, jako například vydat knihu, vydat pokyn, vydat rozsudek apod.

dokázat <komu> (vinu)

Ukázat, že dotyčný je zodpovědný za nějaké zločin nebo špatné jednání.

předepisovat <co komu>

Předepisovat znamená udělovat příkazy, nařízení nebo instrukce pro někoho nebo něco.

předpisovat <co komu>

Předpisovat znamená dávat někomu příkaz, nařízení nebo zákon.

dát úplatek <komu>

Darovat peníze nebo jinou výhodu (např. úlevu) nekalým způsobem někomu, aby se vyhnul spravedlivému rozhodnutí nebo postihu.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená uspokojit požadavky nebo přání toho druhého.

dát <co komu>

Dát znamená poskytnout něčemu nebo někomu danou věc, službu, nabídku či informaci.

vrazit <komu> facku

Dát fyzický nátlak na někoho, aby se podvolil, nebo aby vyjádřil svůj nesouhlas.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

zprotivit se <co komu>

Odmítnout se, postavit se jednomu nebo čemukoliv, čelit čemukoliv; bránit se, mít odpor.

názor

Názor je stanovisko nebo postoj jednotlivce k nějakému tématu, věci nebo události.