Facebook

Hmotný - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu hmotný.

Význam: Hmotný se vztahuje k materiálním vlastnostem věcí, jako je jejich hmota, tvar, váha a objem.

materiální

Materiální se vztahuje k fyzickým věcem, například k věcem, které jsou hmotné nebo mohou být použity v procesu výroby.

fyzický

Fyzický se týká tělesného, hmotného, materiálního nebo objektivního. Příklady: fyzická schránka, fyzická osoba nebo fyzická síla.

duchovní

Duchovní je to, co se týká ducha nebo duše, tj. věci, které nejsou viditelné, jako je víra, náboženství a spirituální hodnoty.

spirituální

Spirituální se týká duchovních aspektů života, např. životního smyslu, sebepoznání, propojení se s vyššími silami.

finanční

Finanční se týká peněz a finančních transakcí; je to souhrn účetních, daňových a investičních záležitostí.

peněžní

Peněžní je odvozeno od „peníze“, což je všeobecně používaný pojem pro měnu. Peněžní je tedy souhrnem všech finančních aktiv a obchodů.

majetkový

Majetkový se týká věcí, které jsou spojeny s majetkem nebo vlastnictvím. Zahrnuje všechny věci, které mají cenu, jako jsou finance, nemovitosti, zařízení a práva.

masívní

Velký, silný, mohutný; slovo masívní označuje velikost a sílu.

těžký

Těžký je považován za fyzicky nebo psychicky náročný, pro něco obtížný nebo těžký na zvládnutí.

mohutný

Mohutný znamená velký, silný, robustní nebo statečný. Je to něco, co je velkého rozměru nebo má silný vliv.

skutečný

Skutečný je to, co je skutečně pravdivé a reálné; je to, co je skutečně existující a co se skutečně stalo.

fiktivní

Fiktivní: umělecky vymyšlené; neexistující; nereálné; nebo neautentické.

ireálný

Ireální je něco, co není skutečné, neexistuje v reálném světě nebo je příliš představivé nebo nereálné.

věcný

Věcný se odkazuje na něco, co je relevantní, logické a racionální. Znamená to, že se vztahuje k tématu, je relevantní pro situaci nebo řeší problém.

střízlivý

Střízlivý znamená být schopným uvažovat s jasnou myslí a bez ovlivnění alkoholu nebo jiných návykových látek.

realistický

Realistický znamená věrně odpovídat skutečnosti, být v souladu s realitou.

uskutečnitelný

Realizovatelný, schopný být vykonán; možné provedení.

Podobná synonyma

duchovní vůdce

Duchovní vůdce je osoba, která vede ostatní k poznání vyšší moudrosti, pravdy a životního smyslu.

poukázka (peněžní)

Poukázka je peněžní doklad pro nákup zboží nebo služeb. Je to jednorázový platidlo, které se používá k převodu finančních prostředků mezi dvěma stranami.

duchovní správce

Duchovní správce je náboženský vůdce, který poskytuje spirituální vedení a pomoc lidem ve všech oblastech jejich života.

závazek (finanční)

Finanční závazek je smluvní vztah, kterým se zavazujete k dodržení finančních povinností vůči druhé straně.

skutečný (svět)

Skutečný svět je realita, ve které žijeme, věci, které existují a které jsou reálné.

náklad (finanční)

Náklad je finanční částka, kterou musí zaplatit podnik za materiály, energie a služby potřebné k provozu.

přepážka (peněžní)

Přepážka je přístroj pro přepínání mezi hotovostí a bankovními účty při transakcích.

fyzický stav

Fyzický stav je podmínka těla, která může být způsobena jeho vnějšími nebo vnitřními faktory.

řeč (duchovní)

Řeč je nástrojem k vyjádření myšlenek a pocitů, který nás spojuje s druhými a dává nám schopnost pochopit si navzájem.

peněžní závazek

Peněžní závazek je smluvní dohoda mezi dvěma stranami, která ukládá jedné straně povinnost vyplatit druhé straně určitou částku peněz.

peněžní ústav

Peněžní ústav je finanční instituce, která poskytuje finanční služby, jako jsou úvěry, účty, spoření, investice a platební služby.

těžký (úder)

Silný, prudký úder; silná síla, která je používána ke způsobení bolesti, poškození nebo poškození.

finanční (operace)

Finanční operace jsou jakékoli transakce, které se týkají peněžních prostředků nebo cenných papírů.

tělesně, fyzicky blízký

Fyzická blízkost, tělesná blízkost - fyzické přiblížení se k někomu nebo něčemu.

těžký (nábytek)

Těžký nábytek je nábytek, který je pevný a odolný a je vyroben z masivního materiálu.

přepočet ročního důchodu (na peněžní hodnotu)

Přepočet ročního důchodu je proces změny jednotlivých důchodových částek na peněžní hodnotu.

těžký (zápach)

Silný, nepříjemný zápach, který může být vyvolán chemikáliemi, těkavými látkami, odpadními vodami nebo jinými zdroji.

náklady (finanční)

Náklady jsou finanční výdaje nutné k provozu nebo provádění nějaké činnosti.

duchovní věci

Duchovní věci jsou myšlenky, koncepty a hodnoty, které se vztahují k duchovnímu životu, víře a zkušenostem.

mohutný (opevnění)

Silný, pevný opevnění nebo jiná stavba pro ochranu nebo společenský účel.

uspokojovat (fyzicky)

Uspokojovat fyzicky znamená realizovat sexuální potřeby tím, že se prožívá fyzické blízkosti mezi dvěma lidmi.

vzpruha (finanční)

Vzpruha je finanční dar nebo odměna, která poskytuje podporu a povzbuzení jednotlivci nebo skupině.

izolovanost (duchovní)

Izolovanost (duchovní) je stav, kdy se člověk cítí osamělý, oddělený od ostatních, a jeho duchovní život je izolovaný.

fyzicky nemohoucný

Fyzicky nemohoucný znamená osoba s omezenou schopností pohybovat se nebo se hýbat.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

sazba (peněžní)

Sazba je úroková nebo jiná peněžní míra, která určuje, za jakých podmínek budou peníze půjčovány nebo investovány.