Facebook

Existence - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu existence.

Význam: Existence je stav být nebo existovat; bytí, existence, nebo bytí skutečným.

bytí

Bytí je stav existence, proces být nebo stát se, který se nachází v čase a prostoru.

trvání

Trvání je dlouhodobý stav přetrvávající v čase, kdy je něco stále aktuální, nebo je stále v platnosti.

jsoucnost

Jsoucnost je stav být nebo existovat; je to souhrn toho, co existuje, bylo, nebo může být.

nebytí

Nebytí je stav, ve kterém něco neexistuje; je to absence čehokoli, od věcí až po existence.

neexistence

Neexistence je stav, kdy něco neexistuje, není a není ani možné.

živobytí

Živobytí je životní styl a způsob života, který se zaměřuje na trvalou udržitelnost a užitečnost.

postavení

Postavení je pozice, ve které se nachází někdo či něco; jeho/její/jeho pozice ve společnosti, na pracovním trhu nebo v jiných oblastech.

zaměstnání

Zaměstnání je stav, kdy člověk pracuje pro jinou osobu nebo organizaci za úplatu.

člověk

Člověk je inteligentní, společenské bytosti, schopné komunikovat, vytvářet a užívat si kultury.

osoba

Člověk, který existuje ve fyzické, psychické, právní a sociální rovině; je to jednotlivec, který má schopnosti a práva.

jsoucno

Jsoucno je existenciální termín, který se odkazuje k bytí, existenci a vědomí. Vyjadřuje také naši schopnost konat věci, které jsou nezbytné pro naše přežití a život.

Podobná synonyma

nepružný člověk

Nepružný člověk je neschopný ustoupit, změnit názor nebo adaptovat se změnám. Je zarytý a neochotný ke změně.

vážný (člověk)

Člověk vážný je zralý, odpovědný a zodpovědný, jehož chování je seriózní, vážené a respektované.

otylý člověk

Člověk s nadměrnou tělesnou hmotností, který může být obézní nebo mít nadváhu.

sešlý člověk

Sešlý člověk je označení pro někoho, kdo je fyzicky, duševně nebo emočně zesláblý. Je to člověk, který trpí únavou nebo úbytkem síly a energie.

zlý člověk

Osoba, která je zlého charakteru, je krutá a bezohledná k druhým a obvykle dělá neetické činy.

odporný člověk

Osoba, která je nezdvořilá a neslušná, nespravedlivá a hrubá, způsobuje odpor a rozčarování.

zkoumaný člověk

Zkoumaný člověk je osoba, která se zkoumá, aby se získaly informace o jejích vlastnostech a chování.

svobodný člověk

Osoba, která je volná od jakéhokoli druhu otroctví nebo závislosti a má právo volně rozhodovat.

zchátralý člověk

Člověk ve zchátralém stavu; vyčerpaný, zubožený, vyčerpaný, zanedbaný a neudržovaný.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

protilehlé postavení

Stav, kdy se dva názory, postoje nebo argumenty úplně odlišují.

světský člověk

Člověk, který je zaměřen na materiální a světské věci, nezávislý na náboženských hodnotách a filozofii.

dobrácký (člověk)

Lidé s dobráckou povahou jsou přátelští, vlídní a něžní. Mají sklon loajálně pomáhat ostatním a jsou ochotni obětovat část svého času, úsilí nebo peněz pro dobro druhých.

šikovný člověk

Člověk s dovedností, inteligencí, schopností a zkušenostmi pro úspěšné zvládání úkolů.

neexistence <čeho v čem>

Neschopnost existovat; absolutní neexistence.

nezkušený (člověk)

Nezkušený = člověk, který nemá žádné zkušenosti, schopnosti či znalosti v dané oblasti.

všední člověk

Všední člověk je termín odkazující na běžného člověka, který nezaujímá významnější postavení ve společnosti.

nedůvěřivý člověk

Člověk, který je skeptický a nevěří věcem, které nejsou ověřené nebo prokázané.

božská (osoba)

Božská osoba je člověk nebo bytost, která je považována za nadpřirozenou nebo bezmeznou moc.

ten člověk

Osoba, která je charakterizována jejími schopnostmi, kvality a vlastnostmi.

nevkusně oblečený člověk

Člověk oblečený nevkusně, špatným stylem a neslučujícími barvami.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.

oblíbený člověk

Oblíbený člověk je někdo, koho máme rádi a máme k němu přátelský vztah. Je významný v našem životě a obvykle máme pro něj hlubokou úctu a lásku.

tvrdý (člověk)

Člověk tvrdý je osoba, která je odolná vůči překážkám, nebojí se přijmout riziko a je schopná obstát v náročných situacích.

přísný člověk

Člověk, který je přísný, je ten, který je přísný ve svých postojích, zásadách a ve výchově. Je striktní a požaduje dodržování pravidel.

hlavní osoba

Hlavní osoba je nejdůležitější postava ve vyprávění, která se projevuje častěji než ostatní a ovlivňuje děj.

(šedá) osoba v pozadí

Osoba v pozadí je někdo, kdo se stará o běžné chod věcí, ale nezískává za to zaslouženou pozornost.

vlivný člověk

Vlivný člověk je někdo, kdo má schopnost ovlivňovat výsledky nebo události, protože se těší uznání, autoritě a obdivu ostatních.

výstřední člověk

Člověk, který má odlišné chování a postoje než ostatní a jehož jednání je často považováno za neobvyklé či kontroverzní.