Facebook

Kniha (starobylá) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu kniha (starobylá).

Význam: Kniha je starobylý záznam uchovávající informace, myšlenky a příběhy; často používaný k učení, vyprávění a zábavě.

zákoník

Zákoník je sbírka právních předpisů stanovujících povinnosti, práva a povinnosti občanů a orgánů veřejné moci.

zásady (mravní)

Zásady jsou mravní normy a principy, které nám pomáhají definovat, co je správné a co není.

předpisy (právní)

Předpisy jsou právní předpisy, které stanovují pravidla, zákony a nařízení pro vládu, občany a organizace.

Podobná synonyma

předpisy

Předpisy jsou pravidla, zákony a normy, které lidé a organizace musí dodržovat.

případ (právní)

Případ je situace, která je předmětem soudního řízení; je to jedna strana proti druhé straně, která se snaží dosáhnout výhod prostřednictvím právních argumentů.

zásady

Zásady jsou obecně uznávané principy, které určují jak se má nebo nemá jednat.

neměnitelný (zásady)

Neměnitelný znamená neschopný nebo nezměnitelný; neměnitelnými jsou zásady, které jsou pevné a neměnné.

mravní bída

Mravní bída je stav, kdy člověk nemá žádné hodnoty nebo morální kompas. Je to stav opuštěnosti a zoufalství.

úpadek (mravní)

Úpadek mravů je stav, kdy etické normy a hodnoty společnosti upadají. Je to ztráta morálního kompasu, který by měl lidi vést.

norma (právní)

Norma je právní předpis, který stanovuje základní pravidla a určuje, jak se má člověk chovat.

zdokonalení (mravní)

Zdokonalení mravní je proces zvyšování morálních hodnot, aby se člověk stal lepším a odpovědnějším.

mravní odpovědnost

Mravní odpovědnost je schopnost člověka chovat se eticky a dodržovat pravidla a normy vhodné pro společnost.

čistota (mravní)

Čistota mravní znamená integritu, čestnost, poctivost a lásku k lidem a světu.

úhona (mravní)

Úhona je pojem označující stav, kdy člověk porušuje pravidla a zákony svého vědomí a mravního svědomí.

mravní

Mravní je souhrn principů, které lidé používají k řízení svého chování a přijímání odpovědnosti za své činy.

mravní (podpora)

Mravní podpora je způsob, jak vyjádřit svou podporu druhým lidem prostřednictvím respektu, soucitu a empatie.

mravní základ

Mravní základ je sada principů, které vymezují, co je správné a co není, aby se zajistilo, že se lidé chovají eticky.

mravní špína

Mravní špína je negativní hodnocení člověka za jeho morální chyby, provinění nebo neetické chování.

právní důvod

Právní důvod je důvod, který poskytuje zákonnou ochranu nebo oprávnění k určité činnosti.

zásada (mravní)

Zásada je mravní norma, kterou se lidé řídí a která je pro ně důležitá.

zrušit (právní poměr)

Zrušit znamená zcela zlikvidovat právní poměr, čímž se zaniká všechny jeho účinky.

rušit (právní poměr)

Rušit znamená přerušit, ukončit nebo zrušit platnost právního vztahu.

právní norma

Právní norma je formálně vymezené pravidlo, které vymezuje práva a povinnosti mezi lidmi a stanovuje právní úpravu vztahů.

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.

právní zástupce

Právní zástupce je osoba, která jedná jménem jiné osoby a zastupuje její práva a zájmy.

právní

Právní: činnosti spojené s právem a jeho uplatňováním, jako jsou právní zákony a zákonné procesy.

instituce (právní)

Instituce je organizace s právním postavením, která má konkrétní cíl a úkoly.