Facebook

Jakkoli - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu jakkoli.

Význam: Jakkoli je sloveso, které znamená "z jakéhokoli způsobu nebo způsobem". Může být použito pro vyjádření způsobu, jakým by mělo být něco provedeno, nebo pro odkazování na něco, co je obecné.

přestože

Přestože: i přes okolnosti, které by mohly vyvstat; přesto, přes veškerý protiklad.

třebaže

Třebaže je složené slovo, které se používá, aby se vyjádřil závazek, který trvá i přes okolnosti, které by mohly vyžadovat jinak.

i když

I když se může zdát, že situace není příznivá, zvažujte všechna možná řešení.

byť i

Byť je jedna z hlavních sloves v angličtině, je to ve skutečnosti univerzální sloveso, které se používá k označení přítomnosti, stálosti, schopnosti nebo přítomnosti něčeho.

nějak

Nějak je přídavné jméno, které se používá k označení něčeho, co není specifikováno. Jeho použití je neobecné a nespecifické.

jakýmkoli způsobem

Shrnutí je proces, kterým se shrne dlouhý nebo složitý text na jeho hlavní myšlenky a body.

ačkoli

Ačkoli je slovo, které vyjadřuje odpor, přestože, případně i například. Používá se k vyjádření protikladu.

ačkoliv

Ačkoliv je spojovacím slovem, které vyjadřuje protikladnost, odpor nebo podmínku kvůli něčemu jinému.

Ač je zkratka pro "alespoň", slovo označuje nutnost nebo nutnost něčeho, co se musí udělat.

třebas

Třebas znamená "nebo" nebo "například" a je používáno jako přívlastek.

byť

Bytí je stav existence nebo být, být součástí věcí, lidí a událostí. Je to vyjádření sebe a toho, co je okolo.

Podobná synonyma

když ne jinak

Když ne jinak: jiná alternativa, jiný způsob.

i když - i když

I když je ve spojení s dalšími slovy, i když znamená "přestože", nebo "ačkoliv".

hned když

Hned když: znamená okamžitě, bez zpoždění.

tak nějak

Slovo "tak nějak" označuje myšlenku nebo čin, který je prováděn bez pečlivého zvážení a zodpovědnosti.

jistým způsobem

Jistý: spolehlivý, pravdivý, přesný; vyžadující jistotu, zaručující důvěru.

pokaždé, když

Pokaždé: vždy, při každé příležitosti, vždycky, všude, v každém případě.

no třebas

No třebas je fráze vyjadřující pochybnost nebo nedostatek informací. Může být použit jako odpověď na otázku nebo jako výmluva.

když

Když je vyjádření časového členu ve větě, znamená to, že se situace děje nebo stane v daném čase.

tím způsobem

Krátký, výstižný přehled o čemž konkrétně se jedná.

jiným způsobem

Význam: shrnutí informací; seskupení obsahu do podstatných bodů; souhrn; stručné shrnutí.

určitým způsobem

Určitý: specifický, omezený; definovaný.