Facebook

Diktovat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu diktovat.

Význam: Diktovat znamená říct nahlas slova, která jsou následně zaznamenána do písemné podoby.

předčítat (k zápisu)

Předčítat znamená číst předem připravený text před publikem, aby se zlepšila jeho srozumitelnost.

předpisovat <co komu>

Předpisovat znamená dávat někomu příkaz, nařízení nebo zákon.

přikazovat

Přikazovat znamená dávat příkazy, tedy stanovovat přesnou činnost nebo postup, který má být dodržen.

ukládat

Ukládat znamená trvale uchovávat informace, data nebo věci.

nařizovat

Nařizovat znamená přikazovat, vyžadovat nebo diktovat, co má být provedeno.

požadovat <co>

Požadovat znamená žádat nebo vyžadovat něco. Je to vyjádření naléhavého zájmu o něco konkrétního.

poroučet

Poroučet znamená diktovat, ukazovat cestu nebo přikazovat něco jinému. Je to autoritativní rozhodnutí, příkaz nebo nařízení.

rozkazovat

Rozkazovat znamená vydávat příkazy a trvat na jejich dodržování.

Podobná synonyma

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

přenechat <co komu>

Přenechat: darovat či předat někomu jinému vlastnictví, moc či úkol.

být podřízen <komu>

Být podřízen znamená poslouchat a plnit příkazy někoho, kdo je nad námi ve struktuře moci.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená uspokojit požadavky nebo přání toho druhého.

nahradit <co komu>

Nahradit: zaměnit něčí místo jinou osobou/věcí; zastoupit koho/co.

znechucovat <co komu>

Znechucovat (komu) znamená vyvolávat u někoho odpor, nesympatie nebo odmítání.

navrhnout <co komu>

Navrhnout: předložit návrh, který může být buď přijat nebo odmítnut.

zahýbat <komu>

Zahýbat znamená použít sílu nebo nátlak k donucení někoho k něčemu.

navlékat <co komu>

Navlékat znamená oblékat někomu něco nebo něčímu neco připínat, připevňovat, vkládat.

nadbíhat <komu>

Nadbíhat (komu): usilovat o něčí oblibu, přízeň, něčím ho získat/zmást.

lehat si <ke komu>

Lehat si k někomu znamená důvěrné společné sdílení a intimitu. Představuje blízký vztah mezi dvěma osobami, který je vyjadřován tím, že se oba přitulí a podrží se.

nabít <komu>

Dát někomu energii, silu nebo motivaci; podpořit, obohatit ho nebo ho povzbudit k dalším činům.

volat <komu>

Volat znamená zavolat někomu telefonem nebo jinou formou komunikace.

zasáhnout <proti komu>

Zasáhnout znamená postavit se proti němu a vyjádřit nesouhlas s jeho jednáním.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

dávat hlas <komu>

Dávat hlas je vyjádření souhlasu vůči něčemu nebo někomu. Znamená to hlasovat pro něco nebo někoho.

darovat <co komu>

Darovat znamená dát něco někomu, aniž byste čekali něco na oplátku.

podlézat <komu>

Podlézat je vyjadřovat úctu k někomu, případně se mu přizpůsobovat, aby získal jeho přízeň.

vyhubovat <komu>

Udělit někomu pokutu, trest či jiný druh postihu za porušení pravidel.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat znevažující nespokojenost nebo zlost slovním útokem.

projevit soustrast <komu>

Vyjádřit soustrast = projevit upřímnou soustrast a solidaritu s danou osobou.

překážet <co komu>

Překážet znamená zabránit někomu v dosahování cíle nebo realizaci úkolu.

opatřit <co komu>

Opatřit: dát/poskytnout něco komu.

dát zabrat <komu>

Dát zabrat znamená vyžadovat od někoho intenzivní fyzickou a/nebo psychickou práci.

vštěpovat <co komu> důrazně

Učit/předávat někomu něco silně a důrazně.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat něco do oběhu nebo komu, vydávat povolení, licenci, zaštítit.

dát <komu> (titul)

Udělit někomu titul či jinou poctu.