Facebook

Místo - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu místo.

Význam: , kde se setkávají lidé nebo věci. Místo, kde se lidé mohou setkat nebo se věci mohou střetnout - to je význam slova.

půda

Půda je vrstva hornin, která tvoří horní část zemského povrchu, ve které může rostlinstvo růst a rozvíjet se.

parcela

Parcela je pozemek, který je vymezen danou hranicí a má určitou výměru čtverečních metrů.

pozemek

Pozemek je parcela půdy určená pro výstavbu, zemědělskou činnost nebo jiné účely.

osada

Osada je malá obec s obyvateli, kteří obvykle žijí v oblasti venkovského charakteru.

obec

Obec je malá místní vládní jednotka, která se skládá z domorodých obyvatel, kteří mají určitá práva pod správou místní vlády.

město

Město je obec s vysokou hustotou osídlení, která poskytuje obyvatelům služby, infrastrukturu a rozmanité kulturní a sociální aktivity.

funkce

Funkce je matematický pojem popisující vztah mezi dvěma nebo více proměnnými. Jsou využívány k předpovídání hodnot a vytváření výstupů zadáním vstupů.

povolání

Povolání je zaměstnání nebo profese, kterou osoba vykonává pro výdělečný účel.

postavení

Postavení je pozice, ve které se člověk nachází ve společnosti. Závisí na ekonomickém, politickém a společenském statusu.

úřad

Úřad je veřejná instituce nebo státní orgán, který přijímá a vykonává zákonné povinnosti.

sedadlo (volné)

Sedadlo je nábytkový kus, který se většinou používá ke sednutí, odpočinku nebo relaxaci.

působiště

Působiště je místo, kde je někdo nebo něco zapojeno do činnosti nebo aktivit.

pořadí

Pořadí je uspořádání nebo řazení něčeho podle určitých pravidel.

prostranství

Prostranství je místo, které je relativně volné a prázdné. Je to místo, které může sloužit mnoha účelům, jako je například hraní her, sportování, trávení času venku nebo příprava obřadů.

cvičiště

Cvičiště je místo pro trénink, výcvik nebo konání sportovních aktivit. Je to místo, kde se učí dovednosti, získává se fyzická zdatnost a dosahuje se cílů.

hřiště

Hřiště je místo, kde se hraje nějaký sport nebo jiné aktivity. Může být venku nebo uvnitř. Některá hřiště jsou speciálně navržena pro určitý sport, například fotbal nebo basketbal, jiná mohou mít více

Podobná synonyma

vyšší (tóny)

Vyšší tóny označují tóny vyšší frekvence než daný nízký tón. Jsou charakterizovány jako vyšší, hlasité a často ostré.

poškozovat (postavení)

Ohrozit nebo narušit postavení, výsady nebo práva někoho jiného.

poklesnout (půda)

Snížení hladiny nebo hloubky půdy, obvykle ve vztahu k jejímu původnímu stavu.

zbavit (postavení)

Zbavit: odvolat, odejmout, odepřít někomu nebo něčemu postavení, úřad, právo, titul nebo jinou výsadu.

odvolání (z funkce)

Odvolání je ukončení funkce nebo pozice člověkem, který byl původně jmenován nebo zvolen.

uvolnění (z funkce)

Uvolnění z funkce je proces, při kterém je osoba odvolána z pozice, kterou zastávala.

změnit (pořadí)

Změnit: přepsat, změnit stav, pozici, charakter nebo formu.

vyšší celek

Vyšší celek je pojem označující seskupení méně složitých jednotek nebo částí, které jsou ze sebe navzájem závislé.

přesunout do vyšší funkce

Přesunout do vyšší funkce znamená povýšit zaměstnance na vyšší pozici s vyšším platem a odpovědností.

instance

Instance je okamžik či případ, kdy je něco použito nebo provedeno.

vedoucí postavení

Vedoucí postavení je pozice vytvořená pro vedení, řízení a motivování ostatních.

pozemek (stavební)

Pozemek je parcelou s určitou plochou a hranicemi, kterou lze využít ke stavbě nebo k jiným účelům.

rozkládat se (město)

Rozkládat se znamená rozrůstat se do větších rozměrů, rozšiřovat se, přibývat nových budov, obyvatel ap.

vůdčí postavení

Vůdčí postavení je pozice, kdy je někdo vnímán jako vůdce, který je schopen vést druhé, usměrňovat je a pomáhat jim dosahovat jejich cílů.

významné město (kraje)

Významné město je město s obzvlášť vysokou ekonomickou, kulturní, historickou, politickou a sociální hodnotou.

vyšší škola (s internátem)

Vyšší škola je vysokoškolské studium s internátem pro studenty, kteří potřebují pravidelné bydlení během studia.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit: Odebrat člověku něco, čím se něco řídí nebo ho činí schopným.

nakládat (volně)

Nakládat znamená přenášet, manipulovat, přemisťovat nebo skladovat zboží nebo materiál.

ujmout se (funkce)

Ujmout se znamená vzít na sebe odpovědnost za něco/někoho a za jeho/jeho dostupnost.

ustanovit (do funkce)

Ustanovit znamená jmenovat nebo do funkce jmenovat někoho, aby vykonával nějakou činnost.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

učiliště (vyšší)

Učiliště je vzdělávací instituce, která nabízí střední školní vzdělání a odborné vzdělávání. Učí se zde technické dovednosti, kariérové schopnosti a odborné znalosti potřebné k získání pracovního uplatnění.

vyšší

Vyšší je adjektivum, které označuje vyšší úroveň nebo stupeň čehokoli.

odvolat (z funkce)

Odvolat znamená ukončit úřadování ve funkci a/nebo odstranit z funkce.

zprostit (funkce)

Zbavit člověka něčeho, osvobodit ho od něčeho.

sesadit (z funkce)

Sesadit znamená odstranit někoho z jeho funkce, často se používá pro odvolání politických vůdců.

instalovat (do funkce)

Instalovat je proces nahrávání softwaru nebo hardware, aby byl funkční.

konzulární úřad

Konzulární úřad je úřad, který vyřizuje administrativní, právní a konzulární záležitosti v zahraničí.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.