Facebook

Vysmívat se - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vysmívat se.

Význam: Vysmívat se: poukazovat na něčí vady či slabosti s nadsázkou nebo posměchem.

pošklebovat se

Vyjadřovat se s nevraživostí, ironií nebo posměchem na někoho nebo na něco.

smát se

Smát se znamená vyjádřit radost, úlevu, pobavení či soucit skrze zvukové či mimické projevy.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je činit výsměch něčemu nebo někomu, dělat si z něčeho nebo někoho legraci.

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.

posmívat se

Posmívat se je projevovat nadřazenost k někomu, vyjadřovat nespokojenost, znevažovat nebo se mu vysmívat.

tropit si žerty

Tropit si žerty znamená vtipkovat, provokovat a smát se s ostatními.

zesměšňovat

Zesměšňovat znamená používat přehnanou ironii, aby se ostatní povýšeně cítili nepříjemně.

ironizovat <koho>

Ironizovat znamená činit si legraci z někoho nebo něčeho a ukazovat na jeho nedostatky s humorem.

Podobná synonyma

hledat <koho n. co>

Hledat: vyhledávat, shánět informace nebo věci, aby byly nalezeny.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená vyjednávat o něčem s osobou/y a dohadovat se o podmínkách.

likvidovat <koho>

Likvidovat znamená bez milosti zničit, zrušit, zlikvidovat.

seznámit <koho s kým>

Seznámit znamená představit jednu osobu druhé osobě, aby si jedna druhou lépe představili a začali spolu komunikovat.

zasednout si <na koho>

Zasednout si na někoho znamená požádat osobu o nějakou službu nebo pomoc.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená dělat něco, co je proti pravidlům nebo proti přání druhé osoby.

vydat <co komu>

Vydat znamená předat někomu něco, například peníze, majetek nebo právo.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

radit <co komu> (tajně)

Radit znamená nabízet názor nebo radu, aby se pomohlo druhému rozhodnout, co je pro něj nejlepší.

dráždit <koho n. co>

Dráždit znamená způsobovat nepříjemnosti, obtěžovat, vyvolávat neklid nebo rozrušovat.

uvěznit <koho>

Uvěznit znamená omezit jeho svobodu pohybu a vzít jeho práva.

zaměstnat <koho>

Zaměstnat znamená přijmout někoho do pracovního poměru s finanční odměnou za práci.

ztížit <co komu>

Ztížit komu cokoli: způsobit obtíže, zpomalit nebo učinit náročnější.

považovat se <za koho n. co>

Považovat se za někoho nebo za něco znamená přijímat, že se naše identity nebo postavení odpovídá této osobě nebo věci.

odehnat <koho>

Odehnat znamená odstranit, odmítnout, odvrhnout někoho nebo něco. Je to jako odstranit nebo odmítnout někoho nebo něco, aby se zabránilo jeho přítomnosti nebo vlivu.

pozdravovat <koho>

Pozdravovat znamená vyjádřit úctu a vlídnost někomu, koho znáte.

utvrdit <koho v čem>

Utvrdit = potvrdit, upevnit; získat jistotu nebo pevnost.

lovit <koho n. co>

Lovit: sbírat, hledat a obecně snažit se nalézt či získat cokoliv, často zvířata.

upozorňovat <koho>

Upozorňovat znamená vyjadřovat varování nebo upozornění druhé osobě na něco, co by mohlo mít nežádoucí důsledky.

ujišťovat <koho>

Ujišťovat znamená přesvědčit nebo povzbudit někoho, aby byl jistý a uklidněný.

poskytnout ubytování <komu>

Poskytnout ubytování je nabídnout přístřeší někomu.

žalovat <koho>

Žalovat znamená podat stížnost či žalobu proti někomu.

hrozit <komu>

Hrozit znamená dávat najevo, že se něco nebezpečného stane, pokud se neudělá to, co se žádá.

získávat si <koho>

Získávat si někoho znamená budovat trvalé důvěrné vztahy, vytvářet si společné vzpomínky a vytrvale udržovat kontakt.

podnítit <koho>

Podnítit znamená vyburcovat, podpořit či podněcovat k činnosti; inspirovat k počinům nebo myšlenkám.

zakročit <proti komu>

Zakročit znamená podniknout kroky k prevenci nebo nápravě něčeho, obzvláště pokud je to proti někomu.

zastihnout <koho kde>

Zastihnout znamená náhle narazit na někoho či něco, často nečekaně.

způsobit <komu> škodu

Uškodit někomu; ohrozit jeho zdraví, majetek nebo dobré jméno.

útočit <na koho>

Napadat, útočit na někoho fyzicky nebo verbálně, aby se dosáhlo nějakého cíle.

vázat se <na koho n. co>

Vázat se znamená poutat se k něčemu nebo někomu: uzavírat smlouvu, zavazovat se k činům nebo jen být pevně spojeni.