Facebook

Povstat - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu povstat.

Význam: Povstat znamená stát se nezávislým, vymanit se z podřízenosti jinému státu nebo jiné moci a dosáhnout nezávislosti.

postavit se (na nohy)

Posadit se na nohy a zvednout se, aby člověk mohl stát a chodit.

vstát

Vstát znamená vstoupit do aktivního stavu z pozice ležení nebo sedu.

lehnout

Lehnout se znamená uložit se do ležící pozice, většinou na zádech nebo břiše.

vzbouřit se <proti komu>

Vzbouřit se znamená vyjádřit nesouhlas, vystoupit proti něčemu nebo někomu.

revoltovat

Revoltovat znamená vzbouřit se proti něčemu, protestovat nebo vyjádřit nespokojenost.

být loajální

Být loajální znamená být věrný, oddaný, povinný a zodpovědný. Loajalita zahrnuje vyjádření sounáležitosti s někým, něčím nebo něčím.

zvednout se

Zvednout se znamená dostat se do pozice, ve které jste byli dříve, nebo jít dopředu.

zdvihnout se

Vzchopit se, vymanit se z něčeho, vzepřít se, vstát zpět na nohy.

vztyčit se

Vztyčit se znamená postavit se do pozoru a přitom dobře držet tělo v přímce.

vzniknout (zmatek)

Vzniknout znamená být vytvořený nebo začít existovat, obvykle ze zmatku nebo chaosu.

nastat

Nastat: přijít, dostavit se; případně nastat: dojít do fáze, kdy se něco stane.

vypuknout

Vypuknout znamená náhle vybuchnout, zesílit, vyostřit se, vygradovat.

postavit se

Stavět se: zaujmout stanovisko a vyjádřit svůj názor; odolat tlaku a bojovat za svá práva.

odejít (z hospody)

Odejít z hospody znamená opustit ji a opustit to místo.

Podobná synonyma

zošklivit <co komu>

Znehodnotit či poškodit vzhled člověka nebo věci.

vzniknout

Vzniknout znamená vznikat, objevit se, být stvořen.

odejít

Odejít znamená opustit místo, prostor nebo situaci; ukončit účast, pobyt nebo spojení.

postavit

Postavit: vybudovat, zřídit, založit, uspořádat, vystavět, vybudovat, zrealizovat.

prokázat <komu> (službu)

Prokázat službu znamená poskytnout mu výhody, pomoc či podporu.

zmatek

Zmatek je stav chaosu, nejednoznačnosti a zmatenosti, který je způsoben nedostatkem informací nebo jasných pokynů.

nastat (sucho)

Pojem "nastat" označuje náhlé vyvolání něčeho nebo něčího; vyvolání se může týkat situace, události nebo osoby.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat něco do oběhu nebo komu, vydávat povolení, licenci, zaštítit.

dávat <komu> cenu

Oceňovat někoho za jeho činy nebo výkon, dávat mu cenu.

odjet <komu>

Odjet znamená odejít z místa, kde se někdo nachází, jinam.

být podobný <komu n. čemu>

Být stejný jako někdo/něco jiného; mít stejné vlastnosti, rysy nebo vzhled.

objasnit <co komu>

Objasnit = zdůraznit, vysvětlit, dát najevo význam nebo podstatu něčeho.

nastat (ráno)

Nastat znamená vyjít, objevit se, přijít na scénu.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout té osobě informace, pomoci nebo inspiraci.

ztěžovat <co komu>

Ztěžovat je vytvářet či zvyšovat těžkosti, problémy nebo starosti pro někoho.

vlichocovat se <komu>

Vlichocovat se komu znamená projevovat obdiv, oslavovat, chválit nebo se někomu líbit.

naznačovat <co komu>

Naznačovat znamená naznačit, že se něco děje, nebo očekávat, že se něco stane. To se často děje nevyřčenou formou.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat rychlý krok a vyběhnout k někomu rychle a bez zbytečných otázek.

vyjevit <co komu>

Vyjevit znamená ukázat, projevit nebo odhalit to osobě .

dát zabrat <komu>

Namáhat, obtížit či přetížit někoho na maximum.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět někoho ve vztahu, případně podvádět někoho, s kým máte závazek.

zlořečit <komu>

Zlořečit znamená hanlivě a nadávat na někoho.

odporovat <komu>

Odporovat znamená bránit se, mluvit proti, čelit nebo se postavit proti .

vyčinit <komu>

Vyčinit (komu) znamená vyčíslit náhradu za škodu, kterou dotyčný způsobil.

radit <co komu> (tajně)

Radit znamená nabízet názor nebo radu, aby se pomohlo druhému rozhodnout, co je pro něj nejlepší.

stačit <co komu>

Stačit: dostatečně uspokojit, poskytnout to, co je potřeba.

přisuzovat <co komu>

Přisuzovat: dávat někomu nebo něčemu určité vlastnosti, kvality nebo funkce.

poroučet <komu>

Poroučet znamená dát povel, aby se něco udělalo.