Facebook

Odvolání - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu odvolání.

Význam: Odvolání je oficiální žádost o zrušení nebo změnu rozhodnutí, příkazu nebo verdiktu.

stížnost

Stížnost je formální námitek, který jedinec nebo skupina podává, aby upozornila na nespravedlnost nebo nesprávné jednání.

námitky (proti rozsudku)

Námitky jsou námitky proti rozsudku, které mohou být uplatněny ve snaze uspět s odvoláním.

rekurs

Rekurs je opakování procesu, které se může vyskytnout při řešení problému.

zrušení (akce)

Zrušení je proces, kdy se odstraní něco, co bylo původně zřízeno nebo vyhlášeno.

anulování

Anulování je proces zrušení nebo změny právního aktu, smlouvy nebo jiného dokumentu.

uvolnění (z funkce)

Uvolnění z funkce je proces, při kterém je osoba odvolána z pozice, kterou zastávala.

sesazení

Sesazení je proces odvolání člověka z moci nebo funkce, kterou zastával.

zproštění

Zproštění je proces odstranění nějaké povinnosti, odpovědnosti nebo obvinění.

Podobná synonyma

proti

Proti: kontra, opačně, na opačné straně, odporující.

odstranit (z funkce)

Odstranit (z funkce) znamená odstranit nebo eliminovat něco ze své role nebo funkce.

uvolnění

Uvolnění je stav odpočinku, klidu a pohody, který je dosažen vymazáním napětí a stresu.

vzbouřit se <proti komu>

Vzbouřit se znamená vyjádřit nesouhlas, vystoupit proti něčemu nebo někomu.

zrušení

Zrušení je proces, při kterém se zruší právní vztah, smlouva, zákon nebo jiná platná pravidla.

akce (policejní)

Akce je jednání policie pro zajištění bezpečnosti veřejnosti; může se týkat vyšetřování, zadržení podezřelých, zásahu proti právnímu porušení apod.

stavět se <proti čemu>

Stavět se proti čemu znamená postavit se na odpor či se bránit proti něčemu.

provinit se proti (zákonu)

Porušit (zákon), zneužít (zákon), provinit se proti (zákonu).

postavit proti sobě

Postavit proti sobě: srovnávat, porovnávat, stavět proti sobě, konfrontovat.

sesadit (z funkce)

Sesadit znamená odstranit někoho z jeho funkce, často se používá pro odvolání politických vůdců.

zakročit <proti komu>

Zakročit znamená podniknout kroky k prevenci nebo nápravě něčeho, obzvláště pokud je to proti někomu.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

funkce

Funkce je matematický pojem popisující vztah mezi dvěma nebo více proměnnými. Jsou využívány k předpovídání hodnot a vytváření výstupů zadáním vstupů.

povstat <proti komu>

Povstat znamená vzdorovat proti někomu nebo něčemu, bojovat nebo se postavit proti němu.

vzdát se (funkce)

Vzdát se znamená odmítnout nebo se vzdát něčeho, čemu se člověk dříve věnoval nebo čeho se chtěl zúčastnit.

vzdání se (funkce)

Vzdání se je akce, kdy člověk odmítá mít či užívat něco nebo nějakou pozici, často s přijetím osobních důsledků.

podávat stížnost

Podávat stížnost znamená vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou nebo produktem a žádat o nápravu.

funkce (poslanecká)

Funkce poslanec je úřad, který zastupuje voliče v parlamentu. Poslanci vykonávají funkci zákonodárce, vytvářejí zákony, schvalují rozpočty a činí rozhodnutí o politických názorech.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

zasáhnout <proti komu>

Zasáhnout znamená postavit se proti němu a vyjádřit nesouhlas s jeho jednáním.

odvolat (z funkce)

Odvolat znamená ukončit úřadování ve funkci a/nebo odstranit z funkce.

podat stížnost

Podat stížnost znamená vyjádřit nespokojenost s něčím nebo někým, a to buď písemně nebo ústně.

akce

Akce je činnost nebo událost, která má nějaký výsledek.

pravidelná akce

Pravidelná akce je opakující se událost, která se pořádá ve stejném čase a místě.

instalovat (do funkce)

Instalovat je proces nahrávání softwaru nebo hardware, aby byl funkční.

uvolnění tenze

Uvolnění tenze znamená ovládnutí napětí a stresu, aby se člověk mohl cítit lépe a více se soustředit.