Facebook

Napřed - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu napřed.

Význam: Napřed znamená před nebo předtím, než se něco stane. Označuje pořadí, ve kterém se akce odehrávají.

předtím

Předtím znamená předcházející čas, například před něčím, co se stalo, nebo před něčím, co se má stát.

později

Později znamená někdy v budoucnu, po chvíli, později než dříve.

kdysi

Kdysi znamená "dříve", "v minulosti" nebo "předtím".

jindy

Jindy: Jiným časem, jiným datem, jiným způsobem; zpravidla obecně, jinými okolnostmi.

v minulosti

V minulosti význam slova znamenal ideu, koncept nebo myšlenku zachycenou významovými slovy. To bylo základem komunikace, vyjadřování a porozumění.

vpředu

Vpředu: předcházející, přední, před; představující nebo očekávaný časový rámec, umístění nebo pořadí.

dopředu

Proaktivně činit kroky předem, být připraven plnit požadavky bez čekání.

vzadu

Vzadu znamená ve směru odpovídajícím opačnému k pohledu nebo směru pohybu.

dozadu

Obrácený postup; jít zpět nebo jít nazpět; jít proti proudu.

nejprve

Nejprve: první, před ostatními.

nejdříve

Nejdříve: nejdříve je příslovce, které označuje pořadí, čas nebo prioritu. Znamená "jako první", "nejrychleji" nebo "především".

potom

Potom znamená později, následně, dále nebo také od toho.

pak

Pak je slangové slovo pro označení balíčku s něčím, co je důležité nebo cenné. Nejčastěji se používá v kontextu peněz.

zpočátku

Zpočátku: v počátku, na začátku.

zprvu

Zprvu je to slovo pro první počátek nebo úvod do něčeho, například do smlouvy nebo do knihy.

dříve

Dříve znamená před nějakým časem, před něčím nebo před něčím. Jedná se o časový údaj, který se vztahuje k situacím, událostem nebo změnám, které se staly v minulosti.

předem

Predem znamená předem stanovený, předvídatelný, připravený nebo předpřipravený. Označuje něco, co bylo uděláno dříve, než bylo vyžadováno.

posléze

Posléze znamená nakonec, později, později či na konci.

poté

Poté znamená následující, nebo po něčem jiném.

Podobná synonyma

jsoucí vpředu

Přední: První, nejdříve se objevující; jako první v pořadí.

jet dozadu (auto)

Jet dozadu znamená řízení automobilu v opačném směru, než je směr jízdy.

posléze akceptovat

Přijmout, přijímat, schválit nebo potvrdit.

do minulosti

Do minulosti se slovo "shrnout" odkazuje na přehledné shrnutí informací nebo myšlenek.

zajistit (předem)

Zajistit znamená předem zajistit či zabezpečit něco, co je potřeba.

až potom

Až potom: jde o časovou přímku, kdy se musí předchozí činnosti stihnout, než se pustíme do dalšího kroku.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

stanovit (předem)

Stanovit znamená určit předem; definovat nebo stanovit pravidla, limity, podmínky a očekávání.

dívat se dozadu

Vzpomínat na minulost, vyhodnotit ji a poučit se z ní.

předem daný

Předem daný: Určení, stanovení či stanovená pravidla nebo omezení, která jsou přijata předem. Předem stanovený: Stanovení pravidel nebo omezení předem, aby se předešlo nechtěným událostem.

určovat (předem)

Určovat znamená stanovit nebo vymezit něco předem.

hrát dopředu

Vytvářet strategie pro budoucnost, předvídat a připravovat se na možné budoucí situace.

upozornit <koho> (předem)

Upozornit znamená varovat ho předem o něčem.

co nejdříve

Co nejdříve - přednostní akce, která se vykonává bez zbytečného odkladu.

stanovovat (předem)

Stanovovat znamená určovat předem pravidla, podmínky nebo očekávaná výsledky.

jít dopředu

Pokračovat v pokroku, postoupit vpřed; učit se z minulosti a získat nové dovednosti a zkušenosti.

poté co

Poté co, označuje časové období po něčem - obvykle jako zakončení činnosti nebo děje.

určit (předem) <co>

Určit: Určit znamená stanovit nebo vymezit přesnou hodnotu, pořadí nebo rozsah.

odhadovat <co> dopředu

Předpovídat vývoj situace, předem vyhodnotit budoucí důsledky.

umístěný vzadu

Umístění vzadu znamená, že je ve stínu nebo v pozadí, zatímco jiné věci jsou v popředí.

potom co

Potom co znamená po skončení něčeho; představuje časový okamžik, kdy se něco stalo a má vliv na následující události.

teprve potom

Teprve potom znamená počkat si až po určitém čase, oproti jiným akcím, které jsou prováděny dříve.