Facebook

Zapnout - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu zapnout.

Význam: Zapnout znamená aktivovat, zprovoznit nebo spustit nějakou funkci, stroj nebo zařízení.

upustit (hrnek)

Uvolnit, pustit hrnek; přestat držet ho.

neudržet

Neudržet znamená nedokázat udržet něco, co jste získali nebo čeho jste dosáhli.

udržet

Udržet znamená uchovat, případně zachovat co je, nebo co bylo.

uvolnit (uzdu)

Uvolnit (uzdu): uvolnit omezení, svázanost, zbavit se závislosti, odejít od toho, co nás omezuje.

povolit

Povolit znamená schválit, umožnit nebo připustit.

nechytit (míč)

Nedosáhnout míče, neuhádnout jeho směr, nezachytit jej.

nastartovat (motor)

Zapnout motor, aby bylo možné ho spustit a začít ho používat.

spustit

Spustit: zahájit, aktivovat, zapnout funkci či proces.

uvést do chodu

Zapnout něco, co již bylo nainstalované nebo nastavené, aby mohlo fungovat.

vpustit (vodu)

Umožnit průchod vody prostřednictvím otvoru nebo průchodu.

přenechat (byt)

Přenechat znamená předat něco někomu. U bytu se jedná o předání bytu druhé straně.

přepustit

Umožnit někomu jinému, aby převzal plnou kontrolu nad něčím.

vzdát se <čeho>

Opustit, zříci se čeho; odříct si čeho.

připnout <co kam>

Připnout znamená pevně přivázat nebo přivrátit něco k něčemu.

upnout

Upevnit něco, zajistit, zabránit pohybu.

rozepnout

Odstřihnout, odpojit nebo uvolnit uzly, knoflíky nebo zipy.

zapojit (přívěs)

Zapojit znamená začlenit, zařadit nebo provést připojení něčeho do něčeho jiného.

spojit

Spojením se rozumí sčítání nebo sdružování objektů nebo činností do jednoho celku.

odpojit

Odpojit znamená přerušit spojení, vyřadit z provozu, odstranit propojení.

pustit (televizi)

Pustit znamená zapnout (zprovoznit) televizi.

rozsvítit

Rozsvítit znamená zapnout světlo, použít světlo nebo jiný zdroj světla, aby osvítil místnost nebo prostor.

vypnout

Deaktivovat, zrušit funkci, přerušit provoz, odpojit, odstranit napájení.

Podobná synonyma

pustit <koho kam>

Pustit = propustit někoho někam; nechat někoho opustit místo nebo prostor; volně propustit.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se: dohledat, zjistit podrobnosti o něčem.

základy <čeho>

Základy jsou základní principy nebo podmínky, na kterých je něco postaveno.

pustit (desku)

Pustit (desku) znamená zahrát nahraný zvukový záznam na gramofonové desce.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, aplikovat něco do praxe.

pustit se <do čeho>

Pustit se do čeho: začít se něčím zabývat, zahájit určitou činnost nebo proces.

uchránit se <čeho>

Uchránit se: zbavit se nebezpečí, ohrožení, postihů apod., zabránit tomu, aby nastalo.

odběhnout <od čeho>

Odběhnout: odejít rychle (z místa nebo situace).

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat informace nebo závěry z daných faktů a okolností.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho znamená získat právo, moc nebo kontrolu nad čímsi.

bát se ztráty <čeho>

Bát se ztráty čehokoli: Strach z neúspěchu, z odmítnutí, z opuštění, z finanční ztráty apod.

dotýkat se <čeho>

Fyzický kontakt nebo dotek; přiblížení se k čemukoliv s úmyslem jej ovládat, zkoumat nebo vyjadřovat emoce.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si; nebrat v úvahu, neřešit.

vtlačovat <co do čeho>

Vtlačovat je tlačit věc do něčeho, aby se vešla nebo aby se do ní zasunula.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho znamená dostat se k cíli, dosáhnout požadovaného výsledku.

vystříknout <na koho> (vodu)

Vystříknout; vylít na někoho velké množství tekutiny (např. vody).

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená doufat nebo očekávat, že se něco stane nebo se něco podaří.

vypnout se k výkonu

Vypnout se k výkonu znamená zaměřit se na aktivitu, odložit všechny vnější rušivé faktory a dosáhnout maximálního výkonu.

hrnek

Hrnek je pojem pro nádobu obvykle vyrobenou z porcelánu, kovu nebo plastu, používanou pro servírování nápojů.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.

zříkat se <čeho>

Zříkat se čeho: odmítnout, nevzít na sebe odpovědnost, neuznat.

týkat se <čeho>

Týkat se: být související s čím, dotýkat se čeho, být relevantní k čemu.

odlít <čeho>

Odlít znamená odtrhnout se nebo odletět (z čeho, co).

dovtípit se <čeho>

Uhodnout, co druhá osoba myslí, nebo má na mysli.

spojit se

Spojit se znamená propojit se s něčím či někým, sloučit se, být ve spojení.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.