Facebook

Insultovat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu insultovat.

Význam: Insultovat znamená urážet nebo kritizovat někoho pomocí osobních nebo nepříjemných slov.

urazit <koho>

Urazit znamená dát najevo nelibost, naštvání, neúctu vůči někomu verbálně nebo fyzicky.

potupit

Potupit znamená osočit nebo způsobit někomu ponížení a hanbu.

pohanět

Pohanět znamená přimět někoho k činu nebo k činnosti. Jde o přiměřený nátlak, který donutí k určitému jednání.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, aby se způsobil újma nebo strach.

Podobná synonyma

představit <koho>

Představit znamená prezentovat někoho jinému, ukázat jeho kvality a schopnosti.

pomluvit <koho>

Pomluvit koho znamená šířit nepravdivé a zkreslené informace o tomto člověku, které ho znevažují.

pověřit <koho>

Pověřit znamená udělit mu určité pravomoce nebo úkoly a zmocnit ho k jejich vykonání.

mentorovat <koho>

Mentorovat znamená poskytovat rady, podporu a vedení jiné osobě, aby mohla dosáhnout svého cíle.

dostat <koho>

Dostat: přijmout, obdržet; získat nebo obdržet (něco) od někoho jiného.

svádět <koho>

Svádět vyjadřuje úmyslnou snahu přesvědčit někoho o něčem nebo ho přimět k něčemu.

pomlátit <koho>

Pomlátit znamená fyzicky napadnout a násilně zbít jeho.

urazit

Urazit znamená porušit něčí právo nebo cti a způsobit jim emoční nebo fyzickou bolest.

zpucovat <koho>

Zpucovat znamená nadměrně kritizovat a upozorňovat na chyby druhého.

utišit <koho>

Utišit: zklidnit, umlčet, přerušit.

oslepit <koho>

Oslepit znamená udělat toho člověka nebo zvíře slepým nebo oslabeným zrakovou schopností.

léčit <koho>

Léčit: zmírnit nebo odstranit příznaky nemoci nebo zranění pomocí léků, lékařských postupů nebo psychologické terapie.

častovat <koho>

Častovat znamená oslovovat někoho s úctou, často ve formě titulů nebo titulovaných oslovení.

zapudit <koho>

Zapudit znamená vyhnat nebo odstranit někoho nebo něco.

vysilovat <koho>

Vysilovat znamená vyčerpávat fyzické nebo psychické síly osoby.

odlákat <koho>

Odlákat je přesvědčit někoho, aby se odvrátil od něčeho nebo od někoho.

budit <koho>

Budit znamená probouzet koho nebo něco, vzbuzovat či oživovat.

pečovat <o koho>

V starostlivě se postarat o někoho; podpořit jeho zdraví a potřeby; dbát na jeho dobro a pohodu.

vyměnit <koho> n. co kým n. čím>

Vyměnit označuje nahrazení jedné věci či osoby druhou věcí nebo osobou.

zastihnout <koho kde>

Zastihnout znamená náhle narazit na někoho či něco, často nečekaně.

podporovat (přednostně) <koho>

Podporovat znamená přispívat silou, časem a/nebo finančně k úspěchu někoho.

utěšovat <koho>

Utěšovat znamená poskytovat útěchu, podporu a útěchu osobě, která je v nouzi.

pohřbít <koho>

Pohřbít znamená uložit mrtvé tělo do hrobu a provést všechny rituály a obřady spojené s pohřbem.

vyslýchat <koho>

Vyslýchat znamená vyptávat se na něco někoho, aby se získaly informace nebo došlo k určitému výsledku.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout někoho nebo něco.

zastat se <koho>

Zastat se někoho znamená podporovat ho, stát se jeho obhájcem a bránit jeho práva.

tupit <koho>

Tupit znamená snižovat účinnost, oslabovat a zmírňovat sílu nebo účinek dané osoby.

naučit dělat <koho co>

Naučit dělat něco: získat dovednosti nebo informace nezbytné k vykonávání činnosti nebo k plnění úkolu.

vytáhnout <co na koho>

Vytáhnout: zvednout, či zmocnit se čeho (osoby, předmětu) silou, násilím nebo podvodem.

přitahovat <co koho>

Přitahovat je vyvíjet přitažlivost směrem k někomu nebo něčemu; znamená vyvolávat silnou touhu nebo chuť.