Facebook

Odvolání - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu odvolání.

Význam: Odvolání je oficiální žádost o zrušení nebo změnu rozhodnutí, příkazu nebo verdiktu.

stížnost

Stížnost je formální námitek, který jedinec nebo skupina podává, aby upozornila na nespravedlnost nebo nesprávné jednání.

námitky (proti rozsudku)

Námitky jsou námitky proti rozsudku, které mohou být uplatněny ve snaze uspět s odvoláním.

rekurs

Rekurs je opakování procesu, které se může vyskytnout při řešení problému.

zrušení (akce)

Zrušení je proces, kdy se odstraní něco, co bylo původně zřízeno nebo vyhlášeno.

anulování

Anulování je proces zrušení nebo změny právního aktu, smlouvy nebo jiného dokumentu.

uvolnění (z funkce)

Uvolnění z funkce je proces, při kterém je osoba odvolána z pozice, kterou zastávala.

sesazení

Sesazení je proces odvolání člověka z moci nebo funkce, kterou zastával.

zproštění

Zproštění je proces odstranění nějaké povinnosti, odpovědnosti nebo obvinění.

Podobná synonyma

akce (policejní)

Akce je jednání policie pro zajištění bezpečnosti veřejnosti; může se týkat vyšetřování, zadržení podezřelých, zásahu proti právnímu porušení apod.

akce

Akce je činnost, která má určité cíle a obvykle vyžaduje úsilí a zapojení.

pravidelná akce

Pravidelná akce je opakující se událost, která se pořádá ve stejném čase a místě.

uvolnit (z funkce)

Uvolnit znamená odvolat někoho z funkce, či se vzdát funkce.

instalovat (do funkce)

Instalovat je proces nahrávání softwaru nebo hardware, aby byl funkční.

nastoupit (do funkce)

Nastoupit znamená získat nebo přijmout určitou funkci nebo místo.

uvolnění tenze

Uvolnění tenze je proces řešení napětí a konfliktů, které vytváří negativní emoce a napětí.

provinit se proti (zákonu)

Porušit (zákon), zneužít (zákon), provinit se proti (zákonu).

funkce

Funkce je matematická či programovací činnost, která přijímá jeden nebo více vstupů a provádí na nich matematickou nebo logickou transformaci pro vytvoření výstupu.

postavit proti sobě

Srovnat dva protikladné názory a vytyčit mezi nimi rozdíly.

proti

Proti: kontra, opačně, na opačné straně, odporující.

povstat <proti komu>

Povstat znamená vzdorovat proti někomu nebo něčemu, bojovat nebo se postavit proti němu.

podat stížnost

Podat stížnost znamená vyjádřit nespokojenost s něčím nebo někým, a to buď písemně nebo ústně.

sesadit (z funkce)

Sesadit znamená odstranit někoho z jeho funkce, často se používá pro odvolání politických vůdců.

zakročovat <proti komu> (úředně)

Zakročovat znamená přijmout úřední opatření proti někomu.

odcházet (z funkce)

Odcházet znamená odejít z nějaké funkce, odstoupit od ní nebo ji opustit.

plachtit (proti větru)

Plachtění proti větru je druh vodního sportu, kdy se plavidlo vypouští proti větru, aby dosáhlo vyšší rychlosti.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

funkce (poslanecká)

Funkce poslanec je úřad, který zastupuje voliče v parlamentu. Poslanci vykonávají funkci zákonodárce, vytvářejí zákony, schvalují rozpočty a činí rozhodnutí o politických názorech.

zrušení

Zrušení znamená ukončení činnosti nebo přerušení fungování něčeho.

podávat stížnost

Podávat stížnost znamená vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou nebo produktem a žádat o nápravu.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

uvolnění

Uvolnění je stav mysli, kdy se člověk cítí uvolněný a uvolněný z fyzických a emocionálních napětí.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

ochrana (proti korozi)

Ochrana proti korozi je proces, který se používá k ochraně materiálů, jako jsou kovy, před poškozením způsobeným chemickými nebo fyzikálními procesy.