Facebook

Zpřesnit (požadavky) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zpřesnit (požadavky).

Význam: Zpřesnit znamená přesněji stanovit, zúžit či upřesnit (požadavky).

vymezit (dohodu)

Vymezit znamená definovat a stanovit hranice nebo limity pro nějakou dohodu.

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

Podobná synonyma

vyjádřit

Vyjádřit znamená vyjádřit svůj názor nebo myšlenku slovy či jiným způsobem.

uvažování (přesné)

Uvažování je proces zvažování a analýzy informací, které mohou být použity k formulování názorů a závěrů.

vyjádřit souhlas

Souhlasit, přijmout, schválit.

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená artikulovat svoje myšlenky, názory a pocity, aby byly sděleny druhým.

vyjádřit <co>

Vyjádřit znamená vyjádřit své myšlenky, názory nebo pocity slovy nebo jiným způsobem.

vymezit (úkol)

Vymezit je definovat, stanovit nebo specifikovat limit, hranici nebo pravidla.

přesně určit

Přesně určit: uvést něco s jistotou, odpovídající skutečnosti; provést přesnou identifikaci.

přesně

Přesný: Přesný znamená přísně přesný, konkrétní a bezchybný.

vymezit

Vymezit znamená určit jasnou hranici, aby bylo možné dobře rozlišit mezi dvěma věcmi, jevy nebo pojmy.

časově vymezit

Definice časově vymezit: stanovit meze času pro splnění úkolu nebo cíle.

vyjádřit soucit

Projev přirozeného soucitu; soucitné chování, které vychází z porozumění a lásky.

vyjádřit <co> (přesně)

Vyjádřit znamená vyjadřovat názor, myšlenky, pocity nebo skutečnosti slovy nebo jinými způsoby.

sjednat (dohodu)

Sjednat znamená uzavřít dohodu, učinit kompromis nebo dospět k nějakému konsensu.