Facebook

Místo - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu místo.

Význam: , kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

půda

Půda je vrstva hornin, která tvoří horní část zemského povrchu, ve které může rostlinstvo růst a rozvíjet se.

parcela

Parcela je pozemek, který je vymezen danou hranicí a má určitou výměru čtverečních metrů.

pozemek

Pozemek je parcela půdy určená pro výstavbu, zemědělskou činnost nebo jiné účely.

osada

Osada je malá obec s obyvateli, kteří obvykle žijí v oblasti venkovského charakteru.

obec

Obec je malá místní vládní jednotka, která se skládá z domorodých obyvatel, kteří mají určitá práva pod správou místní vlády.

město

Město je obec s vysokou hustotou osídlení, která poskytuje obyvatelům služby, infrastrukturu a rozmanité kulturní a sociální aktivity.

funkce

Funkce je matematický pojem popisující vztah mezi dvěma nebo více proměnnými. Jsou využívány k předpovídání hodnot a vytváření výstupů zadáním vstupů.

povolání

Povolání je zaměstnání nebo profese, kterou osoba vykonává pro výdělečný účel.

postavení

Postavení je pozice, ve které se člověk nachází ve společnosti. Závisí na ekonomickém, politickém a společenském statusu.

úřad

Úřad je veřejná instituce nebo státní orgán, který přijímá a vykonává zákonné povinnosti.

sedadlo (volné)

Sedadlo je nábytkový kus, který se většinou používá ke sednutí, odpočinku nebo relaxaci.

působiště

Působiště je místo, kde je někdo nebo něco zapojeno do činnosti nebo aktivit.

pořadí

Pořadí je uspořádání nebo řazení něčeho podle určitých pravidel.

prostranství

Prostranství je místo, které je relativně volné a prázdné. Je to místo, které může sloužit mnoha účelům, jako je například hraní her, sportování, trávení času venku nebo příprava obřadů.

cvičiště

Cvičiště je místo pro trénink, výcvik nebo konání sportovních aktivit. Je to místo, kde se učí dovednosti, získává se fyzická zdatnost a dosahuje se cílů.

hřiště

Hřiště je místo, kde se hraje nějaký sport nebo jiné aktivity. Může být venku nebo uvnitř. Některá hřiště jsou speciálně navržena pro určitý sport, například fotbal nebo basketbal, jiná mohou mít více

Podobná synonyma

vykonávat úřad

Vykonávat úřad znamená zastávat určitou funkci nebo povinnost v rámci státního nebo veřejného orgánu.

volně létat

Létat bez omezení, bez námahy, svobodně.

vyšší (tóny)

Vyšší tóny označují tóny vyšší frekvence než daný nízký tón. Jsou charakterizovány jako vyšší, hlasité a často ostré.

uvedení v úřad (slavnostní)

Uvedení v úřad je slavnostní akt, kterým se obvykle přivítá nový úředník a uzná jeho schopnosti a způsobilost.

vyšší celek

Vyšší celek je pojem označující seskupení méně složitých jednotek nebo částí, které jsou ze sebe navzájem závislé.

odcházet (z funkce)

Odcházet znamená odejít z nějaké funkce, odstoupit od ní nebo ji opustit.

rozprostřít se (město)

Rozprostřít se znamená, že se město rozšíří a rozšíří své hranice.

postavení (těla)

Postavení (těla) je poloha těla ve vztahu k okolnímu prostředí.

nakládat (volně)

Nakládat znamená přenášet, manipulovat, přemisťovat nebo skladovat zboží nebo materiál.

zbavit (postavení)

Zbavit: odvolat, odejmout, odepřít někomu nebo něčemu postavení, úřad, právo, titul nebo jinou výsadu.

procházet (město)

Procházet město znamená chodit po jeho ulicích, obdivovat architekturu, poznávat jeho kulturu a historii.

vyšší moc

Vyšší moc je obecný termín pro silnou a transcendentní sílu, která je vyšší než člověk.

instalovat (do funkce)

Instalovat je proces nahrávání softwaru nebo hardware, aby byl funkční.

nastoupit (do funkce)

Nastoupit znamená získat nebo přijmout určitou funkci nebo místo.

farní úřad

Farní úřad je úřad církve, který zajišťuje administrativu, vedení knihy křtů, sňatků a úmrtí, poskytuje pastorační služby a pomáhá v duchovním růstu věřících.

vedoucí postavení

Vedoucí postavení je pozice vytvořená pro vedení, řízení a motivování ostatních.

instance

Instance je okamžik či případ, kdy je něco použito nebo provedeno.

zprostit (funkce)

Zbavit člověka něčeho, osvobodit ho od něčeho.

uvolnit (z funkce)

Uvolnit znamená odvolat někoho z funkce, či se vzdát funkce.

odvolání (z funkce)

Odvolání je ukončení funkce nebo pozice člověkem, který byl původně jmenován nebo zvolen.

pozemek (stavební)

Pozemek je parcelou s určitou plochou a hranicemi, kterou lze využít ke stavbě nebo k jiným účelům.

obec (malá)

Obec je místo menšího stupně územní samosprávy, obvykle s menším počtem obyvatel.

hlavní město

Hlavní město je sídlo státní vlády, největší město dané země a centrum politické, hospodářské a kulturní činnosti.

odstranit (z funkce)

Odstranit znamená úplně odstranit, zrušit nebo zbavit se něčeho.

vázaný na úřad

Vázaný na úřad znamená, že všechny činy jsou omezeny a musí být prováděny v souladu se zákonem.

správní úřad (města)

Správní úřad je úřad města, který se stará o vyřizování příkazů, nařízení a dalších administrativních činností.

vyšší

Vyšší je vyjádření stupně, výšky, významu nebo míry nečeho.

poškozovat (postavení)

Ohrozit nebo narušit postavení, výsady nebo práva někoho jiného.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

zlepšovat (své postavení)

Zlepšovat znamená vylepšovat svůj stav, postavení, umění nebo výkon.