Facebook

Lít - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu lít.

Význam: Lít znamená být obzvlášť aktivní, intenzivní a vysoce energický.

polévat <co>

Polévat znamená pokropit něco tekutinou, například jídlo nebo salát.

rozlévat

Rozlévat znamená rozdělovat něco do více částí, často pomocí rozprašování nebo rozdělování tekutin.

cintat

Cintat znamená okamžitě provádět, urychleně dělat či uspěchat.

nalévat

Nalévat znamená přelívat tekutinu z jedné nádoby do druhé nebo prosakovat tekutinu do nějakého prostoru.

nalévat (čaj)

Dolit tekutinu do nádoby.

vylévat (vodu)

Vylévat znamená odtékat nebo odlivat (např. vodu) z nádoby nebo místa.

rozlévat (víno)

Rozlévat znamená nalít tekutinu do jednotlivých nádob, aby se rozdělila do více částí. Např. víno se rozlévá do sklenic.

prolévat (krev)

Prolévat znamená vylít nebo vystříkat velké množství tekutiny, jako je například krev.

pít (hltavě)

Pít hltavě znamená pít rychle a neuváženě, často více než je zdravé.

slévat (olovo)

Slévat znamená tavením různých kovů, zde olova, do určitého tvaru.

formovat

Formovat znamená přetvářet, utvářet, vytvářet nebo tvarovat něco, co již existuje.

pršet (prudce)

Pršet prudce znamená intenzivní a rychlý déšť.

téci

Téct znamená pohybovat se proudem, hladce a bez přerušení.

Podobná synonyma

vytáhnout <z čeho> (vodu)

Odstranit vodu z určitého prostoru odebíráním.

formovat <co>

Formovat: tvořit, vytvářet, utvářet; zformovat, obrazit, tvarovat.

nalévat se

Pít alkoholické nápoje rychle a ve velkém množství.

růst (prudce)

Zvýšení míry nebo intenzity, zpravidla v krátkém časovém úseku.

šlechtický (krev)

Šlechtický znamená pocházení z rodiny s vyšším postavením, které je historicky propojeno s významnými osobnostmi.

vyskočit (prudce)

Vyskočit prudce znamená skočit náhle a rychle, obvykle s velkou silou.

hltavě pít

Hltavě pít znamená pít rychle a s velkým žádostivostí.

vyčerpat (vodu)

Vyčerpat znamená odebrat všechen obsah či dokončit až do konce, obvykle se používá pro odebrání vody.

prudce

Rychle, intenzivně; silně, agresivně; šíleně, nečekaně.

začít téci (krev)

Krev začíná průtok z místa poranění.

vylít (krev)

Vylít krev znamená rychle ji vypustit, vytekat nebo vystříkat z těla.

čerpat (vodu)

Čerpat znamená odebírat vodu ze zdroje pomocí nádoby, např. vedoucí nebo čerpadla.

vanout (prudce)

Vanout se obecně vztahuje k odchodu, odlivu nebo zmizení. Prudce vanout znamená rychlý či náhlý odchod.

otevřít se (prudce)

Otevřít se prudce znamená být otevřením novým možnostem, nápadům a myšlenkám, aniž by člověk čekal nebo se obával změny.

vytékat (prudce)

Vytékat znamená vytekat rychle a silně; v obraze: proud vody se řítí do dolu.

zachvět se (prudce)

Zachvět se: prudce sebou trhnout, pohnout se.

téci (pomalu)

Pomalu plyny, teče, proudí.

nanosit (vodu)

Nanosit znamená přenášet nebo přivádět kapaliny (např. vodu) pomocí nádoby nebo jiného zařízení.

napustit (vodu)

Napustit znamená doplnit nádobu nebo systém vodou až do požadovaného objemu.

polykat (hltavě)

Polykat - hltat rychle a bez úpravy potravu či tekutinu.

silné (řecké) víno

Silné víno je husté, silné víno s vysokým obsahem alkoholu, které se vyrábí z koncentrovaných moštů.

formovat (tlakem)

Formovat tlakem znamená tvarovat nebo kreslit objemové tvary na materiál pomocí tlaku.

prosáknout <čím> (krev)

Prosáknout krev znamená, že se dostane ven skrz nějakou trhlinu či otvor.

zakalovat (vodu)

Zakalovat vodu znamená zahuštěním částic nečistot, jako jsou například částice železa, zabránit jejímu prosvícení.

nabrat (vodu)

Nabrat znamená vodu odebírat z přírodního zdroje, například řeky, jezera nebo moře.

formovat se

Formovat se znamená vytvářet si svůj vlastní charakter, vyvíjet se a získávat zkušenosti.

téci (řeka)

Téci znamená proudit, plynout - obecně se tedy může použít pro řeky, potoky a další vodní toky.