Facebook

Diktovat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu diktovat.

Význam: Diktovat znamená říct nahlas slova, která jsou následně zaznamenána do písemné podoby.

předčítat (k zápisu)

Předčítat znamená číst předem připravený text před publikem, aby se zlepšila jeho srozumitelnost.

předpisovat <co komu>

Předpisovat znamená dávat někomu příkaz, nařízení nebo zákon.

přikazovat

Přikazovat znamená dávat příkazy, tedy stanovovat přesnou činnost nebo postup, který má být dodržen.

ukládat

Ukládat znamená trvale uchovávat informace, data nebo věci.

nařizovat

Nařizovat znamená přikazovat, vyžadovat nebo diktovat, co má být provedeno.

požadovat <co>

Požadovat znamená žádat nebo vyžadovat něco. Je to vyjádření naléhavého zájmu o něco konkrétního.

poroučet

Poroučet znamená diktovat, ukazovat cestu nebo přikazovat něco jinému. Je to autoritativní rozhodnutí, příkaz nebo nařízení.

rozkazovat

Rozkazovat znamená vydávat příkazy a trvat na jejich dodržování.

Podobná synonyma

ukládat do archívu

Ukládat do archívu znamená trvale a pořádně uchovat dokumenty, data, informace a další materiály pro budoucí potřeby.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: přiřadit někomu právo, úkol nebo odpovědnost.

odpovědět <komu> (na dopis)

Odpovědět na dopis je poskytnout reakci a odpověď na obsah dopisu.

docházet <ke komu>

Docházet k někomu znamená přijít na návštěvu nebo ke konání jiného společného účelu.

vyčítat <co komu>

Vyčítat znamená vyčíslit kritiku nebo obviňování někomu za nějakou chybu nebo přečin.

ukrást <co komu>

Ukrást znamená bez svolení odcizit někomu jeho vlastnictví.

dávat <komu> (rány)

Dávat rány znamená fyzicky ho napadat, způsobovat mu bolest a poranění.

posmívat se <komu>

Posmívat se znamená se znevažujícím způsobem smát nebo se vysmívat.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat negativní emoce, kritizovat jinou osobu slovně.

odpustit <komu> (trest)

Odpustit (trest) znamená zmírnit nebo zrušit trest pro danou osobu.

mít důvěru <ke komu>

Mít důvěru ke komu znamená věřit v jeho schopnosti, čestnost a štěstí. Znamená podporovat a být věrný.

ukládat se

Ukládat se znamená dodržovat nějaké pravidlo/závazek, dávat pozor, abychom něco neudělali špatně či neporušili nějakou předem danou normu.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

rozmlouvat <co komu>

Rozmlouvat = mluvit, diskutovat o něčem s někým, aby se dosáhlo dohody.

nahradit <co komu>

Nahradit: zaměnit něčí místo jinou osobou/věcí; zastoupit koho/co.

vytknout <co komu>

Vytknout někomu něco je ukázat mu jeho chybu nebo ho za něco vyčítat.

zahýbat <komu>

Zahýbat znamená použít sílu nebo nátlak k donucení někoho k něčemu.

uškodit <komu>

Uškodit znamená způsobit škodu člověku nebo jeho majetku, fyzickou či psychickou újmu.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat nějakou informaci ostatním lidem.

nabít <komu>

Poskytnout podporu, radu nebo pomoc někomu.

zbýt <co komu>

Zbýt znamená ponechat si nebo zůstat s něčím nebo někým po ostatních.

vypovědět <komu> (válku)

Vypovědět válku znamená oznámit otevřenou válku, která může být mezi dvěma státy nebo mezi dvěma skupinami.

objasňovat <co komu>

Objasňovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo myšlenky někomu.

dávat <komu> (cenu)

Přidělit někomu cenu nebo ocenění za úspěch, výkon nebo zásluhy.

ukázat <komu> (cestu)

Ukázat cestu: dát pokyny, ukázat správný směr, aby se dotyčný dostal do cíle.

vynadat <komu>

Vynadat komu je hrubým způsobem kritizovat, často s urážlivými slovy, a používat nevybíravého jazyka.

dávat <komu> výpověd

Dávat výpověď znamená propustit zaměstnance a ukončit pracovní vztah.

odepřít <co komu>

Odmítnout či zamítnout žádost či prosbu někomu.

udělit <komu> (cenu)

Udělit cenu znamená přiřknout někomu ocenění, vyznamenání, odměnu.