Facebook

Vyhraněný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vyhraněný.

Význam: Vyhraněný znamená jasně určený, jasně vyjádřený, jednoznačný.

výstižný (výraz)

Výstižný je výraz, který dokonale vystihuje skutečnost nebo myšlenku, přesně vyjadřuje podstatné místo nepodstatných věcí.

výrazný

Výrazný je označení pro něco, co je velmi zřetelné, zřejmé, silné nebo intenzivní.

přesný

Přesný: opravdu přesný, bezchybný; náležitě přesný, točný, přísný, příkré.

vágní

Nejasný, neurčitý, zmatený; nesouvislý, mlhavý; nespecifický, neurčitý; obecný, neúplný.

ustálený

Ustálený se vztahuje na něco, co je trvalé, pevné a neměnné.

vymezený

Vymezení je určení hranic, mezí nebo rozsahu čehokoliv.

profilovaný

Profilovaný se označuje povrch s vystouplými nebo vyfrézovanými profily.

hranatý

Hranatý je přídavné jméno, které se používá k popisu tvaru, který má čtyři rovnoběžné strany a čtyři stejné úhly.

Podobná synonyma

odborný výraz

Dotazovaný pojem se odkazuje na slovo nebo výraz, který je obecně používán v určitém odvětví nebo oboru.

opisovat (výraz)

Popisovat znamená popsat vlastnosti, podrobnosti nebo charakteristiky něčeho.

přesný (znění)

Přesný znamená správný, jasný a bezchybný, důkladně a přesně provedený.

výstižný

Výstižný je to, co vyjadřuje podstatu věci, myšlenky nebo emoce jasně a stručně.

výraz

Výraz je slovo či fráze, které může mít jednoznačný nebo nejednoznačný význam. Často se používá jako obecný termín pro vyjádření názoru.

hanlivý výraz

Hanlivý výraz je urážlivý nebo vulgární slovo či výraz, který je používán k osobnímu napadání nebo urážce.

spojovací výraz

Spojovací výraz je slovo nebo fráze, která používáme k propojení dvou vět, částí věty, slov nebo myšlenek.

popis (přesný)

Popis je vyprávění nebo analytické vyjádření čehokoli, od vzhledu osoby až po vlastnosti produktu.

jedinec (výrazný)

Jedinec je pojem označující jednotlivou osobu, zvlášť jedinečnou a výjimečnou.