Facebook

Kniha (starobylá) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu kniha (starobylá).

Význam: Kniha je starobylý záznam uchovávající informace, myšlenky a příběhy; často používaný k učení, vyprávění a zábavě.

zákoník

Zákoník je sbírka právních předpisů stanovujících povinnosti, práva a povinnosti občanů a orgánů veřejné moci.

zásady (mravní)

Zásady jsou mravní normy a principy, které nám pomáhají definovat, co je správné a co není.

předpisy (právní)

Předpisy jsou právní předpisy, které stanovují pravidla, zákony a nařízení pro vládu, občany a organizace.

Podobná synonyma

mravní špína

Mravní špína je negativní hodnocení člověka za jeho morální chyby, provinění nebo neetické chování.

mravní zákon

Mravní zákon je systém morálních zásad, který určuje, co je správné a co je špatné.

mravní charakter

Mravní charakter je souhrn morálních vlastností jedince, jako jsou etika a dobré mravy.

mravní základ

Mravní základ je sada principů, které vymezují, co je správné a co není, aby se zajistilo, že se lidé chovají eticky.

právní zástupce

Právní zástupce je osoba, která vystupuje jménem jiného člověka, před soudem nebo v jiných právních záležitostech.

odsudek (mravní)

Odsudek je mravní soud, který odsoudí nebo potrestá něco, co si myslíme, že je špatné.

mravní (podpora)

Mravní podpora je způsob, jak vyjádřit svou podporu druhým lidem prostřednictvím respektu, soucitu a empatie.

mravní bída

Mravní bída je stav, kdy člověk nemá žádné hodnoty nebo morální kompas. Je to stav opuštěnosti a zoufalství.

úhona (mravní)

Úhona je pojem označující stav, kdy člověk porušuje pravidla a zákony svého vědomí a mravního svědomí.

mravní

Mravní je souhrn principů, které lidé používají k řízení svého chování a přijímání odpovědnosti za své činy.

úpadek (mravní)

Úpadek mravní je pokles nebo zánik morálních hodnot v určité společnosti.

zásady

Zásady jsou principy, které určují, jak se máme chovat nebo jednat.

předpisy

Předpisy jsou pravidla, zákony a normy, které lidé a organizace musí dodržovat.

právní norma

Právní norma je formálně vymezené pravidlo, které vymezuje práva a povinnosti mezi lidmi a stanovuje právní úpravu vztahů.

zdokonalení (mravní)

Zdokonalení mravní je proces zvyšování morálních hodnot, aby se člověk stal lepším a odpovědnějším.

zachovávat (předpisy)

Držet se nebo dodržovat dané předpisy, pravidla nebo smlouvy.

případ (právní)

Případ je situace, která je předmětem soudního řízení; je to jedna strana proti druhé straně, která se snaží dosáhnout výhod prostřednictvím právních argumentů.

právní

Právní: činnosti spojené s právem a jeho uplatňováním, jako jsou právní zákony a zákonné procesy.

právní ochrana

Právní ochrana je systém právních předpisů a principů, které chrání práva a zájmy jednotlivců a společností.

právní důvod

Právní důvod je zákonem stanovená podmínka, která musí být splněna pro vyvolání právního účinku.

norma (právní)

Norma je právní předpis, který stanovuje základní pravidla a určuje, jak se má člověk chovat.

rušit (právní poměr)

Rušit znamená přerušit, ukončit nebo zrušit platnost právního vztahu.