Facebook

Cintat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu cintat.

Význam: Cintat znamená okamžitě provádět, urychleně dělat či uspěchat.

polévat <co>

Polévat znamená pokropit něco tekutinou, například jídlo nebo salát.

rozlévat

Rozlévat znamená rozdělovat něco do více částí, často pomocí rozprašování nebo rozdělování tekutin.

lít

Lít znamená být obzvlášť aktivní, intenzivní a vysoce energický.

nalévat

Nalévat znamená přelívat tekutinu z jedné nádoby do druhé nebo prosakovat tekutinu do nějakého prostoru.

slintat

Slintat znamená vylučovat sliny z úst, zejména ve spánku nebo v rozrušení.

bryndat

Bryndat znamená vařit zeleninu a maso v másle nebo oleji, dokud není měkké.

mluvit

Mluvit = vyslovovat slova, vyjadřovat myšlenky a pocity, komunikovat.

tlachat

Tlachat znamená mluvit, vyprávět, povídat si, bavit se.

žvanit

Žvanit označuje mluvení bezobsažného nebo zmateného.

Podobná synonyma

mluvit šeptem

Mluvit šeptem znamená mluvit neslyšně nebo velmi tiše, aby to nebylo slyšet daleko od místa kde se mluví.

mluvit (špatně)

Komunikovat, sdělovat názory, myšlenky nebo informace verbálně.

mluvit po telefonu <s kým>

Mluvit po telefonu: komunikovat verbálně prostřednictvím telefonu s jinou osobou.

mluvit nepravdu

Lhát, mluvit nepravdivé informace.

mluvit (zmateně)

Mluvit je vyjadřovat své myšlenky, názory a postoje ústy, hlasem nebo jinými prostředky komunikace.

přestat (mluvit n. číst)

Ukončit, zastavit, zrušit.

mluvit (pořád)

Mluvit (pořád) znamená vyjadřovat své myšlenky a názory verbálně.

mluvit (rychle)

Mluvit = vyjadřovat se slovy, komunikovat s druhými.

mluvit <do koho>

Komunikovat s danou osobou, sdílet myšlenky, názory či pocity.

mluvit (děti)

Mluvit znamená vyjadřovat se slovy, vyslovovat slova a vyjadřovat myšlenky.

planě mluvit

Planě mluvit znamená mluvit bez omezení nebo řízení, mluvit kdekoliv a kdykoliv.

žvanit <co>

Žvanit znamená mluvit o nepodstatných věcech, plýtvat slovy nebo konat s řečí.

nalévat se

Pít alkoholické nápoje ve velkém množství.

nalévat (čaj)

Dolit tekutinu do nádoby.

mluvit (naprázdno)

Mluvit znamená sdělovat myšlenky nahlas, používat slovní zásobu a vyjadřovat se.

mluvit (obšírně)

Mluvit znamená sdělovat názory, nápady, informace a další myšlenky pomocí slov.

polévat (květiny)

Zalévat květiny, aby se udržely v dobrém stavu.

nalévat <co do čeho>

Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho.

přestat mluvit

Ukončit mluvení, přestat mluvit.

rozlévat (víno)

Rozlévat znamená nalít tekutinu do jednotlivých nádob, aby se rozdělila do více částí. Např. víno se rozlévá do sklenic.

mluvit <o čem> (veřejně)

Mluvit veřejně o čemkoliv: představovat, hlasitě vyjadřovat názory, sdílet informace či předávat zkušenosti.

mluvit spatra

Mluvit spatra znamená mluvit s rychlostí, nezaujatě a bez ohledu na následky.

mluvit pravdu

Mluvit pravdu znamená říkat pravdivé informace a uvádět skutečnosti bez lží nebo zkreslení.

mluvit <o čem>

Mluvit znamená vyjadřovat se o určité věci či tématu verbálně nebo písemně.