Facebook

Filosofie - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu filosofie.

Význam: Filosofie je věda o poznávání, výzkumu a úvahách o skutečnosti, pravdě a smyslu života.

věda (nejobecnější)

Věda je systematické poznávání světa prostřednictvím výzkumu a experimentů, aby se uskutečnily objektivní a zdokumentované závěry.

pojetí (světa)

Pojetí (světa) je filosofický koncept, který se vztahuje k způsobu, jakým pojímáme a přijímáme svět kolem nás.

názory

Názory jsou postoje či přesvědčení lidí o něčem, co se může lišit od názorů ostatních.

obor (studia)

Obor je souhrn vybraných studijních předmětů, které pomáhají studentům získat znalosti a dovednosti v určité oblasti.

Podobná synonyma

obor

Obor je vědní disciplína, která se zabývá specifickou oblastí vědomostí nebo dovedností.

pojetí

Pojetí je koncepce, představa nebo vize, jak něco uspořádat, pochopit nebo vyřešit.

lékařství (obor)

Lékařství je odvětví medicíny zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí.

prochodit (půl světa)

Procestovat celý svět, prožít zkušenosti, které jen několik málo lidí dosáhlo.

obor (vědecký)

Obor je vědecká disciplína nebo oblast studia, která se zabývá specifickou problematikou a poskytuje nezbytné znalosti a dovednosti.

znalý (světa)

Znalý je někdo, kdo je vzdělaný a obeznámený s danou problematikou nebo oblastí, má vysoké míry znalostí a dovedností.

odloučit (od světa)

Oddělit se od okolí, světa a lidí kolem nás; být izolován a zbaven všech styků.

počítačová věda

Počítačová věda se týká teorie, analytických a inženýrských principů a praxe, které jsou zapojeny do konstrukce, implementace a údržby počítačových systémů.

obor působnosti

Obor působnosti je oblast činností, ve které se někdo specializuje nebo se mu věnuje.

obor (působnosti)

Obor je oblast činnosti nebo studia s definovanými cíli, principy a postupy.

univerzální věda

Univerzální věda je obecné pojmenování pro vědu, která se zabývá širokou škálou oblastí znalostí a dovedností.

procestovat (půl světa)

Cestovat po celém světě, navštívit různé místa a zkušenosti.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

rozrůznit se (názory)

Rozrůznit se znamená mít odlišné názory, změnit smýšlení nebo změnit způsob pohledu na danou věc.

obor (historie)

Obor je obecný termín pro oblasti vědeckého výzkumu a studia, zahrnující soubory pojmů, teorií a metod.

věda o vědě

Věda o vědě je interdisciplinární obor, který se zabývá výzkumem a studiem vědy jako kultury a struktury. Studuje, jak se věda vyvíjí, ovlivňuje a řídí společnost.