Facebook

Muset mít (peníze) - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu muset mít (peníze).

Význam: Muset mít peníze znamená nutnost vlastnit finanční prostředky, aby bylo možné uskutečnit vámi zamýšlenou činnost.

neobejít se <bez čeho>

Neobejít se bez čeho: bez toho se neobejít, nutné pro uskutečnění.

vyžadovat

Vyžadovat znamená požadovat něco nebo požadovat plnění nějakého úkolu či povinnosti.

vyžadovat si (věc)

Vyžadovat si znamená požadovat něco nebo někoho pro splnění nějakého požadavku.

vynucovat si

Násilně dosáhnout něčeho, čemu se nedá přirozeně vyhnout.

zasluhovat si

Zasluhovat si znamená získat nebo dosáhnout něčeho, co si zasloužíme, skrze naše úsilí, činy nebo dovednosti.

Podobná synonyma

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: získat, dosáhnout úspěchu, dosažení cíle; dosáhnout výsledku, výhodu; dosáhnout očekávaného výsledku.

zbavovat <koho čeho>

Odstraňovat, zbavovat někoho něčeho; osvobozovat někoho z něčeho.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet něčeho; opustit, zanechat, přestat užívat.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečlivě dbát na činnosti, úsilí nebo výsledky, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená odvozovat informace nebo závěry z daných faktů a okolností.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco (nárokovat, požadovat, vyžadovat).

vypadávat <co z čeho>

Vypadávat: odcházet nebo se vzdalovat postupně nebo náhle, často bez varování.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat znamená odvozovat obecné vlastnosti z konkrétních případů.

vyvléci se <z čeho>

Vyvléci se: odstranit oblečení, obuvi či jiného předmětu z těla nebo z části těla.

vstřebat se <do čeho>

Vstřebat se do čeho znamená plně si osvojit, porozumět, začlenit do svého života.

mít užitek <z čeho>

Mít užitek z čeho znamená získat obecnou výhodu, přínos nebo prospěch z čeho.

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijmout na sebe riziko nebo odpovědnost za něco.

dotknout se <čeho>

Dotknout se: fyzicky se dotknout, emotivně se prožít, intelektuálně pochopit, aby se dosáhlo porozumění.

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.

bát se ztráty <čeho>

Bát se ztráty čehokoli: Strach z neúspěchu, z odmítnutí, z opuštění, z finanční ztráty apod.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

vkládat se <do čeho>

Vkládat se: zapojit se, angažovat se do činností nebo čehokoliv.

vyjít <z čeho>

Vyjít z čeho znamená opustit, odejít, dostat se ven z něčeho.

zprostit <čeho>

Zprostit se znamená osvobodit se od něčeho; uvolnit se, zbavit se.

vzdát se <čeho>

Opustit, zříci se čeho; odříct si čeho.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

vyžadovat <co>

Vyžadovat: požadovat, žádat, požadovat bezodkladnou splnění.

mít <z čeho> (zisk)

Mít zisk: získat finanční prospěch nebo jinou užitečnou výhodu.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zpozornět, všimnout si detailů, pozorovat, vnímat, zaznamenat.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená zapíchnout do něčeho (např. kopí do země).

vytáhnout <z čeho> (vodu)

Odstranit vodu z určitého prostoru odebíráním.