Facebook

Nabrat (vodu) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu nabrat (vodu).

Význam: Nabrat vodu znamená nalít ji do nádoby nebo otevřené plochy.

navážit

Navážit znamená fyzicky přenést nějakou velkou váhu, obvykle materiál, a za použití stroje nebo nákladního auta.

nabrat (energii)

Nabrat znamená získat energii, sílu a odhodlání pro další činnost.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

získat <co>

Získat: získat něco; získat část nebo celou míru nějakého výsledku, úžitku, výhody, majetku atd.

Podobná synonyma

nabýt řeči

Získat schopnost mluvit, porozumět a vyjadřovat se jazykem.

upravovat <podle čeho>

Úprava: změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům.

získat dědictví

Získat dědictví znamená obdržet majetek, který po vás zanechal zemřelý člověk.

zbavit se <čeho>

Odstranit, opustit, zbavit se čeho.

získat přízeň

Získat přízeň znamená získat přátelství, obdiv, oblíbenost a přijetí.

vyndávat <co z čeho>

Vyndávat znamená odstraňovat něco z něčeho.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si <čeho> znamená ignorovat, opomíjet nebo přehlížet <čeho>.

cenit si <koho n. čeho>

Cenit si: připisovat hodnotu, vážit si a uznávat pozitivní vlastnosti někoho nebo něčeho.

plést se <do čeho>

Plést se znamená míchat se nebo se mezi něčím zamotat, obvykle do něčeho komplikovaného.

získat

Získat: dosáhnout, obdržet nebo zažít něco pozitivního, co se dříve nevlastnilo.

získat volnost

Získat volnost znamená poznat svobodu a nezávislost, kterou dává volba dělat, co člověk chce, kdy chce a jak chce.

vážit si <čeho>

Vážit si znamená uznávat a oceňovat hodnotu čeho, vyjadřovat úctu a dávat najevo uznání.

vznikat <z čeho>

Vznikat: objevovat se, být zdrojem počátku; získávat postupně existenci či sílu.

vtékat <do čeho>

Vtékat znamená proudit nebo protékat do něčeho, například voda do nádoby nebo proud slov do uší.

zradit <koho od čeho>

Zradit znamená udělat něco, co je v rozporu s příslibem, který je daný osobě či skupině, a poškodit je tím.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získat myšlenky, informace nebo předpoklady z čehož/čeho.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se angažovat; zapojit se; začít se věnovat.

zúčastnit se <čeho>

Účastnit se čeho znamená podílet se na činnosti nebo akci, být součástí něčeho.

oddělit se <od čeho>

Odejít z místa, ve kterém se nacházíme, nebo se od něčeho odtrhnout.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dosáhnout cíle, plně dokončit.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se něčemu, zbavit se čeho, vyvarovat se čeho.

vyvolávání <čeho>

Vyvolávání je proces, který spouští vyvolávání reakce, při kterém se očekávaný výsledek dosáhne pomocí určitého podnětu.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě; zanechat místo, vzkaz, myšlenky či činy.

vyloučit <koho z čeho>

Vyloučit znamená odstranit nebo vyřadit někoho nebo něco z něčeho.

chopit se <čeho>

Chopit se: zaměřit se na, vzít na sebe, začít pracovat na čemkoli.

odvažovat se <čeho>

Odvažovat se je vystavit se riziku a zkusit něco nového, i když to může být obtížné nebo nebezpečné.