Facebook

Nevzít (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu nevzít (peníze).

Význam: Nevzít znamená odmítnout přijmout peníze, neužít si jich nebo je odepřít.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet něčeho; opustit, zanechat, přestat užívat.

ustat <v čem>

Ustat: zastavit se, ukončit činnost, vzdalovat se od aktivity.

uschovat <co kde>

Uschovat znamená uložit něco na bezpečném místě, aby to bylo chráněno před poškozením, ztrátou či odcizením.

uchovat

Uchovat znamená zachovat nebo zachytit na dlouhou dobu, aby mohlo být použito později.

ponechat

Ponechat znamená zachovat nebo nechat být něco takového, jak je.

odříci si

Odříci si znamená odmítnout, odmítnutí si něčeho.

zříci se

Odmítnout, vzdát se, odřeknout se čeho, co je považováno za cenné.

praštit <s čím>

Praštit se dá s čímkoli: rukou, pěstí, hlavou, botou. Znamená to silně a rychle udeřit, např. do něčeho nebo na někoho.

nebrat

Nebrat znamená odmítnout, odmítnout přijmout, odmítnout nabídku nebo připomínku.

neodejmout

Neodejmout znamená neodstranit, neuchovat nebo nezměnit.

zapomenout (klíče)

Zapomenout znamená ztratit si předmět nebo vzpomínku z důvodu nedostatku pozornosti či opomíjení. Například: "zapomněl jsem na své klíče."

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si; nebrat v úvahu, neřešit.

nezabývat se <čím>

Nezabývat se čímkoli znamená ignorovat to a nepřemýšlet o tom, nedělat si starosti.

neměnit <co>

Neměnit znamená ponechat danou věc beze změny.

přenechat <co komu>

Přenechat znamená předat, nebo předávat někomu jinému.

přepustit <komu> (byt)

Udělit nájemci nebo uživateli právo na užívání bytu s vymezenou dobou trvání.

Podobná synonyma

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

praštit sebou

Praštit sebou znamená náhle upadnout na zem a dostat se do nepříjemné situace.

vysvětlovat <co komu>

Vysvětlovat znamená objasňovat někomu myšlenky, názory či pojmy, aby mohl pochopit a správně jej interpretovat.

vpíjet se <do čeho>

Vpíjet se: pronikat do něčeho, intenzivně to pozorovat a studovat.

zašeptat <co komu>

Říct něco tichým hlasem, aby to ostatní neslyšeli.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat znamená propustit nebo vyloučit ze zaměstnání či jiného postavení.

vyndávat <co z čeho>

Vyndávat znamená odstraňovat něco z něčeho.

slušet <co komu>

Slušet: komu-líbit se, zalíbit se, být vhodný pro někoho.

odvažovat se <čeho>

Odvažovat se je vystavit se riziku a zkusit něco nového, i když to může být obtížné nebo nebezpečné.

poslat <koho ke komu>

Poslat = odeslat, zaslat; ke komu = k cílovému adresátovi.

všímat si <čeho>

Všímat si, zkoumat a analyzovat čehokoliv.

pustit se <do čeho>

Pustit se do čeho: začít se něčím zabývat, zahájit určitou činnost nebo proces.

odvážit se <čeho>

Odvážit se je vyjádření pro odhodlání projevit odvahu a jít do něčeho s vědomím nebezpečí, co může nastat.

naznačit <co komu>

Naznačit znamená dát najevo, naznačovat, nastínit.

uložit <co komu>

Uložit: Dodat (něco) na vyžádání, přidělit (něčemu) trvalou pozici nebo místo.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: prosazovat něčí práva nebo požadavky, vyvinout úsilí pro získání něčeho.

natlačit <co do čeho>

Natlačit znamená zmáčknout nebo stlačit něco do menšího prostoru.

poslat dopis <komu>

Poslat dopis někomu: odeslat dopis konečnému adresátovi.

oznámit <co komu>

Oznámit komu co: sdělit informace, udělat něco známým.

ulevit <komu>

Ulevit znamená pomoci k osvobození od bolesti, úzkosti nebo jiného nepříjemného stavu.

domluvit <komu>

Domluvit znamená dojít k dohodě nebo uzavřít smlouvu s druhou stranou.

vykreslit <co komu>

Vykreslit znamená zobrazit či popsat něco ve formě obrázku nebo slov.

vnucovat <co komu>

Vnucovat znamená nutit někoho, aby přijal něco, co nechce.

překazit <co komu>

Zabránit komu v uskutečnění jeho cílů, plánů nebo úmyslů.

lehat si <ke komu>

Lehat si k někomu znamená důvěrné společné sdílení a intimitu. Představuje blízký vztah mezi dvěma osobami, který je vyjadřován tím, že se oba přitulí a podrží se.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být přitažlivým, zalíbit si někoho nebo něco.

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.

sehrát <komu> (scénu)

Hrát někomu scénu, předvést jeho roli nebo představení.

svěřit <komu> (provedení)

Předat (někomu) správu, úkol nebo zodpovědnost; dát (někomu) plnou moc a důvěru.