Facebook

Mlčet - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu mlčet.

Význam: Mlčet znamená nemluvit, držet jazyk za zuby, nevyjadřovat své myšlenky či názory.

být zticha

Být zticha znamená mlčet, nepromluvit a nevydávat zvuky.

nemluvit

Nemluvit znamená omezit projev nebo přestat mluvit; držet jazyk za zuby.

mluvit

Mluvit je vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity pomocí slov.

neprotestovat

Neprotestovat = nevyjadřovat nesouhlas, přijmout situaci bez odporu.

nereptat

Nereptat znamená nekomentovat nebo nekritizovat něčí slova nebo činy.

trpět

Trpět znamená zažívat fyzické a/nebo psychické utrpení nebo bolest; prožívat utrpení způsobené útrapami, těžkostmi či špatnou situací.

snášet <co>

Snášet: trpět, unést; čelit náporu, obtížím nebo nesnázím.

být diskrétní

Být diskrétní znamená udržovat mlčenlivost o citlivých informacích, chovat se taktně a zachovávat důstojnost.

rozmlouvat

Rozmlouvat znamená vést dialog nebo debatu s někým, aby se dosáhlo nějakého vyjednávacího výsledku.

debatovat

Debatovat znamená diskutovat o něčem s druhými osobami, představovat různé názory a argumenty.

diskutovat

Debatovat, vyměňovat názory a argumenty, hledat společnou řeč.

rokovat

Rokovat znamená jednat, projednávat a diskutovat o nějakém problému nebo tématu.

hovořit

Hovořit znamená mluvit, vyjadřovat se verbálně nebo komunikovat.

Podobná synonyma

snášet

Snášet znamená trpělivě podstupovat něco nežádoucího, obtížného nebo nepříjemného.

mluvit (naprázdno)

Mluvit znamená sdělovat myšlenky nahlas, používat slovní zásobu a vyjadřovat se.

mluvit pravdu

Mluvit pravdu znamená říkat pravdivé informace a uvádět skutečnosti bez lží nebo zkreslení.

trpět zimou

Být vystaven hladovému a chladnému počasí, často v nevhodných oděvech.

mluvit <o čem>

Mluvit znamená vyjadřovat se o určité věci či tématu verbálně nebo písemně.

trpět újmu

Trpět újmu znamená způsobit si škodu, zranění nebo utrpět škodu, zranění nebo újmu na osobě či majetku.

mluvit (pořád)

Mluvit (pořád) znamená vyjadřovat své myšlenky a názory verbálně.

zticha

Absolutní ticho; bez hluku, rozhovoru nebo jiného zvuku. Sluší se dodržovat ztichu, když někoho chválíme, když jsme smutní nebo když se modlíme.

rozmlouvat <s kým o čem>

Rozmlouvat: vést přátelský hovor a diskutovat o čemkoli s někým.

mluvit (děti)

Mluvit znamená vyjadřovat se slovy, vyslovovat slova a vyjadřovat myšlenky.

hovořit <o kom>

Mluvit o někom; vyjadřovat své myšlenky, názory a pocity o někom.

mluvit spatra

Mluvit spatra znamená mluvit rychle, neohrabaně a nesouvisle.

hovořit <s kým>

Mluvit, komunikovat s někým.

rokovat <o čem>

Rokovat znamená jednat, vyjednávat o něčem.

snášet (bolest)

Snášet znamená trpět, přetrpět, vydržet bolest nebo něco nepříjemného.

trpět hladem

Trpět hladem znamená nemít dostatek potravy a trpět následnými účinky.

rozmlouvat <co komu>

Rozmlouvat = mluvit, diskutovat o něčem s někým, aby se dosáhlo dohody.

diskrétní

Diskrétní se odkazuje na oddělené, rozdělené nebo uspořádané jednotky, které se liší od ostatních.

planě mluvit

Planě mluvit znamená mluvit bez omezení nebo řízení, mluvit kdekoliv a kdykoliv.

mluvit <o čem> (veřejně)

Mluvit veřejně o čemkoliv: představovat, hlasitě vyjadřovat názory, sdílet informace či předávat zkušenosti.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

přestat mluvit

Ukončit mluvení, přestat mluvit.

trpět (za chybu)

Snášet bolest, utrpení nebo nespravedlnost; akceptovat důsledky něčeho, čemu se nelze vyhnout.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

snášet (vajíčka)

Snášet vajíčka znamená je do hnízda položit.