Facebook

Vyčerpat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vyčerpat.

Význam: Vyčerpat znamená dokončit úplně, vyčerpat všechny síly, energii nebo zdroje.

vypumpovat (vodu)

Vypumpovat znamená odsát nebo odstranit tekutinu, obvykle vodu, pomocí mechanického zařízení.

vypotřebovat (zásoby)

Užít, spotřebovat nebo zničit zásoby do té míry, že už nejsou pro použití.

spotřebovat

Spotřebovat znamená vynaložit, použít či vyčerpat nějakou položku nebo zdroj.

vysílit <koho>

Vysílit znamená způsobit, že se něco rozšíří, například signál, informace nebo energie.

unavit

Unavit se: vyčerpat se, být únavou zcela vyčerpaný.

využít všech možností

Využít všech možností znamená využít veškerých dostupných zdrojů pro dosažení požadovaných cílů.

unavit <koho>

Unavit znamená vyčerpat fyzickou i psychickou sílu, způsobit únavu, vyčerpání.

vysílit

Vysílit: vysílat signály, zprávy či informace po velké vzdálenosti prostřednictvím rádiových vln.

Podobná synonyma

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.

pobízet <koho>

Pobízet: vyzývat někoho, aby vykonal určitou činnost; podněcovat k činu.

zkopat <koho>

Zkopat znamená přemoci někoho fyzicky a zasáhnout ho, obvykle s cílem způsobit bolest.

ironizovat <koho>

Ironizovat znamená činit si legraci z někoho nebo něčeho a ukazovat na jeho nedostatky s humorem.

pokárat <koho>

Udělit někomu trest za jeho nesprávné chování; upozornit na chybu a následné požadovat změnu.

stísnit <koho>

Stísnit znamená omezit pohyb, jednání či svobodu člověka.

přivést <koho k čemu>

Přivést znamená přinést nebo dopravit někoho nebo něco na určité místo.

odstrašovat <koho>

Odstrašovat: stavět koho do nepříznivé pozice, vyvolávat strach, aby zabránil něčemu provést.

hnát <koho> odkud

Hnát znamená násilím donutit někoho k opuštění místa nebo stavu.

přemluvit <koho>

Přimět ke změně názoru; přesvědčit o něčem; usilovat o svolání.

zvolit <koho>

Zvolit je výběr určitého člověka či věci z více možností.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

spotřebovat (zásoby)

Spotřebovat se vztahuje k použití nebo vyčerpání něčeho, jako jsou zásoby.

okouzlit <koho>

Okouzlit znamená zaujmout nebo oslnit svým chováním nebo vzhledem.

zaútočit <na koho>

Fyzickým nebo verbálním útokem zaútočit na někoho, aby se ublížilo nebo se ho zmocnilo.

tupit <koho>

Tupit znamená snižovat účinnost, oslabovat a zmírňovat sílu nebo účinek dané osoby.

oživovat <koho n. co>

Oživovat = obnovovat/probouzet život, energii nebo aktivitu.

rýpat <do koho>

Rýpat (do někoho) znamená kritizovat či soudit někoho nebo něco.

pobíjet <koho>

Pobíjet znamená fyzicky zabíjet, usmrcovat, likvidovat lidi nebo zvířata.

uhnat <koho>

Uhnat znamená nutit někoho k rychlému a intenzivnímu pohybu, obvykle k cíli, aby splnil úkol nebo stihl něco dokončit.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

ovládat <koho>

Mít kontrolu nad něčím nebo někým; mít schopnost nebo moc manipulovat, řídit, obezřetně řídit nebo regulovat.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená vést k němu neutrální, nebo přátelský vztah, bez jakýchkoli negativních pocitů.

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

využít <čeho> (negativně)

Využít negativně znamená činit zneužití, využívat nezákonně, či bez souhlasu.

ošatit <koho>

Ošatit znamená obléci nebo obléknout do něčeho nového nebo elegantního.

vmísit se <mezi koho>

Vmísit se mezi koho znamená připojit se k někomu nebo k něčemu, být součástí či začlenit se do skupiny.

deportovat <koho kam>

Deportovat je zákonný proces, který se vztahuje na vyhoštění někoho z jednoho státu do jiného.

otázat se <koho na co>

Interrogovat někoho o něco; ptát se; zjišťovat; dotazovat se.

dopadnout <koho>

Dopadnout znamená dosáhnout očekávaného výsledku, či cíle, který byl nastaven.