Facebook

Diktovat - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu diktovat.

Význam: Diktovat znamená říct nahlas slova, která jsou následně zaznamenána do písemné podoby.

předčítat (k zápisu)

Předčítat znamená číst předem připravený text před publikem, aby se zlepšila jeho srozumitelnost.

předpisovat <co komu>

Předpisovat znamená dávat někomu příkaz, nařízení nebo zákon.

přikazovat

Přikazovat znamená dávat příkazy, tedy stanovovat přesnou činnost nebo postup, který má být dodržen.

ukládat

Ukládat znamená trvale uchovávat informace, data nebo věci.

nařizovat

Nařizovat znamená přikazovat, vyžadovat nebo diktovat, co má být provedeno.

požadovat <co>

Požadovat znamená žádat nebo vyžadovat něco. Je to vyjádření naléhavého zájmu o něco konkrétního.

poroučet

Poroučet znamená diktovat, ukazovat cestu nebo přikazovat něco jinému. Je to autoritativní rozhodnutí, příkaz nebo nařízení.

rozkazovat

Rozkazovat znamená vydávat příkazy a trvat na jejich dodržování.

Podobná synonyma

vyrovnat se <komu>

Dosáhnout s někým stejné úrovně vzájemného porozumění nebo souhlasu.

postupovat <co komu>

Provádět krok po kroku činnosti v pořadí, které je nezbytné pro dosáhnutí cíle.

oznámit <co komu>

Oznámit: sdělit někomu něco důležitého, aby mohl přijmout potřebná opatření.

dát zprávu <komu>

Předat informaci nebo sdělení někomu.

nabít <komu>

Nabít (komu): dát člověku příležitost, případně podporu, aby mohl/a dosáhnout úspěchu.

rozsvětlit se <komu> (v hlavě)

Dostat pochopení/jasnost v myšlení/názoru o čemkoli.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

odnímat <co komu>

Odnímat je vzít něco někomu, co mu právem patří.

zakázat <co komu>

Zakázat znamená omezit nebo zakázat určitou činnost nebo používání něčeho.

dát <komu> (titul)

Udělit někomu titul či jinou poctu.

dovolit <co komu>

Dovolit je umožnit někomu provést něco nebo něčemu se vyhnout.

zošklivit se <co komu>

Ztratit sebevědomí, přestat se cítit dobře ve své kůži, prožívat negativní pocity.

ukrást <co komu>

Ukrást znamená bez svolení odcizit někomu jeho vlastnictví.

věnovat se <komu>

Věnovat se znamená poskytnout čas a energii do toho, aby se pomohlo komu, nebo čemu.

sdělovat <komu>

Předávat informace, zprávy, myšlenky nebo vyjádření druhé osobě.

zošklivit <co komu>

Znehodnotit či poškodit vzhled člověka nebo věci.

dát <co komu>

Dát znamená poskytnout něčemu nebo někomu danou věc, službu, nabídku či informaci.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat negativní emoce, kritizovat jinou osobu slovně.

protivit se <komu n. čemu>

Bránit se, odporovat, postavit se proti něčemu/někomu.

svěřit <komu> (funkci)

Předat někomu konkrétní odpovědnost a pravomoci pro správu úkolu nebo funkce.

připomínat <co komu>

Připomínat - uvědomit si něco, co se již dříve stalo nebo bylo řečeno.

nařizovat <komu>

Nařizovat znamená dávat příkazy nebo přikazovat druhým, aby něco udělali.

dávat <komu> (požehnání)

Dávat požehnání znamená projevit lásku, podporu a dobro a přát jim štěstí a úspěch.

sdělovat <co komu>

Sdělovat: předávat informace, zprávy nebo názory druhým lidem.

nedat <co komu>

Nedat: odmítnout někomu dát něco, neposkytnout něčemu souhlas.

dát výstrahu <komu>

Udělit varování člověku jako předzvěst potenciálního trestu za jeho jednání.

zmařit <co komu>

Zmařit znamená neúspěšně dokončit, zrušit nebo znemožnit.

žehnat <komu>

Žehnat je projevovat někomu štěstí, požehnání, lásku a dobro.