Facebook

Rozkazovat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu rozkazovat.

Význam: Rozkazovat znamená vydávat příkazy a trvat na jejich dodržování.

diktovat

Diktovat znamená říct nahlas slova, která jsou následně zaznamenána do písemné podoby.

poroučet

Poroučet znamená diktovat, ukazovat cestu nebo přikazovat něco jinému. Je to autoritativní rozhodnutí, příkaz nebo nařízení.

poroučet <co komu>

Poroučet označuje jednostranné nařízení nebo rozhodnutí, které se (často autoritativně) vyžaduje, aby se něco udělalo nebo neudělalo.

nařizovat

Nařizovat znamená rozhodovat o čem se má dělat a jak to má být provedeno.

přikazovat

Přikazovat znamená určovat příkazy nebo příkazy pro určitou osobu nebo skupinu lidí.

nakazovat

Přenášet, předávat nebo šířit něco škodlivého, infekčního nebo nezdravého.

Podobná synonyma

vyhlašovat <komu> (válku)

Vyhlašovat válku znamená oznámit bojový stav mezi dvěma zeměmi nebo skupinami.

uznávat <komu> (zkoušku)

Uznávat zkoušku znamená potvrdit jeho schopnosti a dovednosti a přiznat mu odpovídající způsob ocenění pro úspěšné dokončení.

nadržovat <komu>

Nadržovat znamená příznivě nakloněně jednat vůči někomu, často ve prospěch toho komu nadržujeme.

lehnout si <ke komu>

Lehnout si k někomu znamená vyjádřit mu důvěru a náklonnost. Jde o symbolické gesto, které může být buď vyjádřením nadšení, nebo uklidněním.

dopřát sluchu <komu>

Dopřát sluchu někomu znamená poskytnout mu příležitost slyšet něco, co by jinak nemohl.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat je odvolat člověka z práce nebo jeho postavení, obvykle za nějaké disciplinární provinění.

přisluhovat <komu>

Být v službě komukoliv; být k dispozici, poskytovat služby.

přispívat <komu>

Přispívat znamená poskytovat materiální i nemateriální podporu, dávat něco, co pomáhá ostatním.

poroučet <komu>

Poroučet znamená uložit někomu nějakou povinnost, kterou musí splnit.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.

připomínat <co komu>

Připomínat - uvědomit si něco, co se již dříve stalo nebo bylo řečeno.

zošklivit <co komu>

Znehodnotit či poškodit vzhled člověka nebo věci.

přiblížit <co komu>

Přiblížit se rozumí zpřístupnit něco blíže, přinést to způsobem, aby to bylo srozumitelné nebo snadno pochopitelné.

vyklouznout <co komu>

Vyklouznout: uniknout, dostat se z něčeho/z něčí přítomnosti nebo vlivu.

připadnout <co komu>

Připadnout znamená přidělit, přisoudit nebo přiřadit něco komu - například práci, úkol nebo odpovědnost.

vymlouvat <co komu>

Vymlouvat se znamená udávat záminky nebo vyhýbat se odpovědnosti, aby člověk nemusel plnit to, co by měl.

vzbouřit se <proti komu>

Vzbouřit se znamená vyjádřit nesouhlas, vystoupit proti něčemu nebo někomu.

vyškrábat <komu> (oči)

Vyškrábat oči někomu (nebo něčemu) znamená vyvolat bolest nebo nepříjemné pocity.

ulehčit <komu>

Ulehčit znamená snížit či odstranit tíhu nebo zátěž, aby se mohla cítit lépe.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

potvrdit <co komu>

Potvrdit : potvrdit, že je to pravda/že je to správné.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

vynadat <komu> zle

Vynadat někomu zle znamená vyslovit na něj kritiku nebo urážku.

odpovědět <komu> (na dopis)

Odpovědět na dopis je poskytnout reakci a odpověď na obsah dopisu.

vyčinit <komu>

Vyčinit znamená napravit chybu, kterou dotyčný udělal, a přimět ho, aby se za ní omluvil.

slušet <co komu>

Slušet: komu-líbit se, zalíbit se, být vhodný pro někoho.

konfiskovat <komu> (majetek)

Konfiskovat je vyvlastnit majetek od někoho silou práva.

utrhat <komu>

Utrhat znamená odebrat něčemu nebo někomu něco, co mu patří, vyvlastnit, odebrat.