Facebook

Vytrhnout <koho> (ze snění) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu vytrhnout <koho> (ze snění).

Význam: Vytrhnout někoho ze snění znamená probudit ho z představivosti a začít se soustředit na to, co se děje ve skutečnosti.

probudit <koho>

Probudit znamená vzbudit někoho z jeho spánku nebo ospalosti.

probrat

Probrat znamená pečlivě prozkoumat, prodiskutovat nebo projednat nějakou problematiku.

vzkřísit

Vzkřísit znamená obnovit život, oživit nebo oprášit něco, co bylo předtím zapomenuto nebo zemřelo.

způsobit (rozruch)

Vyvolat ohlas, bouři, vášně nebo emoce.

vyvolat

Vyvolat znamená vyprovokovat nebo vyvolávat pocity, myšlenky, chování nebo reakce.

podnítit

Podnítit znamená vyvolat, navodit nebo urychlit aktivitu nebo vývoj.

vyrušit

Narušit soukromí nebo nerušený průběh něčeho; přerušit nebo přerušovat.

Podobná synonyma

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

zmocňovat <koho k čemu>

Zmocňovat se vyjadřuje k pověření někoho konat určité úkony a jednání, čímž dochází k delegování právních úkonů.

dát se <do koho>

Zaměřit se na někoho/něco; přijmout (či odmítnout) jeho/jeho požadavky.

uctívat <koho n. co>

Uctívat je vyjádřením úcty, obdivu nebo vážnosti k někomu či něčemu.

probrat se

Probrat se znamená pečlivě zkoumat, analyzovat, zvažovat nebo přezkoumávat něco.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená ustanovit někoho do určitého postavení nebo funkce.

pobíjet <koho>

Pobíjet znamená fyzicky zabíjet, usmrcovat, likvidovat lidi nebo zvířata.

polapit <koho>

Polapit znamená chytit někoho nebo něco fyzicky.

vyprostit <koho z čeho>

Vyprostit znamená osvobodit někoho z něčeho, osvobodit ho z omezení, z nějakého problému či nesnází.

zaujmout <koho čím>

Zaujmout: Vzbudit pozornost; získat pozornost.

ochránit <koho n. co>

Zabránit poškození nebo újmě člověka či věci.

převézt <koho>

Převézt: přenést někoho nebo něco z jednoho místa na druhé.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

způsobit

Vyvolat nebo způsobit něco; příčina nebo důvod pro něco; učinit něco, co vyvolá určité výsledky.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, například pomocí fyzické síly nebo slovního napadání.

vyrušit (žáky)

Přerušit (žáky) během jejich činnosti, aby pozornost byla odkloněna od toho, co dělají.

zastat se <koho>

Bránit, hájit, stát se přítelem, podporovat a zastávat názory nebo jednání někoho.

postihnout <koho co>

Postihnout znamená udělit trest nebo sankci za něco, co bylo provedeno špatně.

utrápit <koho>

Utrápit znamená trýznit, týrat, mučit fyzicky nebo psychicky.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

vyloučit <koho>

Vyloučením se rozumí odstranění osoby z nějakého procesu nebo situace.

zničit <koho n. co>

Zničit: vyhlazovat, ničit, poškozovat nebo zabíjet.

vychvalovat <koho n. co>

Vychvalovat znamená hodnotit něco nebo někoho pozitivně, oslavovat a chválit.

závodit <za koho>

Závodit za někoho znamená snažit se dosáhnout nejlepších výsledků ve jménu toho druhého.

pochovat <koho kam>

Pochovat znamená uložit osobu do hrobu nebo jiného vhodného místa.

zpozorovat <koho n. co>

Pozorovat: vyhledávat, zaznamenávat a analyzovat pozorovatelné jevy.

rozhněvat se <na koho>

Rozhněvat se: projevit hněv, vztek na koho/co.

vycvičit <koho>

Vycvičit: naučit někoho novým dovednostem a činnostem, aby vykonával požadované úkoly.

svalovat <co na koho>

Svalovat na někoho znamená vyvíjet na něj nátlak, aby udělal něco, co se nám líbí.

pustit <koho kam>

Pustit = propustit někoho někam; nechat někoho opustit místo nebo prostor; volně propustit.