Facebook

Připravovat se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu připravovat se.

Význam: Připravovat se znamená získávat informace, vytvářet plány a dělat vše potřebné k dosažení vytčených cílů.

chystat se <na co>

Připravit se na něco; příprava na budoucnost.

hotovit se <k čemu>

Hotovit se: připravit se, přičemž se hovoří o přípravě na nějakou činnost, kterou chceme vykonat.

strojit se

Strojit se znamená oblékat se, připravovat se na nějakou událost nebo se snažit o lepší vzhled.

studovat

Studovat znamená systematicky se věnovat zkoumání, studiu nebo učení se něčemu.

učit se

Učit se znamená získávat nové znalosti, dovednosti nebo schopnosti prostřednictvím studia, zkušeností nebo tréninku.

školit se

Proces učení a rozvoje dovedností, znalostí a schopností.

Podobná synonyma

hotovit

Hotovit znamená vyrobit nebo připravit něco, čímž se vytváří nová věc, služba nebo produkt.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k něčemu: otevřeně přiznat, že jste se dopustili něčeho nebo udělali něco špatného.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemukoli znamená soustředit se na to a věnovat tomu svou pozornost.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se je vyjádření odvahy a odhodlání k něčemu; je to učinit krok k plnění cíle nebo konat činnost, která je obtížná.

přiučovat se <čemu>

Učit se něčemu novému; získat praktické zkušenosti a informace o dané problematice.

postavit se <proti čemu>

Stavět se proti něčemu, znamená zaujmout odpor, odmítnout, bojovat s tím.

vázat se <k čemu>

Vázat se: uzavřít smlouvu, dohodu, slib či závazek, jejichž dodržování je povinné.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět, umět interpretovat a správně pochopit.

učit

Učit se vztahuje k získávání znalostí a dovedností. Jde o proces získávání poznatků a jeho aplikace do praxe.

přizpůsobovat se <čemu>

Přizpůsobovat se: činit kroky, aby se něco změnilo nebo bylo v souladu s okolnostmi.

zabránit <čemu>

Zabránit: učinit tak, aby se něco nemohlo stát nebo se nestalo.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět k něčemu násilím, bez souhlasu.

přinutit <koho k čemu>

Přinutit - donutit někoho k nějakému jednání, činu nebo postoji proti jeho vůli.

zvykat <komu n. čemu>

Zvykat - učit se očekávat, že se něco bude opakovat, nebo vyžadovat trvalou přítomnost něčeho.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat - stimulovat, motivovat, vybízet k činnosti.

strojit

Strojit znamená opravovat a úpravovat stroje, mechanické zařízení a jiné přístroje nebo jejich části.

uhnout <čemu>

Uhnout znamená vyhnout se něčemu, vymanit se z něčeho nebo uniknout něčemu.

přemlouvat <k čemu>

Přemlouvat znamená vyjednávat, prosit o něco naléhavě a vytrvale.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, uhnout, vyhýbat se.

oddávat se <čemu>

Přikládat se něčemu; prožívat to s intenzitou.

chystat

Příprava na něco budoucího nebo na blízkou budoucnost; přípravy, které zahrnují plánování, organizování a vytváření podmínek.

opravňovat <koho k čemu>

Opravňovat znamená dát někomu právo nebo schopnost provádět něco.

přiložit <co k čemu>

Přiložit znamená přidat nebo připojit něco k něčemu jinému.

vystavit <co čemu>

Uveřejnit informaci, prodávanou věc nebo umělecké dílo, aby bylo viditelné a přístupné ostatním.

dodávat <co k čemu>

Dodávat: přidávat nebo dávat něco k něčemu; obvykle znamená poskytovat něco pro potřebu nebo užitek.

školit

Školit je provádět výcvik nebo vzdělávání někoho, aby se naučil nové dovednosti nebo informace.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout či akceptovat něčí pravidla, autoritu či rozhodnutí.