Facebook

Nutit mlčet - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu nutit mlčet.

Význam: Nutit mlčet znamená donutit někoho, aby se o něčem nezmiňoval nebo nemluvil.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená zamezit nebo omezit jeho projevy, aby se dosáhlo cílů nebo požadovaného výsledku.

likvidovat <koho>

Likvidovat znamená bez milosti zničit, zrušit, zlikvidovat.

ničit

Ničení je rozrušování předmětů, materiálů nebo organismů, aby ztratily svou původní podobu nebo funkci.

zabíjet

Zabíjet je užít smrtelnou sílu, která přímo způsobí smrt nebo způsobí těžká zranění, která vedou k smrti.

zatajovat

Zatajovat znamená skrývat nebo utajovat informace, skutečnosti nebo pravdu.

zamlčovat

Zamlčovat znamená skrývat, nezmiňovat, neukazovat nebo neříkat něco, co je pravdivé nebo příznačné.

Podobná synonyma

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená vyhození někoho z práce, školy nebo jiného místa, kde byl pověřeným úkolem.

otřít se <o koho>

Setkat se (konfliktně), narazit, mít nějaký kontakt s někým nebo s něčím.

ovlivňovat <koho n. co> (ideově)

Ovlivňovat je tvořit, měnit nebo formovat něco nebo někoho.

lákat <koho>

Lákat znamená přitahovat něco/někoho příjemnými slovy nebo jinými prostředky, aby se přiblížilo určitému cíli.

rýpat <do koho>

Rýpat (do někoho) znamená kritizovat či soudit někoho nebo něco.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či psychicky útočit, napadající člověk je agresor.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat člověka, ubližovat mu fyzicky a psychicky.

ovládnout <koho> (vztek)

Udržet kontrolu nad emocemi a nedovolit, aby vztek ovládl situaci.

šťourat <do koho>

Šťourat se rozumí prozkoumávání či zkoumání něčeho nebo někoho.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.

pokárat <koho>

Pokárat znamená uložit někomu trest za provinění, odsoudit jeho čin a ukázat, že to bylo špatné.

pošvihat <koho>

Pošvihat znamená dát člověku najevo, že mu schvalujete jeho čin nebo rozhodnutí.

polít <koho n. co>

Polít znamená provádět dlouhodobou a systematickou politickou činnost, uplatňovat politické postupy, akty a opatření.

morálně kazit <koho>

Morálně kazit znamená učinit člověka nečestným a nezodpovědným, vytvářet v něm špatné návyky a vystavit ho riziku.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená vyzývat někoho něco udělat, například změnit postoj nebo vykonat nějakou činnost.

odvléci <koho kam>

Odvléci: přesunout někoho nebo něco jinam; přenést někoho nebo něco někam jinam.

mrzet <koho>

Mrzet znamená projevovat hlubokou lítost, smutek nebo zklamání nad něčím nebo někým.

vyžírat <koho>

Vyžírat znamená ponižovat a zneužívat někoho, abyste na něm dosáhli svých cílů.

otravovat <koho čím>

Vyvíjet na někoho nějakou formu tlaku nebo hrubého zacházení, aby se cítili nepříjemně či ohroženě.

zaujmout <koho>

Zaujmout znamená upoutat jeho pozornost a zapůsobit na něj.

vyprostit <koho z čeho>

Vyprostit znamená osvobodit někoho z něčeho, osvobodit ho z omezení, z nějakého problému či nesnází.

odpor

Odpor je silná nesouhlasná reakce na něco, co je považováno za nepříjemné, nespravedlivé nebo proti přání.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se čeho/koho: udělit někomu oprávnění k činům nebo získat právo na něco.

vystát <koho>

Vystát koho znamená trpělivě čekat, vydržet nebo snášet jeho chování.

posuzovat <koho n. co>

Posuzovat znamená analyzovat, zkoumat nebo hodnotit něco nebo někoho.

dopadat <co na koho>

Dopadat znamená narážet nebo působit na někoho nebo něco, takže dopadat na někoho znamená mít vliv na jeho myšlení, jednání nebo emoce.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: Vzbudit pozornost; získat pozornost.

vysilovat <koho>

Vysilovat znamená vyčerpávat fyzické nebo psychické síly osoby.