Facebook

Přikrývat - synonyma

Celkem nalezeno 24 synonym ke slovu přikrývat.

Význam: Přikrývat znamená pokrýt, zakrýt nebo zastínit něco pomocí druhého materiálu nebo předmětu.

pokrývka

Pokrývka je předmět, který se používá k pokrytí čehosi, jako např. nádoby, postele nebo těla.

povlak

Povlak je tenká vrstva nebo vrstevná struktura, která pokrývá povrch něčeho jiného.

kapota

Kapota je krycí část vozu, která chrání motor a další části karoserie.

plech

Plech je kovové, tenké, ploché materiál, který se používá k výrobě předmětů různých tvarů.

úkryt

Místo nebo objekt, který slouží k ochraně před nebezpečím, útokem nebo přírodním pohromám.

skrýš

Skrýš je místo, kde se schováváte před vnějším světem a hledáte útočiště.

ochrana

Ochrana je proces, který zajišťuje bezpečnost, osobní pohodu, integritu nebo majetek.

obrana (v boxu)

Obrana je aktivní činnost zaměřená na ochranu člověka, jeho majetku, práv a zájmů před negativními vlivy z vnějšího prostředí.

zakrývat <co>

Zakrývat znamená skrýt, přikrýt nebo zahalit, aby bylo vidět nebo slyšet jen málo.

pokrývat

Pokrývat znamená zahrnout něco či někoho do nějakého druhu pokrytí nebo ochrany.

odkrývat

Odkrývat znamená otevřít a ukázat, co bylo skryto nebo skryté.

schovávat <co>

Skrývat, zamaskovat, ukrýt.

chránit

Chránit znamená bránit něco před újmou, škodou nebo zraněním. To může zahrnovat ochranu lidí, zvířat, věcí, přírody a dalších.

halit

Halit znamená obalovat či obklopovat něco jiného, často používané v souvislosti s pokrytím či zahalením.

ukrývat <koho n. co>

Ukrývat znamená skrýt, schovat někoho nebo něco před ostatními, zamaskovat, skrýt pravdu o něčem.

utajovat

Skrývat, neodhalovat informace; uchovávat je v tajnosti.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat, opečovávat nebo obhajovat někoho či něco.

zabezpečovat

Zabezpečovat znamená přijímat opatření k ochraně před nebezpečím nebo rizikem.

zajišťovat

Zajišťovat znamená pořizovat záruky nebo opatření, aby se dosažení požadovaných cílů a plnění úkolů stalo realitou.

bránit

Chránit, zabránit nebo odvrátit nebezpečí nebo útok.

uhrazovat <co>

Uhrazovat: platit něco, co je dlužné.

platit

Platit znamená dát nějakou formu peněz výměnou za zboží nebo služby.

pářit se

Pářit se znamená vzájemně se spojit tak, aby vytvořili pár nebo něco lepšího.

zakrýt

Zakrýt znamená překrýt nebo schovat něco před pohledem, zabránit jeho viditelnosti.

Podobná synonyma

hubovat <koho>

Hubovat znamená přísně kritizovat nebo se snažit ožebračit někoho.

potupit <koho n. co>

Potupit: ponížit někoho nebo něco, očerňovat, zostudit.

unavit <koho>

Unavit znamená vyvést někoho z sil, zbavit energie.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat znamená ukrást něčí majetek neoprávněně a bez souhlasu.

pobíjet <koho>

Pobíjet znamená fyzicky zabíjet, usmrcovat, likvidovat lidi nebo zvířata.

předbíhat <koho>

Předbíhat znamená předstihnout ostatní, být před nimi a dosáhnout něčeho dříve než ostatní.

halit se

Halit se znamená zahalit se do něčeho, jako například oblečení nebo pláště.

uškrtit <koho>

Uškrtit znamená fyzicky zabít člověka tím, že se mu zaškrtí krk.

dorážet <na koho>

Dorážet na někoho znamená opakovaně se na něj obracet s dotazy, požadavky nebo prosbami.

utrápit <koho>

Utrápit = způsobit nadměrnou bolest, utrpení nebo trápení.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

propustit z práce <koho>

Propustit z práce - ukončit pracovní poměr s někým, obvykle z důvodu nezpůsobilosti nebo nevyhovujícího chování.

získat <koho pro co>

Získat: dostat, získat něco nebo někoho prostřednictvím úsilí, činů nebo úspěchu.

oblékat <koho>

Oblékat znamená obléknout nebo převléct do určitého druhu šatů, oblečení nebo uniformy.

poutat <koho k čemu>

Poutat znamená vázat, vepsat, zajistit někoho k čemu.

zadávit <koho>

Zadávit znamená dát rozkaz či pokyn, aby učinil/a určitou věc.

pokrývat (střechu)

Pokrývat znamená přikrýt něco zeď, střechou nebo jiným materiálem, aby se ochránilo před vnějšími vlivy.

působení <na koho>

Působení je označení pro vliv, který někdo má na druhého.

přezírat <koho>

Přezírat znamená nadřazeně se stavět k někomu, zesměšňovat jeho činnosti a vyvíjet na něho psychický tlak.

zastat se <koho>

Zastat se někoho znamená podporovat ho, stát se jeho obhájcem a bránit jeho práva.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět nebo oklamat někoho, abyste dosáhli bez jeho vědomí nebo souhlasu něčeho.

vložit <co do koho>

Vložit znamená fyzicky zasunout či umístit něco do něčeho jiného.

sočit <na koho>

Sočit na někoho znamená vyjadřovat nespokojenost nebo nesouhlas s jeho činy nebo postoji.

podplácet <koho>

Podplácet znamená dávat někomu peněžní nebo jiné výhody, aby přiměl člověka k neetickému jednání.

upozornit <koho na co>

Upozornit = informovat o něčem, co je potřeba vědět; zdůraznit povinnost či zásadu.

hledět si <koho>

Hledět si někoho znamená pečovat o něj, pečovat o jeho dobro a dobře se o něj starat.

krmit <koho> (mateřským mlékem)

Dávat kojencům jídlo, nejčastěji mateřské mléko.

tížit <koho co>

Tížit: působit příkoří, být pro někoho zátěží; činit něčí život obtížným, zatěžovat někoho fyzicky i psychicky.

přemluvit <koho>

Vyzvat někoho, aby se rozhodl nebo udělal něco, co by neudělal bez této výzvy.