Facebook

Rozkazovat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu rozkazovat.

Význam: Rozkazovat znamená vydávat příkazy a trvat na jejich dodržování.

diktovat

Diktovat znamená říct nahlas slova, která jsou následně zaznamenána do písemné podoby.

poroučet

Poroučet znamená diktovat, ukazovat cestu nebo přikazovat něco jinému. Je to autoritativní rozhodnutí, příkaz nebo nařízení.

poroučet <co komu>

Poroučet označuje jednostranné nařízení nebo rozhodnutí, které se (často autoritativně) vyžaduje, aby se něco udělalo nebo neudělalo.

nařizovat

Nařizovat znamená rozhodovat o čem se má dělat a jak to má být provedeno.

přikazovat

Přikazovat znamená určovat příkazy nebo příkazy pro určitou osobu nebo skupinu lidí.

nakazovat

Přenášet, předávat nebo šířit něco škodlivého, infekčního nebo nezdravého.

Podobná synonyma

oddaný <komu>

Oddaný je člověk, který je věrný, věnuje se plně a snaží se prospívat druhému.

zasvětit <co komu>

Zasvětit znamená posvětit, věnovat někomu něco či se něčemu věnovat.

ubrat <komu> (ze mzdy)

Ubrat (ze mzdy) znamená snížit část výplaty.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená předat nebo dát něco komu jinému.

vyprávět <co komu>

Vyprávět = líčit někomu příběh, vyprávět osobě události, zážitky, zkušenosti, historii, atd.

vzdálit se <komu> (duševně)

Vzdálit se znamená uvolnit emocionální vazby a začít se vzdalovat jeho životu.

vyslovovat <komu> (lásku)

Vyjadřovat lásku někomu nahlas.

zlořečit <komu>

Zlořečit znamená hanlivě a nadávat na někoho.

být určen <komu>

Být určen: jít nebo být označen pro určitou osobu, účel nebo cíl.

dát zabrat <komu>

Dát zabrat znamená vyžadovat od někoho intenzivní fyzickou a/nebo psychickou práci.

uchylovat se <ke komu>

Vyhýbat se komu, aby se zabránilo konfrontaci.

poskytnout ubytování <komu>

Poskytnout ubytování je nabídnout přístřeší někomu.

vděčit <komu za co>

Vděčit je vyjádření poděkování někomu za jeho činy, služby nebo podporu.

zaručit <co komu>

Zaručit je poskytnout někomu jistotu, že splní své závazky a povinnosti.

konkurovat <komu>

Konkurovat znamená soutěžit o stejnou věc nebo pozici, snažit se dosáhnout stejného výsledku jako někdo jiný.

ukázat <co komu>

Ukázat znamená předvést, předložit, ukázat druhému něco konkrétního.

navrhnout <co komu>

Navrhnout: předložit návrh, který může být buď přijat nebo odmítnut.

ukrást <co komu>

Ukrást: odebrat cizí věc nebo majetek někomu bez jeho svolení.

ulehčit <komu>

Ulehčit znamená snížit či odstranit tíhu nebo zátěž, aby se mohla cítit lépe.

docházet <co komu>

Docházet znamená dostat se někam, dosahovat něčeho nebo přítomnost v určitém místě.

štvát <proti komu>

Štvát je verbální či fyzické napadání někoho na základě jeho názorů, víry nebo pohlaví.

nadbíhat <komu>

Nadbíhat (komu): usilovat o něčí oblibu, přízeň, něčím ho získat/zmást.

poskytnout <komu> obživu

Poskytnout obživu znamená zajistit pro něj prostředky k životu.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nedostávat se k úrovni požadované nebo očekávané druhou stranou.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

lát <komu>

Lát se používá jako výraz pro dělení, zužování nebo štěpení něčeho na menší části.

půjčit <co komu>

Půjčit: poskytnout něco druhému osobě, často na dobu určitou, s tím, že to bude vráceno.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebírat nebo odstraňovat část nebo celou část něčeho.

odpovědět <komu> (na dopis)

Odpovědět na dopis je poskytnout reakci a odpověď na obsah dopisu.

znesnadňovat <co komu>

Znesnadňovat znamená ztěžovat situaci nebo zhoršovat podmínky pro někoho.