Facebook

Hledět - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu hledět.

Význam: Hledět znamená pozorovat nebo se zaměřit na něco; často vyžaduje soustředěnost a pozornost.

dívat se

Dívat se znamená pozorovat, zkoumat nebo soustředit se na něco.

pohlížet

Pohlížet znamená vnímat, zkoumat nebo zvažovat nějakou situaci nebo věc.

patřit

Patřit znamená být součástí, být vlastníkem nebo náležet něčemu.

zírat

Zírat je pozorovat něco se zájmem a úžasem, často bez dalšího jednání.

koukat se

Pozorovat, prohlížet nebo obdivovat; dívat se pozorně.

čumět

Hledět dlouho a upřeně na něco nebo na někoho, ať s úžasem, nebo s pohoršením.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená být přítomen a pozorovat něco, aniž by se člověk do toho zapojoval.

brát v úvahu (mládež)

Brát v úvahu znamená posuzovat všechna fakta a uvažovat o nich, aby se mohly udělat správné rozhodnutí.

ohlížet se <na co>

Ohlížet se: pozorně sledovat okolí, aby člověk včas zareagoval na možné nebezpečí nebo problém.

všímat si

Všímat si znamená zaměřit pozornost na něco, abychom si všimli odlišností, změn a podrobností.

pečovat (o děti)

Pečovat o děti znamená starat se o jejich bezpečí, vzdělávání a dobrý životní standard.

dbát (na čistotu)

Dodržovat čistotu, pečlivě se starat o čistotu prostředí, oblečení a osobní hygienu.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená soustředit se na určitou aktivitu nebo úkol a pracovat na něm s plnou pozorností.

chápat <co jak>

Chápat: pochopit, porozumět, uvědomit si.

posuzovat

Posuzovat znamená vyhodnocovat, hodnotit nebo srovnávat věci s jinými.

hodnotit <jako co>

Posuzovat, zhodnocovat nebo vyhodnocovat; formulovat názor, stanovit hodnotu nebo přiznat hodnotu.

usilovat <o co>

Usilovat znamená pracovat s cílem dosáhnout požadovaného výsledku či cíle.

dívat se <na co>

Dívat se znamená zaměřit svůj pohled na cokoli a vnímat a zkoumat daný objekt.

odpírat <co komu>

Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

Podobná synonyma

nedovolit <co komu>

Nedovolit: označuje tak zakázat něco komu nebo něčemu.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená být v jakémsi spojení s čím; tj. mít s něčím/někým vztah.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést někoho nebo něco na určené místo.

přiléhat <co k čemu>

Přiléhat znamená být blízko nebo se dotýkat něčeho, být připojeno nebo přimknuté k čemukoliv.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit fyzicky nebo virtuálně dvě či více částí dohromady.

posílat <co komu>

Posílat: předávat informace nebo materiály někam, obvykle prostřednictvím pošty nebo internetu.

dát výplatu <komu>

Poskytnout někomu peněžní odměnu za práci, kterou odvedli.

sugerovat <co komu>

Sugerovat znamená naznačovat něčemu, co je vhodné nebo žádoucí.

podlehnout <čemu>

Ustoupit, odolat čemu a přiznat si porážku; ztratit odvahu, sílu či schopnost bojovat.

odměnit se <komu čím>

Odměnit se: dát někomu něco jako poděkování za úspěšnou práci.

namlouvat <co komu>

Namlouvat = vyjednávat, domlouvat, dojednávat, snažit se o uzavření dohody.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat znevažující nespokojenost nebo zlost slovním útokem.

odplatit <komu čím>

Vrátit stejnou platnost; provést stejnou činnost; protože někomu něco uděláno.

platit <komu> (mzdu)

Platit mzdu znamená poskytnout finanční odměnu za práci, kterou kdokoli vykonává.

uhýbat <komu>

Uhýbat: vyhnout se čemu nebo komu; izolovat se, vyhýbat se, vyhýbat se setkávání.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

přepustit <komu> (byt)

Udělit nájemci nebo uživateli právo na užívání bytu s vymezenou dobou trvání.

dávat <komu> (rány)

Dávat rány znamená fyzicky ho napadat, způsobovat mu bolest a poranění.

nařídit <co komu>

Nařídit: přikázat něco konkrétnímu člověku, aby to udělal; příkaz; pověřit někoho něčím.

dopisovat <komu>

Psát dopisy někomu; sdělovat mu své myšlenky či pocity prostřednictvím písemného tisku.

dbát <na co>

Dbát znamená pečlivě si všímat či dodržovat něčeho.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, neoprávněně se stát vlastníkem cizího majetku.

hodnotit

Hodnotit znamená posoudit kvalitu, účinnost nebo cenu něčeho.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

konkurovat <komu>

Konkurovat znamená soutěžit o stejnou věc nebo pozici, snažit se dosáhnout stejného výsledku jako někdo jiný.

předejít <čemu>

Předejít: zabránit; předcházet; zabránit vzniku; předvídat a přijmout opatření k ochraně.

přivolit <k čemu>

Udělit souhlas, dovolit k něčemu.

věnovat <čemu> pozornost

Věnovat pozornost: pečlivě se věnovat čemukoliv, zaměřit se na to a poskytnout pozornost, která je potřeba.

chápat

Chápat znamená pochopit, pojmout, porozumět či uvědomit si smysl a význam věci či situace.

lát <komu>

Lát se používá jako výraz pro dělení, zužování nebo štěpení něčeho na menší části.