Facebook

Odvození - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu odvození.

Význam: Odvození je proces, kterým se vyvozuje nový pojem nebo myšlenka z jiného pojmu či myšlenky.

vyvození (logické)

Vyvození je proces logického uvažování, kterým se dochází k získání výsledku z předchozích známých premis.

úsudek

Úsudek je proces rozhodování, který vyžaduje soudnost a rozumné uvažování.

indukce

Indukce je pojem z matematiky, který znamená postupné vyvozování obecných závěrů z jednotlivých příkladů.

vyvození

Vyvození je proces logického myšlení, který předpokládá přijetí něčeho na základě jiných informací, které již známe.

vysvětlení

Vysvětlení je jasné a podrobné vysvětlení něčeho, aby bylo pochopeno.

důkaz

Důkaz je informace nebo důkazní materiál použitý k prokázání pravdivosti tvrzení nebo k potvrzení existence skutečnosti.

dedukce

Dedukce je logický proces, který umožňuje odvozovat závěry z obecnějších tvrzení, často z vyšších principů.

derivace

Derivace je matematický pojem označující změnu funkce, která se vyjadřuje jako násobek koeficientu a polynomu.

Podobná synonyma

připojit (vysvětlení)

Připojit znamená spojit nebo propojit se s něčím nebo někým.

přesvědčivý (důkaz)

Přesvědčivý: schopnost udělat něco tak, aby to bylo věřitelné a přesvědčivé.

připojovat (vysvětlení)

Připojit znamená fyzické nebo logické propojení dvou systémů nebo sítí.

znalec (jehož úsudek rozhoduje)

Znalec je osoba, která poskytuje odborné posouzení a jehož úsudek rozhoduje o výsledku.

úsudek <o čem>

Úsudek je schopnost vyhodnocovat informace a udělovat závěry na základě logického uvažování.

podat vysvětlení

Podat vysvětlení znamená dát osobě nebo skupině přesnou informaci o něčem, aby pochopili, o čem se jedná.

očividný (důkaz)

Očividný: viditelný, okamžitě zřetelný; důkaz, který je jednoznačný a jasný.

žádost o vysvětlení

Žádost o vysvětlení je požadavek na podrobnosti nebo informace o něčem, co není jasné.

podat důkaz

Předložit důkaz na potvrzení něčeho; doložit fakta, aby bylo zjištěno, zda je něco pravdivé.

pádný (důkaz)

Pádný (důkaz) znamená důkaz, který je dostatečný a relevantní pro podporu argumentu či tvrzení.

vysvětlení (textu) výklad

Vysvětlení je vykládání pozadí, významu nebo účelu čehokoli.

nevyhovující (důkaz)

Nevyhovující důkaz je důkaz, který není dostatečný pro jakýkoliv účel, např. pro doložení tvrzení nebo prokázání skutečnosti.

nepřímý důkaz

Nepřímý důkaz je forma argumentace, která se snaží dokázat skutečnost založením na důkazech, které s ní nepřímo souvisejí.

vysvětlení (vědecké)

Vysvětlení je popis procesu, kterým se věda snaží objasnit, jak něco funguje nebo proč nastává.