Facebook

Tupit <koho n. co> - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu tupit <koho n. co>.

Význam: Tupit: potlačovat, zeslabovat účinky něčeho, postupně oslabovat.

hanobit

Hanobit znamená jednostranně znevažovat, zohyzďovat nebo dehonestovat.

ostouzet

Ostouzet znamená vyjádřit nesouhlas s něčím nebo někým, vyčítat nebo kritizovat.

urážet

Ohrožování jiné osoby nebo skupiny slovy či činy, které poškozují jejich cti, důstojnosti či sebeúcty.

chválit

Chválit znamená oceňovat, zdůrazňovat dobré vlastnosti nebo schopnosti a pozitivní činnosti druhých.

vychvalovat

Vychvalovat znamená chválit, oceňovat nebo chválit nadmíru.

difamovat <koho n. co>

Difamovat znamená šířit nepravdivé informace o někom či něčem, aby se jeho či jeho reputace poškodila.

pomlouvat

Hovořit nebo psát lži a negativní komentáře o někom, aby se poškodila jeho pověst.

Podobná synonyma

navštěvovat <koho>

Navštěvovat znamená pravidelně se zastavovat u někoho nebo někam jít, abyste se setkali s danou osobou nebo navštívili místo.

vychovávat <koho>

Vychovávat znamená vést a připravovat někoho k dospělosti a zodpovědnosti, poskytovat mu hodnoty a návyky.

zadržovat <koho> (policie)

Zadržovat = chytit, vzít do vazby; Policie zadržuje osoby podezřelé ze spáchání trestného činu.

odstěhovat <koho kam>

Přestěhovat se z jednoho místa na jiné.

opravňovat <koho k čemu>

Opravňovat znamená dát někomu právo nebo schopnost provádět něco.

urážet <komu> (hlavy)

Urážet : používat slova nebo činy, které jsou zaměřeny na osobu k úmyslnému způsobení újmy na jejím důstojnosti.

znemožnit <koho>

Znemožnit znamená omezit jeho schopnost provádět určitou činnost nebo dosáhnout cíle.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky usmrtit, zcela zničit život.

přepsat <na koho> (majetek)

Přepsat majetek: převést vlastnictví majetku na jinou osobu.

ovládnout <koho> (pýcha)

Ovládnout pýchu znamená odolávat přehnanému sebevědomí a namyšlenosti, abychom se mohli správně chovat k ostatním.

přemoci <koho>

Přemoci znamená porazit, zvítězit nad ním a dostat se do situace, kdy je druhá strana zcela bezmocná.

převézt <koho>

Převézt znamená přenést, přemístit nebo přepravit někoho nebo něco na jiné místo.

uklidnit <koho n. co>

Uklidnit se dává jako příkaz k zastavení emocionálního nebo fyzického směru. Je to o tom, aby člověk ucítil klid, mír a vyrovnanost. Může to být jak pro sebe, tak pro druhé, aby se zbavili stresu, vzt

navrhovat <koho>

Navrhovat je představovat někomu názor nebo návrh, aby se mohl rozhodnout.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat znamená přesvědčit ostatní o něčem prostřednictvím argumentů a důkazů.

utišit <koho>

Umlčet, utišit kohokoliv; zastavit jeho hlučnou činnost či mluvení.

ochlazovat <koho n. co>

Ochlazovat znamená snižovat teplotu něčeho nebo někoho.

znát <koho>

Znát někoho znamená být s touto osobou obeznámeni, znát jeho způsob myšlení a povahu.

postrašit <koho>

Postrašit - vyvolat ve druhé osobě strach nebo obavy.

napodobovat <koho>

Napodobovat znamená kopírovat pohyby nebo činy druhé osoby.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat znamená krást něčí majetek nebo peníze silou nebo podvodem.

podporovat <koho>

Podporovat znamená pomáhat jim a dávat jim podporu, aby dosáhli svých cílů.

zradit <koho od čeho>

Zradit znamená udělat něco, co je v rozporu s příslibem, který je daný osobě či skupině, a poškodit je tím.

klasifikovat <koho n. co>

Klasifikovat je proces rozdělení do skupin dle určitých charakteristik.

ujmout se <koho>

Ujmout se někoho znamená převzít zodpovědnost za něj a starat se o něj, což může znamenat poskytnout pomoc nebo podporu.

předbíhat <koho>

Předbíhat znamená předstihnout ostatní, být před nimi a dosáhnout něčeho dříve než ostatní.

udusit <koho>

Udusit znamená silou zabránit někomu dýchat, obvykle za účelem usmrcení.

zprostit <koho čeho>

Zprostit: osvobodit (koho) od něčeho, zrušit (čemu).