Facebook

Potupit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu potupit.

Význam: Potupit znamená osočit nebo způsobit někomu ponížení a hanbu.

urazit <koho>

Urazit znamená dát najevo nelibost, naštvání, neúctu vůči někomu verbálně nebo fyzicky.

pohanět

Pohanět znamená přimět někoho k činu nebo k činnosti. Jde o přiměřený nátlak, který donutí k určitému jednání.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, aby se způsobil újma nebo strach.

zhanobit

Zhanobit znamená porušit, poškodit či omezit čest, důstojnost nebo reputaci někoho nebo něčeho.

zneuctít

Zneuctít znamená odcizit něco či někoho, poškodit jeho dobré jméno a čest.

pochválit

Pochválit znamená ocenit nebo pochválit něčí činy nebo schopnosti.

poctít

Poctít znamená vyjádřit úctu, respekt nebo obdiv někomu nebo něčemu.

pokořit

Pokořit znamená sílu nebo odpor porazit, překonat nebo obejít.

ponížit

Učinit někoho či něco menším, méněcenným nebo poníženým; zneuctít nebo ponížit.

zahanbit

Zahanbit se: pocítit stud, stydlivost a nesmělost ze svého jednání nebo chování.

Podobná synonyma

zmazat <koho>

Zmazat znamená odstranit nebo zrušit danou osobu, objekt nebo informaci.

zaopatřit <koho>

Poskytnout požadovanou věc nebo materiál pro potřebu koho nebo čeho.

dolehnout <co na koho>

Dolehnout je přenášené významem dopadu, vlivu, tlaku či nátlaku na někoho.

difamovat <koho n. co>

Difamovat znamená šířit nepravdivé informace o někom či něčem, aby se jeho či jeho reputace poškodila.

usměrnit <koho>

Usměrnit znamená vést ho po správné cestě, aby se choval a řídil se správnými pravidly.

zdržet <koho n. co>

Zdržet se znamená odložit nebo zabránit něčemu, odmítnout, odložit nebo odříci něco nebo někoho.

uzdravit <koho>

Vrátit komu zdraví, zotavit se z nemoci.

obdařit <koho čím>

Obdařit znamená darovat někomu něco.

přistihnout <koho>

Uvidět někoho při něčem nepovoleném nebo protizákonném a mít toto pozorování potvrzené.

polít <koho n. co>

Polít znamená provádět dlouhodobou a systematickou politickou činnost, uplatňovat politické postupy, akty a opatření.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vysvětlovat, učit a radit jim o něčem, aby se naučili, porozuměli a/nebo si to zapamatovali.

zastihnout <koho>

Zastihnout znamená narazit (nečekaně) na někoho, potkat ho nebo ho najít.

napadnout

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, přepadnout nebo zneužívat jiného.

pustit se <do koho>

Pustit se do někoho/čeho znamená začít pracovat na tomto někom/čem, věnovat mu svou pozornost a úsilí.

dopravovat <koho n. co> (s eskortou)

Dopravovat znamená převést osobu nebo věc z místa na místo s eskortou.

utrápit <koho>

Utrápit znamená fyzicky či psychicky trýznit, zneužívat, ubližovat nebo znepříjemňovat život.

očarovat <koho>

Učinit někoho nadšeným nebo fascinovaným svou přítomností či jednáním.

vzdělávat <koho>

Vzdělávat znamená poskytovat vzdělávací materiály, pomáhat druhým rozvíjet jejich schopnosti a znalosti.

sežehnout <koho n. co>

Sežehnout znamená potrestat, ukázat někomu nebo něčemu svůj hněv a nespokojenost.

vrhnout se <na koho>

Vrhnout se na někoho znamená rychle a odhodlaně se soustředit na danou osobu nebo cíl.

tísnit <koho>

Tísnit = nutit někoho do stísněných podmínek; omezovat ho v jeho svobodě a příležitostech.

ničit <koho n. co>

Ničit: způsobovat destrukci, zničit, poškozovat.

oslovit <koho>

Oslovit znamená adresovat se k němu nebo jednat s ním.

obírat <koho>

Obírat znamená vykrást, okrást, zneužít nebo využít za účelem obohacení se na jeho úkor.

tišit <koho>

Tišit znamená potlačovat či utišovat něčí hlas, zvuky nebo výkřiky.

živit <koho>

Živit: poskytovat potravu, zajišťovat potřeby pro život někomu nebo něčemu.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout člověka, který je úmyslně a silou zraněn.

uvolnit <koho>

Uvolnit: osvobodit někoho od povinností nebo obav.

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

posílat <koho kam>

Posílat: přenést, doručit (něco/někoho) z jednoho místa/osoby do druhého.