Facebook

Tlumit (oheň) - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu tlumit (oheň).

Význam: Tlumit znamená snížit intenzitu, v tomto případě oheň, a omezit jeho šíření.

ulévat

Ulévat je verbální forma pro uvolňování tekutin, jako je voda, olej nebo kapalina.

dusit

Dusit znamená přinutit něco nebo někoho k úplnému zastavení nebo zmrazení tím, že se mu zabrání v přístupu k činnostem, potřebám nebo prostředkům.

ukájet

Ukájet je synonymum pro úlevu, zbavení se napětí nebo utišení hněvu, obvykle prostřednictvím slov nebo rozhovoru.

tišit (žízeň)

Tišení žízně znamená uspokojení žízně, například pomocí pití.

chlácholit <koho>

Chlácholit znamená uklidňovat a ujišťovat koho.

uklidňovat

Zklidňovat, pomáhat klidně a pohodlně se cítit; usmířit, uklidnit napětí a stres.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

Podobná synonyma

obléci <koho>

Obléci znamená obléci osobu do oblečení, aby mohla vyjít ven.

odstrašovat <koho>

Odstrašovat: stavět koho do nepříznivé pozice, vyvolávat strach, aby zabránil něčemu provést.

omámit <koho>

Omámit znamená přivést někoho do stavu střízlivého opojení nebo velmi silného ohromení.

zaměňovat <koho kým>

Zaměňovat znamená vyměnit jednu osobu či věc za jinou.

nafilmovat <co na koho>

Natočit film o někom nebo něčem.

ponoukat <koho k čemu>

Vybízet k úkonu, motivovat.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky napadnout nebo útočit na někoho.

spor

Spor je střet dvou nebo více stran o nějakou věc, který se projevuje ve formě debaty, argumentace nebo řešení.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená jednat s ním bez předsudků a nepřátelství, i když se s ním nesouhlasí.

odmítnout <koho n. co>

Odmítnout znamená zamítnout, zrušit nebo zavrhnout žádost, návrh nebo požadavek.

posílat <koho kam>

Posílat znamená poslat někoho nebo něco na určité místo.

podplácet <koho>

Podplácet znamená dávat někomu peněžní nebo jiné výhody, aby přiměl člověka k neetickému jednání.

potupit <koho n. co>

Potupit: ponížit někoho nebo něco, očerňovat, zostudit.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky útočit, například kopnutím, udeřením nebo pěstmi.

oddělit se <od koho>

Odejít, rozejít se; přerušit vzájemné vztahy nebo spojení.

uvést <koho>

Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

útočit <na koho>

Útočit znamená fyzicky nebo psychicky napadat někoho.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená pečovat o někoho, dbát na jeho potřeby a zajišťovat mu dobré životní podmínky.

předčit <koho>

Předčit znamená dosáhnout lepších výsledků než někdo jiný.

infikovat <koho čím>

Infikovat znamená proniknout něčím (např. bakteriemi) do těla, organismu nebo systému a způsobit nemoc, poruchu nebo škodu.

spoléhat <na koho>

Spoléhat se znamená doufat, že se něco stane, a spoléhat se znamená doufat, že dotyčná osoba nebo skupina nám pomůže.

zastihnout <koho>

Zastihnout znamená narazit (nečekaně) na někoho, potkat ho nebo ho najít.

shodit <koho>

Shodit je časté slovní spojení, které znamená odstranit nebo vyhodit někoho z místa nebo pozice.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená přijmout za něj odpovědnost, obhájit jeho jednání a hájit jeho zájmy.

vydráždit <koho>

Vydráždit znamená rozčílit nebo nalézt v někom zlost a vztek.

povyšovat se <nad koho>

Povyšovat se : vystavovat se nadřazenosti nad někoho jiného, ukazovat jeho nedostatečnost.

upozornit <koho na co>

Upozornit znamená udělit informaci nebo varování někomu o čemkoli.

inicializovat <koho>

Inicializovat je proces nastavení počátečních hodnot pro něco, např. program, systém nebo objekt.

vzít <koho> (do vazby)

Převzít do vazby, zajmout, chytit.