Facebook

Udělat - synonyma

Celkem nalezeno 25 synonym ke slovu udělat.

Význam: Udělat: vykonat, zrealizovat, provést; připravit nebo dokončit činnost.

vykonat <co>

Vykonat znamená provést činnost, učinit, uskutečnit.

provést

Provedení je akt realizace činnosti nebo úkolu, který je nezbytný pro dokončení procesu.

učinit

Učinit: uskutečnit, provést, uskutečnit, provést, splnit, realizovat, vykonat.

vyrobit <co>

Vyrobit: vytvářet nebo vyrábět něco; získat výsledek procesem tvorby nebo výroby.

zhotovit

Vytvořit, vyrobit, zrealizovat; zpracovat, vyrábět, uskutečnit.

vytvořit

Vytvořit znamená udělat nebo stvořit něco, co dříve neexistovalo.

sestavit

Slovo "sestavit" znamená složit něco z různých částí dohromady.

postavit

Postavit znamená vybudovat, vystavět nebo vyrobit něco materiálního.

zařídit <co>

Zařídit: vyřídit, zařídit, uspořádat, dokončit.

zorganizovat

Uspořádat, uspořádat nebo připravit podle plánu; systematicky uspořádat a připravit.

rozdělat (oheň)

Rozdělat oheň znamená rozvířit hořící uhlíky, aby bylo možné přidávat dříví a získat silnější a trvalejší plamen.

zapálit

Zapálit znamená zapnout nebo aktivovat něco, často ohněm, svíčkou nebo jiným zdrojem tepla nebo světla.

rozsvítit

Zapnout, osvítit, rozzářit; rozsvítit znamená způsobit, aby se něco rozžehlo, svítilo, zářilo.

dopustit se (chyby)

Dopustit se chyby znamená udělat něco špatně, chybným způsobem nebo se provinit.

chybit

Chybit znamená selhat, neúspěšně dopadnout nebo se špatně rozhodnout.

vyvést <co>

Vyvést: vyjádřit či dokázat něco; dokázat, že je to pravda nebo správné.

okouzlit <koho>

Uhranout koho čím příjemným, nebo něčím, co je obdivuhodné.

upoutat

Upoutat znamená získat pozornost či přitáhnout něčí pohled.

vytvořit (organizaci)

Vytvořit: ustanovit, zorganizovat, vybudovat nebo založit organizaci.

vybudovat

Vybudovat znamená postavit, vyrobit nebo uspořádat něco z ničeho.

založit (nadaci)

Založit znamená vytvořit nebo ustanovit organizaci, jako je nadace, se zaměřením na podporu určitého cíle nebo dobrého účelu.

ustavit

Ustavit znamená zastavit, odložit nebo zřídit něco permanentním nebo trvalým způsobem.

poškodit <co>

Způsobit újmu nebo škodu.

pomlátit <koho>

Pomlátit znamená fyzicky napadnout a násilně zbít jeho.

zranit

Zranit znamená fyzické či emocionální poranění, které způsobuje bolest nebo utrpení.

Podobná synonyma

vzplanout (oheň)

Vzplanout znamená rychle se rozhořet, začít hořet nebo plamenně vyzařovat.

rozhořívat se (oheň)

Zapalovat oheň a držet ho při síle.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

vychystat <koho>

Připravit člověka do stavu připravenosti; přizpůsobit se situaci, zajistit pohodu, vybavit potřebným vybavením.

zapsat <koho kam>

Zapsat je vyjádřením příkazu nebo přání někomu něco zapsat, například do seznamu, do knihy nebo do počítače.

dostihnout <koho>

Dostihnout znamená dosáhnout stejné úrovně nebo výkonu jako ten, koho se snažíme dostihnout.

oslavit <koho>

Oslavit: projevit někomu uznání a pozornost; vyjádřit radost a úctu.

ovládnout <koho> (pýcha)

Ovládnout pýchu znamená odolávat přehnanému sebevědomí a namyšlenosti, abychom se mohli správně chovat k ostatním.

zastrašovat <koho>

Zastrašovat znamená nutit někoho něčím dělat nebo nedělat, vyhrožováním nebo vyvíjením nátlaku.

zmýlit <koho>

Zmýlit - odradit někoho od správného jednání, zavádět ho v omyl.

podceňovat <koho>

Podceňovat znamená znevažovat jeho schopnosti, úspěchy nebo vlastnosti.

přemoci <koho>

Přemoci znamená porazit, zvítězit nad ním a dostat se do situace, kdy je druhá strana zcela bezmocná.

trápit <koho s čím>

Trápit: působit fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo úzkost jiné osobě.

odprásknout <koho>

Odprásknout: přísně a energicky odehnat, vyhodit.

postavit se (na chodník)

Stavět se na chodníku znamená udržet si vlastní pozici a odmítnout se podrobit.

podporovat <koho>

Podporovat znamená přispívat jeho úsilí a podporovat ho, aby dosáhl jeho cílů.

podávat žalobu <na koho>

Podávat žalobu znamená podat stížnost nebo návrh v soudním řízení proti komukoli.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat: ukrást cizí věci násilím či neoprávněně.

doléhat <co na koho>

Doléhat – přenášet se (např. zvuk, vůně) na větší vzdálenost, často v pomalém a nenápadném tempu.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vysvětlovat, učit a radit jim o něčem, aby se naučili, porozuměli a/nebo si to zapamatovali.

vyhnat <koho odkud>

Vyhnat znamená vyžadovat, aby se někdo odešel z určitých míst, aby se zbavil místa nebo situace.

odvolávat <koho>

Odvolávat znamená požádat o ukončení činnosti, např. funkce, práce, mandátu, odpovědnosti apod.

posadit <koho kam>

Posadit: usadit někoho na místo, např. ve voze, na židli, na trůn apod.

postříkat <koho n. co> (blátem)

Nastříkat blátem koho/co.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat znamená přesvědčit ostatní o něčem prostřednictvím argumentů a důkazů.

zbavit <koho> (viny)

Zbavit (viny) znamená osvobodit od viny a odpovědnosti.

dostat <koho kam>

Dostat znamená přivést někoho do určitého místa nebo situace.

pošoustat <koho>

Pohrávat si s někým nebo s něčím, hravě jej občas popichovat nebo napomínat.

uctívat <koho n. co>

Uctívat je vyjádřením úcty, obdivu nebo vážnosti k někomu či něčemu.