Facebook

úsudek - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu úsudek.

Význam: Úsudek je proces rozhodování, který vyžaduje soudnost a rozumné uvažování.

odvození

Odvození je proces, kterým se vyvozuje nový pojem nebo myšlenka z jiného pojmu či myšlenky.

vyvození (logické)

Vyvození je proces logického uvažování, kterým se dochází k získání výsledku z předchozích známých premis.

indukce

Indukce je pojem z matematiky, který znamená postupné vyvozování obecných závěrů z jednotlivých příkladů.

soud

Soud je proces, ve kterém se rozhoduje o vině nebo nevině osoby v konkrétním případě za účelem provedení spravedlivého rozsudku.

mínění

Mínění je názor, myšlenka nebo představa někoho o něčem.

závěr

Závěr je vyústění, zakončení, shrnutí či závěrečný verdikt.

názor

Názor je osobní postoj k čemukoli, který má člověk po důkladném zvážení všech důležitých informací.

úradek

Úradek je krátký, vtipný a často ironický jazykový obrat, který se často používá k zesměšňování nebo vyjádření záměru.

Podobná synonyma

mínění (veřejnosti)

Význam slova mínění veřejnosti je stav názorů, který vyjadřují obyvatelé daného místa nebo společnosti.

vyostřený (názor)

Vyostřený názor znamená silné a jasné vymezení postoje nebo názoru, který je podložený důkazy a argumenty.

mít názor <na co>

Mít názor znamená mít vlastní názor o něčem, často vycházející z osobních zkušeností.

pravdivý názor

Názor, který je založen na faktech a je pravdivý.

soud (jistého stupně)

Soud je státní orgán, který vykonává právo a vyřizuje spory mezi stranami.

formulovat (názor)

Formulovat (názor) znamená vyjádřit myšlenky a názory jasně a stručně.

názor <na co>

Názor je vyjádření mínění o něčem, co je podpořeno fakty, zkušenostmi, argumenty nebo osobními preferencemi.

mít názor

Mít názor znamená mít odhad, představu nebo názor na něco.

vyvodit závěr

Dosáhnout logických závěrů na základě předchozích údajů, informací nebo událostí.

stejný (názor)

Stejný názor = totožný názor, shodný názor.

vyvození

Vyvození je proces logického myšlení, který předpokládá přijetí něčeho na základě jiných informací, které již známe.

převládnout (názor)

Převládnout znamená být dominantním názorem nebo se stát hlavním názorem.

vyjadřovat (názor)

Vyjadřovat znamená sdělit názor, názorově se vyjádřit nebo vyjádřit se.

Boží soud

Boží soud je proces, kterým Bůh vyhodnocuje lidské činy a odměňuje/trestá je podle svého neomylného soudnictví.

výzkum mínění

Výzkum mínění je proces získávání a analýzy informací o názorech, postojích a preferencech respondentů.

závěr (vtipný)

Závěr je vtipný způsob, jak zakončit příběh či vyprávění, který zaujme publikum a zanechá je s úsměvem.

činit závěr

Dospět k závěru, získat znalosti o daném tématu a přijmout závěrečné rozhodnutí.

učinit závěr

Dospět k závěru, vyvodit závěry z dostupných informací.

subjektivní (názor)

Subjektivní: Názor založený na osobních preferencích, dojmech nebo přesvědčení.

být vysokého mínění (o sobě)

Být vysokého mínění o sobě znamená mít důvěru ve vlastní schopnosti a sebeúctu.

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

dolehnout (závěr)

Dolehnout znamená dopadnout, stihnout, či dosáhnout závěru, konečného výsledku.

změnit názor

Změnit názor znamená vyměnit názor, přijmout nový postoj nebo změnit myšlení.

podobný (názor)

Podobný (názor) znamená souhlasit s něčím nebo mít naprosto stejnou myšlenku jako někdo jiný.

uplatňovat svůj názor

Vyjadřovat a prosazovat své názory, předkládat je a argumentovat pro jejich realizaci.

světový názor

Světový názor je koncept, který popisuje jakýkoli přesah ve smýšlení, který pojí lidi napříč různorodými kulturami a národy.

správné mínění

Správné mínění je schopnost vyvážit možnosti a výhody, posoudit situaci a dělat rozumná rozhodnutí.

veřejné mínění

Veřejné mínění je soubor názorů a postojů většiny lidí ke společenským problémům.