Facebook

Neshoda - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu neshoda.

Význam: Rozpor, nesouhlas, neshoda; stav, kdy se dvě strany nesouhlasí.

nesouhlas

Nesouhlas je odmítnutí či názorový rozdíl; je to nesouhlasná reakce na něco, co se nám nelíbí.

nesrovnalost

Nesrovnalost je rozdíl nebo odchylka od normálního stavu, očekávaného výsledku nebo standardu.

nesoulad

Nesoulad je stav, kdy existuje nesouhlas mezi dvěma nebo více stranami, předměty, myšlenkami nebo názory.

rozpor

Rozpor je střet dvou nesouhlasících myšlenek, názorů nebo závěrů.

diference

Rozdíl mezi dvěma věcmi, pojmy nebo koncepty.

shoda

Shoda je soulad, souhlas nebo dohody mezi lidmi, skupinami nebo organizacemi. Zahrnuje přijetí oboustranně přijatelného řešení.

různice

Různice je rozdíl mezi dvěma nebo více hodnotami, veličinami nebo částmi.

rozepře

Rozepře je debata mezi dvěma nebo více osobami, kde každý zastává odlišné názory a hájí je.

pře

Pře znamená zkrátit nebo zúžit. Je to způsob snížení délky, počtu nebo množství něčeho.

svár

Svár je vzájemné napětí mezi lidmi, ve kterém se střetávají názory, emoce a interesy.

konflikt

Konflikt je střet dvou nebo více zájmů, který může mít jak fyzickou, tak psychologickou podobu.

hádka

Hádka je nevyhnutelná sporová diskuze mezi dvěma nebo více osobami, které se snaží prosadit svůj názor.

kontradikce

Kontradikce je stav, kdy dva protichůdné myšlenky, názory nebo stanoviska jsou současně pravdivé.

Podobná synonyma

antagonistický (rozpor)

Protichůdný, odporující; nesouhlasící; proti sobě stojící.

způsobit (konflikt)

Způsobit: vyvolat, přivodit, zapříčinit. Konflikt: spor, střet, roztržka mezi lidmi nebo skupinami.

zjevný (konflikt)

Zjevný konflikt je mezi dvěma stranami, které mají protichůdné názory, postoje nebo zájmy.

neřešitelný rozpor

Neřešitelný rozpor je situace, ve které se vyskytují protichůdné požadavky, které nemohou být současně splněny.

shoda (mluvnická)

Shoda je soulad v názorech, stanoviscích nebo činech. Je to shodný názor, ve kterém se všichni shodli.

hádka (učená)

Hádka je vyjednávací proces, který se používá k řešení sporů, komunikaci a rozhodování, které je založeno na argumentaci a logickém zdůvodnění.

konflikt (pohraniční)

Konflikt pohraniční je napětí mezi dvěma státy, které se snaží dosáhnout výhodnějších podmínek pro své vlastní zájmy.

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

shoda (vzájemná)

Shoda je vzájemné souhlasící porozumění mezi dvěma nebo více stranami.

potlačit (nesouhlas)

Potlačit znamená překonat nebo zastavit něco, co brání v dosažení cíle.