Facebook

Hledět - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu hledět.

Význam: Hledět znamená pozorovat nebo se zaměřit na něco; často vyžaduje soustředěnost a pozornost.

dívat se

Dívat se znamená pozorovat, zkoumat nebo soustředit se na něco.

pohlížet

Pohlížet znamená vnímat, zkoumat nebo zvažovat nějakou situaci nebo věc.

patřit

Patřit znamená být součástí, být vlastníkem nebo náležet něčemu.

zírat

Zírat je pozorovat něco se zájmem a úžasem, často bez dalšího jednání.

koukat se

Pozorovat, prohlížet nebo obdivovat; dívat se pozorně.

čumět

Hledět dlouho a upřeně na něco nebo na někoho, ať s úžasem, nebo s pohoršením.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená být přítomen a pozorovat něco, aniž by se člověk do toho zapojoval.

brát v úvahu (mládež)

Brát v úvahu znamená posuzovat všechna fakta a uvažovat o nich, aby se mohly udělat správné rozhodnutí.

ohlížet se <na co>

Ohlížet se: pozorně sledovat okolí, aby člověk včas zareagoval na možné nebezpečí nebo problém.

všímat si

Všímat si znamená zaměřit pozornost na něco, abychom si všimli odlišností, změn a podrobností.

pečovat (o děti)

Pečovat o děti znamená starat se o jejich bezpečí, vzdělávání a dobrý životní standard.

dbát (na čistotu)

Dodržovat čistotu, pečlivě se starat o čistotu prostředí, oblečení a osobní hygienu.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená soustředit se na určitou aktivitu nebo úkol a pracovat na něm s plnou pozorností.

chápat <co jak>

Chápat: pochopit, porozumět, uvědomit si.

posuzovat

Posuzovat znamená vyhodnocovat, hodnotit nebo srovnávat věci s jinými.

hodnotit <jako co>

Posuzovat, zhodnocovat nebo vyhodnocovat; formulovat názor, stanovit hodnotu nebo přiznat hodnotu.

usilovat <o co>

Usilovat znamená pracovat s cílem dosáhnout požadovaného výsledku či cíle.

dívat se <na co>

Dívat se znamená zaměřit svůj pohled na cokoli a vnímat a zkoumat daný objekt.

odpírat <co komu>

Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

Podobná synonyma

dbát <čeho>

Dbát znamená pečovat o něco, věnovat pozornost, být zodpovědný.

vyčinit <komu>

Vyčinit (komu) znamená vyčíslit náhradu za škodu, kterou dotyčný způsobil.

povídat <co komu>

Mluvit s někým o čemkoli, obvykle o zážitcích, plánech nebo názorech.

přenechat <co komu>

Přenechat: darovat či předat někomu jinému vlastnictví, moc či úkol.

nařídit <co komu>

Nařídit: přikázat něco konkrétnímu člověku, aby to udělal; příkaz; pověřit někoho něčím.

povzbuzovat <k čemu>

Povzbuzovat znamená podporovat a inspirovat někoho k něčemu.

nevzít v úvahu

Ignorovat, nebrat v úvahu, nezohledňovat, přehlížet.

odporovat <čemu>

Odporovat znamená vyjadřovat nesouhlas či nesouhlasné stanovisko k něčemu.

poručit <co komu>

Poručit: rozkázat někomu, aby něco udělal.

vysvětlovat <co komu>

Vysvětlovat znamená jasně a srozumitelně vysvětlit danou myšlenku nebo informaci někomu jinému.

věšet bulíky na nos <komu>

Vyjadřovat nespokojenost s něčím nebo s někým, nebo něčemu vyčítat.

křivdit <komu>

Křivdit znamená šířit záměrně nepravdivé údaje a zpochybňovat úctu a důvěru, kterou někomu vyjadřujeme.

přiložit <co k čemu>

Přiložit znamená přidat nebo připojit něco k něčemu jinému.

dát zprávu <komu>

Předat informaci nebo sdělení někomu.

hrozit <komu>

Hrozit znamená dávat najevo, že se něco nebezpečného stane, pokud se neudělá to, co se žádá.

ohlížet se

Ohlížet se znamená vracet se zpět a zkoumat svými smysly, myšlenkami či vzpomínkami minulost.

dát <komu> (facku)

Udeřit fyzickou silou do obličeje, být agresivní.

vyhovět <komu>

Udělat něco, co je požadováno, žádáno nebo požadováno od někoho jiného.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

přitěžovat <komu>

Přitěžovat znamená přidělovat nebo přikládat nějakou zátěž nebo úkol, který má být vykonán.

podivovat se <čemu>

Podivovat se znamená vyjadřovat překvapení nebo nesouhlas k čemukoli.

přivyknout <čemu>

Přivyknout <čemu> znamená zvyknout si na něco, adaptovat se na nové podmínky.

brát (ze země)

Brát znamená vzít si nebo odnést něco ze země.

kazit (mládež)

Kazit mládež znamená škodit jí, zhoršovat jí vzdělání, chování nebo zdraví.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informace někomu.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nedostávat se k úrovni požadované nebo očekávané druhou stranou.

odpustit <co komu>

Odpustit někomu je vyjádření odpuštění jeho chyb nebo ublížení, které vám způsobil. Znamená to, že se rozhodnete uznat a přijmout dřívější činy, aniž byste si přáli odvetu.