Facebook

Ponořit se (do vody) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu ponořit se (do vody).

Význam: Vstoupit do vody, aby bylo možné se potopit pod její hladinu.

potopit se

Plavat pod hladinou vody na velkou vzdálenost.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.

zahloubat se

Hluboce se zamyslet, vložit úsilí do hlubokého pochopení či vyřešení problému.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená věnovat se činnosti plně a bez omezení.

Podobná synonyma

potopit

Potopit znamená zcela ponořit do vody, nebo zničit něco potopením do vody.

práce

Práce je činnost, která vyžaduje úsilí, aby se dosáhlo cíle. Může to být manuální nebo intelektuální činnost.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se k čemu znamená být související, spojený nebo provázaný s něčím.

zabrat se

Zabrat se znamená podniknout nějakou činnost s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

přiřadit <co čemu>

Přiřadit znamená označit určitou věc nebo osobu za danou věc nebo osobu.

dodávat <co k čemu>

Dodávat: přidávat nebo dávat něco k něčemu; obvykle znamená poskytovat něco pro potřebu nebo užitek.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.

přemlouvat <k čemu>

Přemlouvat znamená vyjednávat, prosit o něco naléhavě a vytrvale.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout či akceptovat něčí pravidla, autoritu či rozhodnutí.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat, protestovat nebo odmítat činit něco nebo souhlasit s něčím.

rozumět <čemu>

Pochopit čemu, udělat si jasno o smyslu a významu věci/situace.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

odolávat <čemu>

Odolávat znamená vystavovat se odporu nebo odmítat, jít proti čemu nebo se tomu bránit.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět někoho k něčemu násilím nebo silou, bez ohledu na jeho vůli.

vázat se <k čemu>

Vázat se: uzavřít smlouvu, dohodu, slib či závazek, jejichž dodržování je povinné.

čichat <k čemu>

Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

předejít <čemu>

Předejít: zabránit; předcházet; zabránit vzniku; předvídat a přijmout opatření k ochraně.

přijmout (hodně práce)

Přijmout znamená převzít a přijmout odpovědnost za něco, co bylo nabídnuto.

vzdorovat <čemu>

Vzdorovat znamená odolávat čemukoli, čemu se snažíte čelit, být odolný a nedávat se.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

opravňovat <koho k čemu>

Opravňovat znamená dát někomu právo nebo schopnost provádět něco.

porozumět <čemu jak>

Porozumět čemu jak znamená chápat, pochopit, pojmout myšlenku nebo situaci.

odhodlat se <k čemu>

Udělat odvážný krok a rozhodnout se vyřešit danou situaci.

naučit se <čemu>

Získat schopnost a dovednost zvládnout nějakou činnost či dovednost.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

bránit <čemu>

Bránit: zabránit něčemu, chránit před něčím, bránit sebe nebo někoho před útokem.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

urazit <čemu> (hrot)

Urazit čemu hrotem znamená fyzicky poškodit jemnou nebo citlivou část tím, že na ni někdo tlačí, tře, bodá nebo čehokoli jiného.