Facebook

Odvození - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu odvození.

Význam: Odvození je proces, kterým se vyvozuje nový pojem nebo myšlenka z jiného pojmu či myšlenky.

vyvození (logické)

Vyvození je proces logického uvažování, kterým se dochází k získání výsledku z předchozích známých premis.

úsudek

Úsudek je proces rozhodování, který vyžaduje soudnost a rozumné uvažování.

indukce

Indukce je pojem z matematiky, který znamená postupné vyvozování obecných závěrů z jednotlivých příkladů.

vyvození

Vyvození je proces logického myšlení, který předpokládá přijetí něčeho na základě jiných informací, které již známe.

vysvětlení

Vysvětlení je jasné a podrobné vysvětlení něčeho, aby bylo pochopeno.

důkaz

Důkaz je informace nebo důkazní materiál použitý k prokázání pravdivosti tvrzení nebo k potvrzení existence skutečnosti.

dedukce

Dedukce je logický proces, který umožňuje odvozovat závěry z obecnějších tvrzení, často z vyšších principů.

derivace

Derivace je matematický pojem označující změnu funkce, která se vyjadřuje jako násobek koeficientu a polynomu.

Podobná synonyma

znalec (jehož úsudek rozhoduje)

Znalec je odborník, který je pověřen posoudit skutečnosti a dát názor, jehož úsudek rozhoduje.

nepřímý důkaz

Nepřímý důkaz je forma argumentace, která se snaží dokázat skutečnost založením na důkazech, které s ní nepřímo souvisejí.

vysvětlení (vědecké)

Vysvětlení je popis procesu, kterým se věda snaží objasnit, jak něco funguje nebo proč nastává.

pádný (důkaz)

Pádný (důkaz) znamená důkaz, který je dostatečný a relevantní pro podporu argumentu či tvrzení.

úsudek <o čem>

Úsudek je schopnost vyhodnocovat informace a udělovat závěry na základě logického uvažování.

podat vysvětlení

Podat vysvětlení znamená dát osobě nebo skupině přesnou informaci o něčem, aby pochopili, o čem se jedná.

žádost o vysvětlení

Žádost o vysvětlení je požadavek na podrobnosti nebo informace o něčem, co není jasné.

podat důkaz

Předložit důkaz na potvrzení něčeho; doložit fakta, aby bylo zjištěno, zda je něco pravdivé.

přesvědčivý (důkaz)

Přesvědčivý: schopnost udělat něco tak, aby to bylo věřitelné a přesvědčivé.

nevyhovující (důkaz)

Nevyhovující důkaz je důkaz, který není dostatečný pro jakýkoliv účel, např. pro doložení tvrzení nebo prokázání skutečnosti.

očividný (důkaz)

Očividný: viditelný, okamžitě zřetelný; důkaz, který je jednoznačný a jasný.

připojovat (vysvětlení)

Připojit znamená fyzické nebo logické propojení dvou systémů nebo sítí.

připojit (vysvětlení)

Připojit znamená spojit nebo propojit se s něčím nebo někým.

vysvětlení (textu) výklad

Vysvětlení je vykládání pozadí, významu nebo účelu čehokoli.