Facebook

činnost - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu činnost.

Význam: Činnost je část člověka nebo jeho práce, která je prováděna s cílem dosáhnout výsledku.

působení

Působení je aktivní účinek nebo vliv; např. v oblasti politiky, obchodu nebo vztahů.

konání

Konání je synonymum pro chování; jedná se o činy, akce nebo jednání, které člověk provádí.

jednání

Jednání je akce nebo činnost, která se provádí k dosažení nějakého cíle.

funkce

Funkce je matematický vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, který určuje vzájemné spojení mezi nimi.

aktivita

Aktivita je činnost, kterou člověk nebo skupina podniká, aby dosáhla svých cílů.

akce

Akce je čin nebo činnost, která má nějaký účel; může se jednat o jednorázovou, pravidelnou nebo trvalou činnost.

chod

Chod je činnost během které se pohybujeme z jednoho místa na druhé. Je to fyzický pohyb našich nohou.

provoz

Provoz je obecně používaný pojem pro pohyb a používání dopravních prostředků, staveb a jiných systémů.

fungování

Fungování je proces, kterým se věci, systémy a organizace uspokojivě provádějí a fungují.

dění

Události a činnosti, které se vyskytují, probíhají nebo se uskutečňují.

postup

Postup je systémický přístup k dosažení cíle či řešení problému, který zahrnuje kroky, které je nutné uskutečnit konkrétním pořadím.

teorie

Teorie je soustava předpokladů, které se používají k vysvětlení a pochopení skutečností.

zaškolení

Zaškolení je proces učení zaměstnance o práci, kterou má vykonávat, a jeho přizpůsobení konkrétnímu pracovnímu prostředí.

zaučení

Zaučení je proces učení novým dovednostem nebo informacím, které jsou nezbytné pro výkon určitých činností.

zacvičení

Zacvičení je proces usilování o posílení fyzické kondice cvičením.

zkušenost

Zkušenost je úspěšné nebo neúspěšné učení z minulosti, které ovlivňuje budoucí jednání.

zručnost

Schopnost dělat něco s úspěchem, zvládnout předmět nebo činnost s lehkostí a zručností.

zběhlost

Zběhlost je schopnost ovládat nějakou činnost nebo dovednost s jistotou a vysokou úrovní zkušeností.

Podobná synonyma

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit: Odebrat člověku něco, čím se něco řídí nebo ho činí schopným.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

vzdát se (funkce)

Vzdát se znamená odmítnout nebo se vzdát něčeho, čemu se člověk dříve věnoval nebo čeho se chtěl zúčastnit.

nastoupit (do funkce)

Nastoupit znamená získat nebo přijmout určitou funkci nebo místo.

matematická funkce sign

Matematická funkce sign je unární funkce, která přiřazuje každému číslu jeho znaménko (+ nebo -) nebo 0.

ujmout se (funkce)

Ujmout se znamená vzít na sebe odpovědnost za něco/někoho a za jeho/jeho dostupnost.

teorie poznání

Teorie poznání je filozofický koncept, který se zabývá významem poznání, jeho zdroji a hranicemi. Zkoumá, jak jsme schopni získat vědění a jak jej používat pro racionální pochopení světa.

akce (vojenská)

Akce je vojenská operace, která používá různé strategie, jako jsou manévry, útoky a obrana, aby dosáhla vojenských cílů.

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

průběh (akce)

Průběh akce je obecný termín pro všechny kroky, které tvoří celý proces nebo událost.

znásobit (působení)

Znásobit znamená zvýšit nebo zesílit, či posílit účinek, výsledek, množství nebo sílu.

vzájemné působení

Vzájemné působení je soubor interakcí mezi dvěma nebo více subjekty, které mohou vést k výsledkům jako jsou změny, vyjednávání nebo dokonce konflikty.

teorie znakových systémů

Teorie znakových systémů je obecný teoretický rámec pro studium toho, jak se informace přenáší a uchovává pomocí symbolů.

ustanovit (do funkce)

Ustanovit znamená jmenovat nebo do funkce jmenovat někoho, aby vykonával nějakou činnost.

působení <na koho>

Působení je označení pro vliv, který někdo má na druhého.

nesmyslné dění

Nesmyslné dění je jev, kdy se něco děje bez smyslu nebo užitku.

pravidelná akce

Pravidelná akce je opakující se událost, která se pořádá ve stejném čase a místě.

akce (policejní)

Akce je jednání policie pro zajištění bezpečnosti veřejnosti; může se týkat vyšetřování, zadržení podezřelých, zásahu proti právnímu porušení apod.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

odvolat (z funkce)

Odvolat znamená ukončit úřadování ve funkci a/nebo odstranit z funkce.

odložit (jednání)

Odložit jednání znamená odložit jeho dokončení na pozdější dobu.

akce (politická)

Politická akce je jakýkoli čin nebo opatření, které přijímají politické strany, vlády nebo jiné orgány ve věci řízení veřejných záležitostí.

konání (nezištné)

Nezištné konání je jednání, které je vykonáváno bez očekávání nějakého osobního prospěchu.

odstranit (z funkce)

Odstranit (z funkce) znamená odstranit nebo eliminovat něco ze své role nebo funkce.

snadný (jednání)

Snadný: "rychlý, lehký, pohodlný, příjemný; jednoduchý, intuitivní".

volnost jednání

Volnost jednání je schopnost jednat a projevovat se podle svých přesvědčení bez cizího dohledu nebo omezení.