Facebook

Vnitřní - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vnitřní.

Význam: Vnitřní se týká toho, co se nachází uvnitř, vnitřní myšlenky, vnitřní svět, vnitřní pohnutky.

ektogenní

Ektogenní se odkazuje na věci pocházející zvenčí nebo vyvolané zvenčí.

exogenní

Exogenní je odvozeno z latinského "exo" a znamená "zvenčí". Exogenní se vztahuje na vlivy, které pocházejí z vnějšího prostředí.

podstatný

Podstatné jsou zásadní složky, které tvoří základní charakteristiku čehokoliv.

základní

Základní je nejzákladnější, nejdůležitější část něčeho; je to základ, na kterém může být postaveno cokoli.

interní

Interní: uvnitř organizace nebo systému, týkající se vnitřního fungování nebo činnosti.

externí

Externí se vztahuje k něčemu, co není součástí vnitřního systému nebo struktury. Může být použito k popisu úkolů, lidí, zdrojů nebo prostředí mimo hlavní organizaci.

osobní

Osobní znamená související s konkrétní osobou, soukromou, individuální nebo osobitou.

vniterný

Vnitřní je odvozeno od latinského slova pro "uvnitř" a označuje věci, které jsou uvnitř něčeho, například myšlenky, emoce nebo síly.

niterný

Niterný je odvozeno od slova nitro, což znamená vnitřní. Označuje intenzivní, hluboké a citlivé prožívání a projevování emocí a myšlenek.

duševní

Duševní znamená související s duší, tělesné i psychické pohodlí, schopnosti, emoce a myšlení.

vnější

Vnější se odkazuje na to, co je voně nebo venku, ve srovnání s tím, co je uvnitř.

Podobná synonyma

základní myšlenka

Základní myšlenka je základní myšlenkový koncept, který je podstatou nebo východiskem něčeho.

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.

očista (duševní)

Očista je proces očištění duše od negativních myšlenek a emocí, aby člověk mohl dosáhnout psychického a duševního uzdravení.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

ovlivňování (duševní)

Ovlivňování (duševní) je působení na myšlení, chování a emoce člověka za účelem ovlivnění jeho postojů a jednání.

neklid (duševní)

Neklid je stav mysli, kdy je člověk nervózní, podrážděný, bez koncentrace a má obavy nebo úzkosti.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

základní teze

Základní teze je hlavní myšlenka či tvrzení, které slouží jako východisko pro další úvahy nebo zkoumání.

příručka (základní)

Příručka je kniha nebo dokument, který poskytuje informace a pokyny pro řešení některých úkolů.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

utrpení (duševní)

Utrpení je pocity bolesti, úzkosti, strachu nebo zoufalství, které člověk zažívá.

osobní (poměry)

Osobní poměry jsou vztahy mezi lidmi, které jsou založeny na důvěře, soucitu a otevřené komunikaci.

osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o konkrétní osobě, jako je její jméno, adresa, datum narození atd.

nepřítomnost (osobní)

Absence; stav, kdy člověk není fyzicky přítomný v určitém místě nebo situaci.

vlastnost (osobní)

Vlastnost je charakteristika osoby, která ji odlišuje od ostatních. Jsou to její schopnosti, vlastnosti, myšlenky, názory, postoje a chování.

nemoc (duševní)

Nemoc (duševní) je porucha nebo stav, který ovlivňuje psychiku a emoce, může být způsobený vnitřními nebo vnějšími faktory.

pojem (základní)

Pojem je slovo nebo fráze, které označuje konkrétní věc, koncept, proces nebo kombinaci všech těchto věcí.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.

duševní zaostalec

Duševní zaostalec je osoba s mentálním postižením, která má omezené schopnosti a poruchy chování.

osobní data

Osobní data jsou údaje o jedinci, jako je jeho jméno, adresa, rodné číslo, bankovní údaje, atd.

kouzlo (osobní)

Kouzlo je zvláštní přitažlivost, která nasává lidi do svých kouzelných vírů. Přitahuje je k sobě a dává jim pocit magie a dobrodružství.

základní tvar slova

Základní tvar slova je nejběžnější podoba slova, ve které se nejčastěji objevuje ve slovnících.

podstatný (omyl)

Podstatné je to, co je zásadní nebo významné; je to základní část, princip nebo myšlenka.

osobní doklady

Osobní doklady jsou dokumenty oficiálně uznávané jako důkaz totožnosti a občanství osoby.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

stav (duševní)

Stav duševní je psychický stav člověka, který se projevuje jeho náladou, myšlenkami, pocity, chováním, emocemi a motivací.