Facebook

Dívat se <na co> - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu dívat se <na co>.

Význam: Dívat se znamená zaměřit svůj pohled na cokoli a vnímat a zkoumat daný objekt.

hledět

Hledět znamená pozorovat nebo se zaměřit na něco; často vyžaduje soustředěnost a pozornost.

odpírat <co komu>

Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

Podobná synonyma

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebírat nebo odstraňovat část nebo celou část něčeho.

ukrást <co komu>

Ukrást: odebrat cizí věc nebo majetek někomu bez jeho svolení.

vyčítat <co komu>

Vyčítat: kritizovat, vytýkat někomu jeho chyby nebo selhání.

uklouznout <komu> (slovo)

Uklouznout znamená uniknout, vyhnout se něčemu nebo někomu vyhýbat se.

znít <komu> (v uších)

Být slyšen jako zvuk, zaznít v uších.

poslat <koho ke komu>

Poslat = odeslat, zaslat; ke komu = k cílovému adresátovi.

překážet <komu>

Bránit někomu v dosahování cílů nebo v jeho činnosti.

<co komu> (neprávem)

"Co komu" je úsloví, které se vztahuje k právu každého člověka na svobodu, spravedlnost a přímou účast ve věcech veřejných. Znamená to, že každý má právo mít vliv na rozhodnutí, která se týkají jeho života.

dokázat <komu> (vinu)

Ukázat, že dotyčný je zodpovědný za nějaké zločin nebo špatné jednání.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená vyjednávat o něčem s osobou/y a dohadovat se o podmínkách.

zaručit <co komu>

Zaručit je poskytnout někomu jistotu, že splní své závazky a povinnosti.

účtovat <co komu>

Účtovat znamená účelně a správně vést účetnictví, zaznamenávat obchodní transakce a vypočítat podíly.

objasnit <co komu>

Vysvětlit (co komu) jasně, srozumitelně a podrobně.

poskytnout <komu> obživu

Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

svěřit <co komu>

Svěřit znamená předat někomu moc, odpovědnost nebo výsadu nad něčím.

odpírat

Odpírat znamená odepřít nebo odmítnout něco, co je někomu nárokováno nebo požadováno.

přisuzovat <komu> (osud)

Přisuzovat osud : odpovídat za výsledky činů nebo určitých událostí.

odložit <co komu>

Odložit : uskutečnit později, přesunout časově na později.

nedůvěřovat <komu>

Nedůvěřovat znamená vyjadřovat nedůvěru, nevěřit člověku či jeho slovům.

počkat <komu s čím>

Čekat, aby někomu něco poskytlo, dalo nebo dovolilo.

konkurovat <komu>

Konkurovat znamená bojovat o stejnou pozici nebo výhody jako někdo jiný.

dovolit odejít <komu>

Povolit někomu odejít, aby mohl jít dál nebo jinam.

slušet <co komu>

Slušet: komu-líbit se, zalíbit se, být vhodný pro někoho.

odpovědět <komu> (na dopis)

Odpovědět na dopis je poskytnout reakci a odpověď na obsah dopisu.

zlořečit <komu>

Zlořečit znamená hanlivě a nadávat na někoho.

vynadat <komu>

Vynadat znamená jít proti někomu s otevřeným nebo skrytým napomenutím či kritikou.

poručit <komu>

Poručit znamená dát jim příkaz nebo rozkaz, aby něco udělali.

pomáhat <komu>

Pomáhat znamená vynaložit úsilí pro zlepšení situace druhého člověka.

vydat <co komu>

Vydat znamená předat někomu něco, například peníze, majetek nebo právo.