Facebook

Upírat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu upírat.

Význam: Upírat znamená zaměřit se někomu nebo něčemu naprosto intenzivně, často s úzkostí nebo obavou.

dívat se <na co>

Dívat se znamená zaměřit svůj pohled na cokoli a vnímat a zkoumat daný objekt.

hledět

Hledět znamená pozorovat nebo se zaměřit na něco; často vyžaduje soustředěnost a pozornost.

odpírat <co komu>

Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

Podobná synonyma

započítat <co komu>

Započítat znamená zahrnout do počítání, připočíst k něčemu.

odpustit <co komu>

Odpustit někomu je projevovat milosrdenství a nebýt na něho zlý, přestože udělal něco špatného.

způsobit <komu> škodu

Uškodit někomu; ohrozit jeho zdraví, majetek nebo dobré jméno.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nedostávat se k úrovni požadované nebo očekávané druhou stranou.

vynadat <komu>

Vynadat je projevit nespokojenost nebo hněv někomu slovním projevem.

dát <co komu>

Dát někomu: poskytnout mu cokoliv, co má; předat, přenechat, zaslat či zapůjčit.

dát zabrat <komu>

Dát zabrat znamená vyžadovat od někoho intenzivní fyzickou a/nebo psychickou práci.

být podřízen <komu>

Být podřízen znamená poslouchat a plnit příkazy někoho, kdo je nad námi ve struktuře moci.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

prokázat <komu> (službu)

Prokázat službu znamená poskytnout mu výhody, pomoc či podporu.

připomenout <co komu>

Připomenout: znovu připomenout někomu informaci, nápad nebo povinnost.

dívat se

Dívat se znamená pozorovat, zkoumat nebo soustředit se na něco.

dodávat <komu> (sil)

Poskytnout někomu sílu, kterou potřebuje k uskutečnění úkolů nebo cílů.

vykrást <komu> (byt)

Vykrást byt někoho: odcizit majetek z cizího domu silou nebo podvodem.

překážet <komu>

Překážet: představovat přítěž nebo bránit činu, úkolu nebo cíli.

vysázet <komu> (na zadek)

Plácnout/uhodit někoho.

vyhubovat <komu>

Udělit někomu pokutu, trest či jiný druh postihu za porušení pravidel.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

platit <komu> (mzdu)

Platit mzdu znamená poskytnout finanční odměnu za práci, kterou kdokoli vykonává.

vymlouvat <co komu>

Odmítat něčemu vyhovět nebo plnit nějaký úkol ze záminky, které nesouvisejí s skutečným důvodem.

namlouvat <co komu>

Vyjednávat; prosazovat názor nebo požadavek, aby na něj druhá strana kývla.

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.

zaručit <co komu>

Zaručit je poskytnout někomu jistotu, že splní své závazky a povinnosti.

jít <komu> (klobouk)

Jít komu klobouk je vyjádření úcty, obdivu nebo poděkování.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se komu znamená projevovat obdiv, oslavovat, chválit nebo se někomu líbit.

poručit <komu>

Poručit znamená dát jim příkaz nebo rozkaz, aby něco udělali.

představit <koho komu>

Představit znamená předložit někomu informace o někom jiném nebo o čemkoli jiném.