Facebook

Napovídat - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu napovídat.

Význam: Naznačovat tajemství nebo odpovědi na tajemnou otázku, dávat náznaky.

namluvit <co komu>

Namluvit - sdělit někomu něco verbálně, říci mu to.

nakecat

Nakecat znamená mluvit bezmyšlenkovitě, mluvit o ničem, mluvit dlouze nebo mluvit nesmysly.

namluvit (hodně)

Vyjádřit nějaký názor nebo informace pomocí slov nebo řeči.

nahovořit

Nahovořit: vyslovit zvukem, mluvit.

nažvanit

Nažvanit se rozumí mluvit dlouze a mnoho o ničem, zbytečně se rozepisovat.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená dávat náznaky, či napovídat druhé osobě, že se něco děje nebo má dělat.

nadhazovat

Nadhazovat znamená představovat něco nového nebo nápaditě odpovídat na otázku či představu.

nakusovat

Nakusovat znamená ochutnávat nebo ořezávat jídlo, aniž byste jídlo zcela snědli.

nalhat <co komu>

Nalhat je slovní spojení, které znamená lhát někomu nebo něčemu. Jde o úmyslné lhaní k tomu, aby byla získána výhoda.

předříkávat (hercům)

Předříkávání je technika, která umožňuje hercům získat lepší porozumění a připravenost před zahájením natáčení.

Podobná synonyma

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat nějakou informaci ostatním lidem.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat velký krok napříč místem a začít běžet směrem k někomu.

odcizovat <co komu>

Ukrást něčí majetek nebo práva.

sugerovat <co komu>

Sugerovat znamená naznačovat něčemu, co je vhodné nebo žádoucí.

žehnat <komu>

Žehnat je projevovat někomu štěstí, požehnání, lásku a dobro.

uložit <co komu>

Uložit: přidělit, dát nebo svěřit někomu nebo něčemu.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nedostávat se k úrovni požadované nebo očekávané druhou stranou.

hodně

Hodně je velké množství, dostatek nebo spousta něčeho. Nejčastěji se používá pro zdůraznění většího množství nebo významu.

odvděčit se <komu čím>

Vrátit někomu laskavost či projevenou podporu; projevit vděčnost a odměnu za pomoc.

utít <komu> (řeč)

Utít: odvrátit, omluvit se, upustit od něčeho.

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat či přiřazovat něco komu.

ukrást <co komu>

Ukrást: odebrat cizí věc nebo majetek někomu bez jeho svolení.

o hodně

Hodně znamená mnoho; je to vyjádření velkého množství, počtu nebo rozsahu.

nařídit <co komu>

Přikázat někomu, aby něco udělal; uložit někomu, aby splnil určitý úkol.

pozvat si (hodně hostů)

Pozvat někoho nebo někoho za účelem setkání, oslavy a jiných akcí.

připadnout <co komu>

Připadnout znamená přidělit, přisoudit nebo přiřadit něco komu - například práci, úkol nebo odpovědnost.

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.

upéci (hodně)

Upečení něčeho dosáhnout velmi dobrých výsledků nebo úspěch díky úsilí, pečlivosti a důslednosti.

dát <komu> (stovku)

Poskytnout/darovat člověku stovku jako dar nebo peníze.

zašeptat <co komu>

Říct něco tichým hlasem, aby to ostatní neslyšeli.

nedůvěřovat <komu>

Nedůvěřovat znamená vyjadřovat nedůvěru, nevěřit člověku či jeho slovům.

vyhlásit <komu> (válku)

Vyhlásit válku znamená oznámit stav války mezi jednotlivými státy nebo skupinami.

darovat <co komu>

Darovat znamená předat něco někomu bez nároku na protihodnotu.

vzít <komu> (pas)

Vzít někomu pas znamená odebrat mu dočasně právo cestovat do jiných zemí.

pojmout zášť <ke komu>

Pojmout zášť ke komu znamená projevit nenávist nebo odpor k dané osobě.

opřít se <komu>

Opřít se znamená odmítnout nebo odporovat něčemu, co říká nebo dělá.