Facebook

úsudek - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu úsudek.

Význam: Úsudek je proces rozhodování, který vyžaduje soudnost a rozumné uvažování.

odvození

Odvození je proces, kterým se vyvozuje nový pojem nebo myšlenka z jiného pojmu či myšlenky.

vyvození (logické)

Vyvození je proces logického uvažování, kterým se dochází k získání výsledku z předchozích známých premis.

indukce

Indukce je pojem z matematiky, který znamená postupné vyvozování obecných závěrů z jednotlivých příkladů.

soud

Soud je proces, ve kterém se rozhoduje o vině nebo nevině osoby v konkrétním případě za účelem provedení spravedlivého rozsudku.

mínění

Mínění je názor, myšlenka nebo představa někoho o něčem.

závěr

Závěr je vyústění, zakončení, shrnutí či závěrečný verdikt.

názor

Názor je osobní postoj k čemukoli, který má člověk po důkladném zvážení všech důležitých informací.

úradek

Úradek je krátký, vtipný a často ironický jazykový obrat, který se často používá k zesměšňování nebo vyjádření záměru.

Podobná synonyma

učinit závěr

Dospět k závěru, vyvodit závěry z dostupných informací.

vyjadřovat (názor)

Vyjadřovat znamená sdělit názor, názorově se vyjádřit nebo vyjádřit se.

stejný (názor)

Stejný názor = totožný názor, shodný názor.

soud (jistého stupně)

Soud je státní orgán, který vykonává právo a vyřizuje spory mezi stranami.

uplatňovat svůj názor

Vyjadřovat a prosazovat své názory, předkládat je a argumentovat pro jejich realizaci.

vyvodit závěr

Dosáhnout logických závěrů na základě předchozích údajů, informací nebo událostí.

subjektivní (názor)

Subjektivní: Názor založený na osobních preferencích, dojmech nebo přesvědčení.

závěr (vtipný)

Závěr je vtipný způsob, jak zakončit příběh či vyprávění, který zaujme publikum a zanechá je s úsměvem.

pravdivý názor

Názor, který je založen na faktech a je pravdivý.

veřejné mínění

Veřejné mínění je soubor názorů a postojů většiny lidí ke společenským problémům.

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

převládnout (názor)

Převládnout znamená být dominantním názorem nebo se stát hlavním názorem.

být vysokého mínění (o sobě)

Být vysokého mínění o sobě znamená mít důvěru ve vlastní schopnosti a sebeúctu.

vyvození

Vyvození je proces logického myšlení, který předpokládá přijetí něčeho na základě jiných informací, které již známe.

činit závěr

Dospět k závěru, získat znalosti o daném tématu a přijmout závěrečné rozhodnutí.

výzkum mínění

Výzkum mínění je proces získávání a analýzy informací o názorech, postojích a preferencech respondentů.

názor <na co>

Názor je odhad, postoj nebo mínění člověka o něčem.

mít názor

Mít názor: mít vlastní, odlišný názor nebo myšlenku na nějaké téma.

formulovat (názor)

Formulovat (názor) znamená vyjádřit myšlenky a názory jasně a stručně.

Boží soud

Boží soud je proces, kterým Bůh vyhodnocuje lidské činy a odměňuje/trestá je podle svého neomylného soudnictví.

mít názor <na co>

Mít názor znamená mít vlastní názor o něčem, často vycházející z osobních zkušeností.

změnit názor

Změnit názor znamená vyměnit názor, přijmout nový postoj nebo změnit myšlení.

mínění (veřejnosti)

Význam slova mínění veřejnosti je stav názorů, který vyjadřují obyvatelé daného místa nebo společnosti.

podobný (názor)

Podobný (názor) znamená souhlasit s něčím nebo mít naprosto stejnou myšlenku jako někdo jiný.

vyostřený (názor)

Vyostřený názor znamená silné a jasné vymezení postoje nebo názoru, který je podložený důkazy a argumenty.