Facebook

Difamovat <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu difamovat <koho n. co>.

Význam: Difamovat znamená šířit nepravdivé informace o někom či něčem, aby se jeho či jeho reputace poškodila.

tupit <koho n. co>

Tupit: potlačovat, zeslabovat účinky něčeho, postupně oslabovat.

hanobit

Hanobit znamená jednostranně znevažovat, zohyzďovat nebo dehonestovat.

ostouzet

Ostouzet znamená vyjádřit nesouhlas s něčím nebo někým, vyčítat nebo kritizovat.

urážet

Ohrožování jiné osoby nebo skupiny slovy či činy, které poškozují jejich cti, důstojnosti či sebeúcty.

chválit

Chválit znamená oceňovat, zdůrazňovat dobré vlastnosti nebo schopnosti a pozitivní činnosti druhých.

vychvalovat

Vychvalovat znamená chválit, oceňovat nebo chválit nadmíru.

pomlouvat

Hovořit nebo psát lži a negativní komentáře o někom, aby se poškodila jeho pověst.

Podobná synonyma

hájit <koho> (u soudu)

Bránit práva a zájmy člověka před soudem, obhajovat ho a podporovat ho v jeho obraně.

poučovat <koho>

Poučovat: poskytovat informace, vést k pochopení či vyučovat, aby se někdo naučil něčemu novému.

ponižovat<koho>

Ponižovat znamená jednáním či slovy znevažovat, podceňovat a omezovat práva druhého člověka.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

hubovat <koho>

Hubovat znamená přísně kritizovat nebo se snažit ožebračit někoho.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadat člověka, ubližovat mu fyzicky a psychicky.

namířit <na koho n. co>

Namířit: směrovat něco, někam, na někoho.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout do práce a uzavřít s ním pracovní smlouvu.

nabodávat <koho n. co>

Nabodávat znamená zasouvat či vhánět něco do něčeho, případně i do někoho.

obsluhovat <koho>

Obsluhovat znamená poskytovat osobě nebo skupině služby, aby uspokojily jejich potřeby nebo požadavky.

přejímat <od koho> výsledky

Přejímat znamená přijmout výsledky v daném čase od určité osoby nebo instituce.

hodit <koho> (do vody)

Hodit do vody znamená násilně a náhle vhánět člověka do vody.

usměrňovat <koho>

Usměrňovat znamená vytvářet a udržovat řád a disciplínu, aby se zabránilo chaosu nebo porušování pravidel.

ohlásit <koho n. co>

Ohlásit: oznámit, ohlášením dát najevo něčí přítomnost nebo zprávu o něčem.

vystrojit <koho>

Vystrojit: ozdobit, oblečit do odpovídajících šatů nebo doplňků pro významnou událost.

odvracet se <od koho>

Vyhýbat se člověku nebo situaci; vytvářet si odstup.

poslat pryč <koho n. co>

Odeslat někoho nebo něco pryč; ukončit jejich přítomnost.

zasáhnout <koho> (infekce)

Ohrozit infekcí, infikovat, napadnout, napadajícím způsobem postihnout.

přivádět <koho n. co kam>

Přivádět znamená přenést někoho nebo něco na místo určení.

vybírat <koho n. co>

Vybírat znamená vybrat si z možností něco nebo někoho, zvolit na základě vlastních preferencí.

sekýrovat <koho>

Sekýrovat znamená přísně a důsledně kritizovat, napadat nebo hodnotit.

uvidět <koho n. co>

Uvidět: spatřit, objevit, zaznamenat, pozorovat; znamená vidět něco/někoho nebo něco pozorovat.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat: šířit nepravdivé informace o někom s úmyslem ublížit.

uškrtit <koho>

Uškrtit znamená fyzicky zabít člověka tím, že se mu zaškrtí krk.

podnítit <koho>

Podnítit znamená vyburcovat, podpořit či podněcovat k činnosti; inspirovat k počinům nebo myšlenkám.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

hanět <koho n. co>

Hanět znamená kritizovat, odsoudit nebo pomlouvat koho nebo něco.

předběhnout <koho>

Předběhnout znamená být rychlejší než konkrétní osoba a dosáhnout cíle dříve.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho.

zaujmout <koho>

Zaujmout: získat pozornost, získat větší pozornost než ostatní.