Facebook

Hmátnout - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu hmátnout.

Význam: Hmátnout je obecný výraz pro hledání něčeho, například předmětů, informací nebo odpovědí.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

sáhnout <na co>

Sáhnout znamená dotknout se něčeho nebo se na něco dotáhnout.

Podobná synonyma

zaplést se <do čeho>

Zaplést se do něčeho znamená přímo či nepřímo se zapojit nebo zapojovat se do činností, situací nebo vztahů.

oddělit <co od čeho>

Rozdělit, rozlišit, odloučit; dílčí části oddělit od celku.

odpadnout <od čeho>

Zbavit se čeho; vzdát to; vzdát to s bojem; vzdát to bez boje; opustit to.

zrazovat <od čeho>

Zrazovat znamená donutit někoho přestat se chovat určitým způsobem nebo se vyhnout určitému jednání.

nevšimnout si <čeho>

Nepozornost, nezaregistrování, nevšimnutí si čeho.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, angažovat se v něčem.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat to, nedávat pozor, nevnímat to.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o něco, požadovat, vyžadovat.

vydolovat <co z čeho>

"Vydolovat" znamená získat něco z něčeho, obvykle pomocí námahy nebo úsilí.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se: začít intenzivně a s plnou energií pracovat na něčem.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařadit, umístit něco do jiného.

vplést <co do čeho>

Vplést: začlenit do něčeho, čím se mění vzhled nebo struktura.

zprostit <čeho>

Zprostit se znamená osvobodit se od něčeho; uvolnit se, zbavit se.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dostat se k cíli, dosáhnout úspěchu či výsledku.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces, při kterém je něco dokončeno nebo dokončeno.

nedbat <čeho>

Nedbat znamená ignorovat nebo přehlížet něco; zanedbat, nevěnovat pozornost nebo ignorovat danou situaci.

všimnout si <čeho>

Všimnout si něčeho je pozorně si všímat detaily, vypozorovat si informace, postřehnout něco, co by jinak bylo přehlíženo.

dožadovat se <čeho>

Žádat něco přísně nebo naléhavě; chtít něco dosáhnout s vytrvalostí.

dotknout se

Fyzicky se dotknout nebo spojit se s něčím jiným; případně ovlivnit nebo změnit.

upustit <od čeho>

Upustit od čeho: přestat s něčím, vzdát se něčeho.

zmocňovat se <čeho>

Uchopit a převzít do své kontroly, získat obecnou autoritu nad čím/kým.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

být pamětníkem <čeho>

Být pamětníkem je být svědkem nějaké historické události, která se stala v minulosti.

zbavovat se <čeho>

Odstranit či odložit či se zříci čeho/čeho.

vytěsnit <co z čeho>

Vytěsnit znamená vyhnout se, vyloučit, odstranit nebo vyřadit co z čeho.

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

vytrhat <co z čeho>

Vytrhat znamená odtrhnout část nebo částice něčeho - např. list, vlákno, kus, kousky apod.

osvobodit se <z čeho>

Zbavit se něčeho, co omezuje nebo brání, a získat svobodu.