Facebook

Výrazný - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu výrazný.

Význam: Výrazný je označení pro něco, co je velmi zřetelné, zřejmé, silné nebo intenzivní.

výstižný (výraz)

Výstižný je výraz, který dokonale vystihuje skutečnost nebo myšlenku, přesně vyjadřuje podstatné místo nepodstatných věcí.

vyhraněný

Vyhraněný znamená jasně určený, jasně vyjádřený, jednoznačný.

přesný

Přesný: opravdu přesný, bezchybný; náležitě přesný, točný, přísný, příkré.

vágní

Nejasný, neurčitý, zmatený; nesouvislý, mlhavý; nespecifický, neurčitý; obecný, neúplný.

charakteristický

Charakteristický: označuje něco, co je jedinečné a odlišuje to od ostatních; je charakteristické pro určité osoby, věci nebo situace.

typický

Typický znamená "tím, co je charakteristické pro danou věc nebo situaci".

osobitý

Osobitý znamená zvláštní, jedinečný a neobvyklý.

zřejmý

Zřejmý: jasný, patrný, očividný, srozumitelný; odkazující se na to, co je jasně pochopitelné.

jasný

Jasný znamená jednoznačný, zřetelný a jednoznačný; jednoznačný, jasný a jasný.

nápadný

Příznačný, okázalý, nezaměnitelný; vynikající, výrazný, nápaditý.

matný

Matný význam je slabý, nezřetelný nebo nejasný; nejasný, neurčitý.

nepatrný

Nepatrný znamená velmi malý, skoro nepostřehnutelný.

výstižný

Výstižný je to, co se vyjadřuje krátce a jasně, často vyjadřuje myšlenku nebo pocity pomocí obrazu.

vhodný

Vhodný je to, co je přiměřené a vyhovuje situaci, potřebě nebo účelu.

přiléhavý

Přiléhavý znamená vhodný, přesný, v souladu s danou situací nebo potřebou.

Podobná synonyma

být nápadný

Být nápadný znamená vymezit se z ostatních, být viditelný a upoutat pozornost.

výraz

Výraz je slovní spojení, které vyjadřuje myšlenku, sdělení, pocity nebo názory.

nepatrný kousek

Nepatrný kousek je malé množství nebo drobná část něčeho.

opisovat (výraz)

Popisovat znamená popsat vlastnosti, podrobnosti nebo charakteristiky něčeho.

typický (pro jednotlivce)

Typický se týká charakteristického rysu osoby nebo věci; je to něco, co je běžné nebo obvyklé.

nepatrný (peníz)

Mizivý, skromný; velmi malý, nevýznamný.

být typický

Být typický znamená být charakteristický pro něco nebo někoho, být obvyklý a typický pro určitou situaci nebo člověka.

popis (přesný)

Popis je vyprávění nebo analytické vyjádření čehokoli, od vzhledu osoby až po vlastnosti produktu.

nepatrný (cena)

Nepatrný významně znamená velmi nízkou nebo zanedbatelnou hodnotu. Je to často spojeno s cenou, která je mnohem nižší, než se očekávalo.

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.

odborný výraz

Dotazovaný pojem se odkazuje na slovo nebo výraz, který je obecně používán v určitém odvětví nebo oboru.

výraz (tváře)

Výraz je vyjádření emocí, myšlenek a názorů, které se projevují změnami v obličeji.

hanlivý výraz

Hanlivý výraz je urážlivý nebo vulgární slovo či výraz, který je používán k osobnímu napadání nebo urážce.

být matný

Byt matny znamena nejasny, neostry nebo nekvalitni.

spojovací výraz

Spojovací výraz je slovo nebo fráze, která používáme k propojení dvou vět, částí věty, slov nebo myšlenek.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

být vhodný

Být vhodný znamená odpovídat požadavkům nebo být vhodný pro danou situaci.

přesný (znění)

Přesný znamená správný, jasný a bezchybný, důkladně a přesně provedený.

zřejmý (tah)

Zřejmý je přímý, jasný a snadno pochopitelný; jedná se o jasné a nezpochybnitelné skutečnosti.