Facebook

Hmátnout - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu hmátnout.

Význam: Hmátnout je obecný výraz pro hledání něčeho, například předmětů, informací nebo odpovědí.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

sáhnout <na co>

Sáhnout znamená dotknout se něčeho nebo se na něco dotáhnout.

Podobná synonyma

dopisovat <co do čeho>

Pokud je dopisovat vyjadřováno jako činnost, znamená to psát si zprávy, listy nebo dopisy s někým jiným.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se, sledovat.

ústit <do čeho>

Ústit znamená vyústit, přecházet z jednoho stavu do jiného.

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená narazit něco čím, aby zůstalo pevně upevněné.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se: použít návaznost, aby se něco spojilo do jednoho celku.

dožadovat se <čeho>

Příst o což, domáhat se čeho.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco, požadovat, vyžadovat.

zříkat se <čeho>

Zříkat se čeho: odmítnout, nevzít na sebe odpovědnost, neuznat.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se přibližovat a kontaktovat či se pokoušet o kontakt s něčím.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

míchat se <do čeho>

Míchat se: do čehokoliv, aby se zapojilo do činnosti nebo se změnila situace.

vtékat <do čeho>

Vtékat znamená proudit nebo protékat do něčeho, například voda do nádoby nebo proud slov do uší.

zbavovat <čeho>

Zbavovat se: osvobozovat se od čeho nebo se oddělit od čeho.

zbýt se <čeho>

Zbýt se čeho: zůstat bez čeho, nedostat se čeho, postrádat čeho.

vybruslit <z čeho>

Vybruslit se dá z ledu, vody, bahna nebo jiného prostředí; znamená to rychle, hbitě se posouvat/plavat přes překážky.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si <čeho> znamená ignorovat, opomíjet nebo přehlížet <čeho>.

přejít <kolem čeho>

Přejít kolem něčeho znamená projít kolem toho, projít kolem a nezastavit se.

být pamětníkem <čeho>

Být pamětníkem je být svědkem nějaké historické události, která se stala v minulosti.

vznikat <z čeho>

Vznikat: objevovat se, být zdrojem počátku; získávat postupně existenci či sílu.

týkat se <čeho>

Týkat se: být související s čím, dotýkat se čeho, být relevantní k čemu.

nedbat <čeho>

Nedbat <čeho> znamená nevšímat si, nebrat na vědomí, nerespektovat.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet něčeho; opustit, zanechat, přestat užívat.

narážet <do čeho> (v běhu)

Narážet do čeho znamená používat nějakým způsobem něco k tomu, aby se dosáhlo určitého cíle, obvykle ve vysoké rychlosti.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: dosáhnout cíle nebo požadovaného výsledku, překonat překážky a dosáhnout úspěchu.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: znamená se pustit do něčeho nového, odhodlat se k něčemu bez ohledu na rizika a následky.

zamíchat se <do čeho>

Zamíchat se: udělat rychlý pohyb, míchat či mícháním kombinovat nějaké ingredience.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená projevovat lítost nebo hořkost nad něčím.

chopit se <čeho>

Chopit se čeho znamená získat do svého vlastnictví nebo se ujmout činnosti, čeho se týče.