Facebook

Existence - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu existence.

Význam: Existence je stav být nebo existovat; bytí, existence, nebo bytí skutečným.

bytí

Bytí je stav existence, proces být nebo stát se, který se nachází v čase a prostoru.

trvání

Trvání je dlouhodobý stav přetrvávající v čase, kdy je něco stále aktuální, nebo je stále v platnosti.

jsoucnost

Jsoucnost je stav být nebo existovat; je to souhrn toho, co existuje, bylo, nebo může být.

nebytí

Nebytí je stav, ve kterém něco neexistuje; je to absence čehokoli, od věcí až po existence.

neexistence

Neexistence je stav, kdy něco neexistuje, není a není ani možné.

živobytí

Živobytí je životní styl a způsob života, který se zaměřuje na trvalou udržitelnost a užitečnost.

postavení

Postavení je pozice, ve které se nachází někdo či něco; jeho/její/jeho pozice ve společnosti, na pracovním trhu nebo v jiných oblastech.

zaměstnání

Zaměstnání je stav, kdy člověk pracuje pro jinou osobu nebo organizaci za úplatu.

člověk

Člověk je inteligentní, společenské bytosti, schopné komunikovat, vytvářet a užívat si kultury.

osoba

Člověk, který existuje ve fyzické, psychické, právní a sociální rovině; je to jednotlivec, který má schopnosti a práva.

jsoucno

Jsoucno je existenciální termín, který se odkazuje k bytí, existenci a vědomí. Vyjadřuje také naši schopnost konat věci, které jsou nezbytné pro naše přežití a život.

Podobná synonyma

vážný (člověk)

Člověk vážný je zralý, odpovědný a zodpovědný, jehož chování je seriózní, vážené a respektované.

bezohledný člověk

Člověk, který nedbá o druhé, nezohledňuje názory a potřeby ostatních a jedná pouze ve svůj prospěch.

mimo zákon (osoba)

Osoba mimo zákon je někdo, kdo porušuje zákony a je nezákonný.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

šikovný člověk

Člověk s dovedností, inteligencí, schopností a zkušenostmi pro úspěšné zvládání úkolů.

vlivný člověk

Vlivný člověk je někdo, kdo má schopnost ovlivňovat výsledky nebo události, protože se těší uznání, autoritě a obdivu ostatních.

nezkušený (člověk)

Nezkušený = člověk, který nemá žádné zkušenosti, schopnosti či znalosti v dané oblasti.

svobodný člověk

Svobodný člověk je někdo, kdo je nezávislý a volný od vnějšího omezení, má právo vybrat si životní styl a jednat bez cizího dohledu.

zabezpečit (živobytí)

Zabezpečit živobytí znamená zajistit dostatek prostředků pro udržení života a zajištění existence.

divoký n. zlý člověk

Nezkrotný, nespoutaný, drsný, bezohledný, obtížně ovladatelný člověk.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je ve stavu silného psychického napětí, který mu brání racionálně uvažovat.

zbavit (postavení)

Zbavit: odvolat, odejmout, odepřít někomu nebo něčemu postavení, úřad, právo, titul nebo jinou výsadu.

postavení mimo hru

Postavení mimo hru je výrazy, který se používá k označení situace, kdy někdo nemůže být součástí hry, nebo do ní nemůže být zařazen.

dobrácký (člověk)

Lidé s dobráckou povahou jsou přátelští, vlídní a něžní. Mají sklon loajálně pomáhat ostatním a jsou ochotni obětovat část svého času, úsilí nebo peněz pro dobro druhých.

pracovitý člověk

Pracovitý člověk je osoba, která se aktivně zapojuje do činností, úkolů a procesů s cílem dosáhnout úspěchu.

poškozovat (postavení)

Ohrozit nebo narušit postavení, výsady nebo práva někoho jiného.

nahý (člověk)

Bez vrchního oblečení, odhalený, kompletně otevřený pohled.

milý člověk

Milý člověk je osoba, která je přátelská, laskavá a laskavá k lidem kolem sebe. Je někdo, koho můžete bez obav kontaktovat.

nauka o bytí

Nauka o bytí je filosofický směr zabývající se podstatou bytí a jeho vztahy k člověku a světu.

ten člověk

Osoba, která je charakterizována jejími schopnostmi, kvality a vlastnostmi.

neurozený (člověk)

Člověk neurozený je někdo, kdo trpí nějakou formou psychické nebo duševní poruchy.

ušlechtilý člověk

Ušlechtilý člověk je morálně dobrý a vysoce ctí hodnoty, jako je čest, laskavost a lidskost.

odporný člověk

Osoba, která je nezdvořilá a neslušná, nespravedlivá a hrubá, způsobuje odpor a rozčarování.

škodolibý člověk

Člověk, který se raduje z jiných lidí cítících se špatně, často se mstí a má sklon k ironickým komentářům.

člověk (vůbec)

Člověk je vysoce inteligentní druh hominidů, kterým se často připisuje velké schopnosti komunikace, používání zbraní a schopnost vytvářet civilizace.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.

výstřední člověk

Člověk, který má odlišné chování a postoje než ostatní a jehož jednání je často považováno za neobvyklé či kontroverzní.

zlý člověk

Osoba, která je zlého charakteru, je krutá a bezohledná k druhým a obvykle dělá neetické činy.