Facebook

Rozmlouvat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu rozmlouvat.

Význam: Rozmlouvat znamená vést dialog nebo debatu s někým, aby se dosáhlo nějakého vyjednávacího výsledku.

hovořit <s kým>

Mluvit, komunikovat s někým.

rozprávět

Vyprávět, hovořit o něčem, příběh nebo vtip.

mluvit

Používat slovo, vyslovovat slova, rozhovor s ostatními osobami, sdílet své názory a myšlenky.

debatovat

Debatovat znamená vytvářet či usilovat o konstruktivní a věcnou diskusi o určitém tématu.

diskutovat

Diskutovat znamená vést debatu o nějakém tématu s ostatními, aby se dospělo k názorové shodě.

mlčet

Mlčet znamená vyhýbat se sdělování informací, nepromlouvat nebo nedělat hluk.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: usilovat o to, aby člověk učinil něco, co nechtěl, pomocí argumentů a vyjednávání.

rokovat

Rokovat znamená jednat, projednávat a diskutovat o nějakém problému nebo tématu.

hovořit

Hovořit znamená mluvit, vyjadřovat se verbálně nebo komunikovat.

Podobná synonyma

držet <koho kde>

Držet = pevně sevřít a držet koho nebo něco ve stanoveném místě.

oslovit <koho>

Oslovit znamená adresovat se k němu nebo jednat s ním.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout nebo někoho trefit.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit člověka něčeho: odstranit něčí právo, titul, postavení, odpovědnost nebo vlastnictví.

udusit <koho>

Udusit znamená silou zabránit někomu dýchat, obvykle za účelem usmrcení.

zvolit <koho>

Zvolit je výběr určitého člověka či věci z více možností.

obtěžovat <koho>

Pokoušet se oslovit, obtěžovat nebo rušit bez jeho souhlasu.

zpucovat <koho>

Zpucovat znamená nadměrně kritizovat a upozorňovat na chyby druhého.

ostouzet <koho>

Ostouzet: zesměšnit nebo ponižovat někoho veřejně.

ošetřit <koho>

Ošetřit = pečovat o, léčit a starat se o někoho.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

pohřbít <koho>

Pohřbít znamená uložit mrtvé tělo do hrobu a provést všechny rituály a obřady spojené s pohřbem.

zatknout <koho>

Odvést člověka (koho) do vazby, nebo ho zadržet a zbavit ho osobní svobody.

napadat <koho co>

Napadat znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho nebo něco.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

sočit <na koho>

Sočit na někoho znamená vyjadřovat nespokojenost nebo nesouhlas s jeho činy nebo postoji.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav, poděkovat, uznání nebo jiný obrazný projev úcty, přátelství nebo lásky.

strašit <koho>

Strašit: působit strach, vyvolávat hrůzu; obvykle používané ve spojení s druhým člověkem.

difamovat <koho n. co>

Difamovat znamená zpochybňovat či očerňovat něčí čest, slávu nebo jméno.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

zohavit <koho>

Zohavit znamená změnit vzhled někoho z lepšího na horší nebo ho oslabit.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat člověka, ubližovat mu fyzicky a psychicky.

vyléčit <koho>

Vyléčit znamená učinit ho zdravým a zbavit ho jakéhokoli trápení nebo nemoci.

předcházet <koho>

Předcházet znamená jít před něčím nebo někým; zabránit nebo předvídat něco, co se může stát.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat znamená přesvědčit ostatní o něčem prostřednictvím argumentů a důkazů.

překvapit <koho>

Překvapit znamená příjemně překonat jeho očekávání a udělat něco neočekávaného.

škrtit <koho>

Škrtit znamená omezovat, odebírat či snižovat určitou část, např. náklady, čas či počet osob.

odstěhovat <koho kam>

Přestěhovat se z jednoho místa na jiné.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vysvětlovat, učit a radit jim o něčem, aby se naučili, porozuměli a/nebo si to zapamatovali.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.