Facebook

Vnitřní - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vnitřní.

Význam: Vnitřní se týká toho, co se nachází uvnitř, vnitřní myšlenky, vnitřní svět, vnitřní pohnutky.

ektogenní

Ektogenní se odkazuje na věci pocházející zvenčí nebo vyvolané zvenčí.

exogenní

Exogenní je odvozeno z latinského "exo" a znamená "zvenčí". Exogenní se vztahuje na vlivy, které pocházejí z vnějšího prostředí.

podstatný

Podstatné jsou zásadní složky, které tvoří základní charakteristiku čehokoliv.

základní

Základní je nejzákladnější, nejdůležitější část něčeho; je to základ, na kterém může být postaveno cokoli.

interní

Interní: uvnitř organizace nebo systému, týkající se vnitřního fungování nebo činnosti.

externí

Externí se vztahuje k něčemu, co není součástí vnitřního systému nebo struktury. Může být použito k popisu úkolů, lidí, zdrojů nebo prostředí mimo hlavní organizaci.

osobní

Osobní znamená související s konkrétní osobou, soukromou, individuální nebo osobitou.

vniterný

Vnitřní je odvozeno od latinského slova pro "uvnitř" a označuje věci, které jsou uvnitř něčeho, například myšlenky, emoce nebo síly.

niterný

Niterný je odvozeno od slova nitro, což znamená vnitřní. Označuje intenzivní, hluboké a citlivé prožívání a projevování emocí a myšlenek.

duševní

Duševní znamená související s duší, tělesné i psychické pohodlí, schopnosti, emoce a myšlení.

vnější

Vnější se odkazuje na to, co je voně nebo venku, ve srovnání s tím, co je uvnitř.

Podobná synonyma

duševní zaostalec

Duševní zaostalec je osoba s mentálním postižením, která má omezené schopnosti a poruchy chování.

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.

příručka (základní)

Příručka je kniha nebo dokument, který poskytuje informace a pokyny pro řešení některých úkolů.

základní (kámen)

Základní kámen je nejdůležitější komponent stavby; je to základ na kterém je vše postaveno, tedy nejspodnější část, na které je celá budova založena.

osobní data

Osobní data jsou údaje o jedinci, jako je jeho jméno, adresa, rodné číslo, bankovní údaje, atd.

základní část

Základní část je nezbytnou součástí nějakého funkčního celku, jehož účel je základem pro vytváření dalších částí.

újma (duševní)

Újma je tělesná či duševní újma; je to druh utrpení, které může být fyzické, psychické nebo materiální.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.

prostředky (základní)

Prostředky jsou zdroje nebo metody použité k dosažení cíle nebo k uskutečnění úkolu.

osobní doklady

Osobní doklady jsou dokumenty oficiálně uznávané jako důkaz totožnosti a občanství osoby.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

ovlivňování (duševní)

Ovlivňování (duševní) je působení na myšlení, chování a emoce člověka za účelem ovlivnění jeho postojů a jednání.

vlastnost (osobní)

Vlastnost je charakteristika osoby, která ji odlišuje od ostatních. Jsou to její schopnosti, vlastnosti, myšlenky, názory, postoje a chování.

pohoda (duševní)

Pohoda je stav duševního klidu a spokojenosti, který může přinést štěstí a harmonii.

nemoc (duševní)

Nemoc (duševní) je porucha nebo stav, který ovlivňuje psychiku a emoce, může být způsobený vnitřními nebo vnějšími faktory.

osobní (poměry)

Osobní poměry jsou vztahy mezi lidmi, které jsou založeny na důvěře, soucitu a otevřené komunikaci.

očista (duševní)

Očista duševní je proces čištění našich myšlenek, pocitů a emocí, který nám pomáhá zbavit se negativních vlivů.

základní teze

Základní teze je hlavní myšlenka či tvrzení, které slouží jako východisko pro další úvahy nebo zkoumání.

nepřítomnost (osobní)

Absence; stav, kdy člověk není fyzicky přítomný v určitém místě nebo situaci.

kouzlo (osobní)

Kouzlo je zvláštní přitažlivost, která nasává lidi do svých kouzelných vírů. Přitahuje je k sobě a dává jim pocit magie a dobrodružství.

základní (číslovka)

Základní: základní se odkazuje na nezbytné, základní, nezbytné nebo důležité informace, informace nebo věci.

základní myšlenka

Základní myšlenka je hlavní ideou nebo konceptem, který je na základě dalších myšlenek rozpracován.

podstatný (omyl)

Podstatné je to, co je zásadní nebo významné; je to základní část, princip nebo myšlenka.

základní tvar slova

Základní tvar slova je nejběžnější podoba slova, ve které se nejčastěji objevuje ve slovnících.

duševní (podpora)

Duševní podpora je pomoc, kterou poskytují odborníci, aby lidem pomohli zvládat jejich emoční a psychické problémy.

neklid (duševní)

Neklid je stav mysli, kdy je člověk nervózní, podrážděný, bez koncentrace a má obavy nebo úzkosti.

osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o konkrétní osobě, jako je její jméno, adresa, datum narození atd.