Facebook

Neochota (udělat co) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu neochota (udělat co).

Význam: Neochota je stav, kdy se člověk odmítá rozhodnout nebo se zúčastnit něčeho. Znamená to, že osoba nemá zájem, motivaci nebo odhodlání k tomu, aby udělala něco.

nechuť

Nechuť je silný odpor, nebo nesouhlas k něčemu, co je nepříjemné nebo odporuhodné.

rozhořčení

Rozhořčení je silné emoční projev nespokojenosti nebo hněvu.

nelibost

Nelibost je silné negativní emoce, která se projevuje v rozhořčení, zlosti, nespokojenosti a odmítání.

nespokojenost

Nespokojenost je stav, kdy něčí očekávání nebo požadavky nejsou naplněny.

rozmrzelost

Rozmrzelost je pocit hlubokého zklamání, smutku až hořkosti, který člověk může prožít v situacích, kdy se nedaří dosáhnout očekávaného výsledku.

svár

Svár je ostrý spor mezi lidmi, kteří spolu soupeří o něco, často o převahu nebo moc.

spor

Diskuse, diskutování nebo konfrontace o něčem, která vede k vyřešení nebo rozhodnutí.

rozbroj

Rozbroj je útok na někoho, nebo napadení někoho, při kterém se používá násilí.

nepřátelství

Nepřátelství je stav nesouhlasu a odporu mezi dvěma nebo více stranami.

Podobná synonyma

urovnávat (spor)

Řešit, smířit, usmířit a dojít k dohodě ve sporu.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

rozhodovat (spor)

Rozhodovat znamená vyřešit spor pomocí učinění rozhodnutí.

rozsoudit (spor)

Rozsoudit znamená odstranit, vyřešit nebo rozhodnout spor.

soudní spor

Soudní spor je proces, ve kterém se dvě strany snaží uspokojit své zájmy před soudem prostřednictvím argumentů a důkazů.

rozřešit (spor)

Rozřešit: najít řešení, vyřešit spor, usmířit strany.

řešit (spor)

Řešit: vyřešit, najít řešení, smířit se, urovnat spor.

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

mít spor <s kým>

Mít spor je hádka nebo konflikt mezi dvěma lidmi nebo skupinami.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

rozsuzovat (spor)

Rozsuzovat znamená projednávat spor a analyzovat jeho okolnosti, aby bylo dosaženo uspokojivého řešení.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

podnítit (spor)

Podnítit (spor) znamená vyvolat, povzbudit či stimulovat diskusi, konflikt nebo polemiku.

nastávat (spor)

Nastávat znamená nastupovat, začínat nebo dostávat se do stavu, situace nebo okolností.

vleklý spor

Dlouhotrvající spory nebo nesouhlas, který se protáhne na dlouhou dobu.