Facebook

Problém - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu problém.

Význam: Problém je obtížný problém nebo situace, kterou je třeba vyřešit.

věšák

Věšák je nábytek, který slouží k ukládání a držení oděvů.

diakritické znaménko

Diakritické znaménko je znak nebo kombinace znaků, které se používají k zvýraznění či modifikaci významu písmena nebo slova.

pohrabáč

Pohrabáč je hra se šesti kartami, ve které hráči snaží získat co nejvíce bodů.

udička

Udička je stavební materiál, který se používá k pevnému spojení dvou konstrukcí.

potíž

Potíž je problém, který je obtížný k řešení nebo vyřešení.

komplikace

Komplikace je problém nebo komplikovaná situace, která komplikuje zpracovávání úkolu nebo procesu.

zádrhel

Nečekaný problém, který brání dosažení cíle.

vodák (pádlující u špičky lodi)

Vodák je člověk, který sedí u špičky lodi a pádlováním vytváří pohyb lodi.

sporná otázka

Otázka, která vyvolává rozdílné názory nebo je předmětem diskuze.

zauzlení

Zauzlení je složitý stav, kdy se jednotlivé části změní tak, že je nelze od sebe oddělit.

oříšek

Malé, tvrdé a sladké oříšky jsou oblíbenou pochoutkou a jsou často používány jako příloha k dezertům nebo jako občerstvení.

otázka

Význam slova otázka: dotaz, který se ptá na něco nejasného, často za účelem získání informací nebo úsudku.

úloha

Úloha je úkol nebo práce, který je třeba provést nebo vyřešit.

úkol

Úkol je povinnost nebo úloha, kterou je třeba splnit.

Podobná synonyma

jet lodí

Proplouvat vodou pomocí lodi, například na dovolenou nebo na výlet.

znaménko

Symbol, znak nebo znaménko je obraz, písmeno nebo grafický znak, který označuje nějakou věc, stav nebo myšlenku.

zvrhnout se (na lodi)

Zvrhnout se znamená, že loď se otáčí nebo sklání do strany, často způsobené silným větrem nebo jinou přírodní silou.

úkol (výzkumný)

Úkol je úloha či činnost, která je určená k vyřešení v rámci výzkumného projektu.

zauzlení děje

Zauzlení děje je složitý příběh, u kterého se obtížně odhalují souvislosti mezi událostmi.

lehký (úkol)

Lehký je něco, co je snadno pohyblivé nebo snadno ovládnutelné, často při nízké hmotnosti.

znaménko (opakování)

Znaménko je symbol, obrázek, kombinace čísel nebo písmen, které slouží jako zástupný znak pro myšlenku, stav nebo věc.

dávat (za úkol)

Dávat (za úkol): vyžadovat, aby někdo provedl něco; delegovat úkol.

vymezit (úkol)

Vymezit je definovat, stanovit nebo specifikovat limit, hranici nebo pravidla.

svazek lodí

Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

důležitý (úkol)

Důležitý úkol je úkol, který je nutné splnit a má vážné důsledky, pokud se neprovede.

provést (úkol)

Provést znamená splnit, vykonat, uskutečnit nebo dokončit.

dát (úkol)

Darovat někomu/něčemu: poskytnout někomu/něčemu příspěvek, zboží nebo službu důvěrně nebo laskavě.

poslat (po lodi)

Přepravit lodí.

plošina (na lodi)

Plošina je část lodi, která je umístěna na lodním trupu, obvykle vyvýšená nad hladinou moře a slouží k manipulaci s nákladem.

oddíl (lodí n. letadel)

Oddíl je skupina lodí či letadel, které jsou společně organizovány a provozovány.

úloha (divadelní)

Role ve hře; herec/herečka, který/á má specifické charakteristiky a úkoly, které je třeba zahrát.

uskutečnit (úkol)

Realizovat, uskutečnit; splnit, provést, provádět, dopracovat, uskutečnit zadanou úlohu.

znaménko (diakritické)

Znaménko (diakritické) je znak přidávaný k písmenům, který mění jejich význam nebo výslovnost.

vyjet (s lodí)

Vyjet (s lodí) znamená odplout z přístavu a opustit břeh.

svěřit (úkol)

Předat někomu odpovědnost za plnění úkolu nebo za vyřízení činnosti.