Facebook

činnost - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu činnost.

Význam: Činnost je část člověka nebo jeho práce, která je prováděna s cílem dosáhnout výsledku.

působení

Působení je aktivní účinek nebo vliv; např. v oblasti politiky, obchodu nebo vztahů.

konání

Konání je synonymum pro chování; jedná se o činy, akce nebo jednání, které člověk provádí.

jednání

Jednání je akce nebo činnost, která se provádí k dosažení nějakého cíle.

funkce

Funkce je matematický vztah mezi dvěma nebo více proměnnými, který určuje vzájemné spojení mezi nimi.

aktivita

Aktivita je činnost, kterou člověk nebo skupina podniká, aby dosáhla svých cílů.

akce

Akce je čin nebo činnost, která má nějaký účel; může se jednat o jednorázovou, pravidelnou nebo trvalou činnost.

chod

Chod je činnost během které se pohybujeme z jednoho místa na druhé. Je to fyzický pohyb našich nohou.

provoz

Provoz je obecně používaný pojem pro pohyb a používání dopravních prostředků, staveb a jiných systémů.

fungování

Fungování je proces, kterým se věci, systémy a organizace uspokojivě provádějí a fungují.

dění

Události a činnosti, které se vyskytují, probíhají nebo se uskutečňují.

postup

Postup je systémický přístup k dosažení cíle či řešení problému, který zahrnuje kroky, které je nutné uskutečnit konkrétním pořadím.

teorie

Teorie je soustava předpokladů, které se používají k vysvětlení a pochopení skutečností.

zaškolení

Zaškolení je proces učení zaměstnance o práci, kterou má vykonávat, a jeho přizpůsobení konkrétnímu pracovnímu prostředí.

zaučení

Zaučení je proces učení novým dovednostem nebo informacím, které jsou nezbytné pro výkon určitých činností.

zacvičení

Zacvičení je proces usilování o posílení fyzické kondice cvičením.

zkušenost

Zkušenost je úspěšné nebo neúspěšné učení z minulosti, které ovlivňuje budoucí jednání.

zručnost

Schopnost dělat něco s úspěchem, zvládnout předmět nebo činnost s lehkostí a zručností.

zběhlost

Zběhlost je schopnost ovládat nějakou činnost nebo dovednost s jistotou a vysokou úrovní zkušeností.

Podobná synonyma

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

odvolat (z funkce)

Odvolat znamená ukončit úřadování ve funkci a/nebo odstranit z funkce.

konat se (akce)

Konat se znamená provádět, provozovat, uskutečňovat, realizovat nebo dělat.

sesazení (z funkce)

Sesazení je odvolání z funkce, často z úřadu, odňatím práv a privilegií.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

průběh (akce)

Průběh akce je obecný termín pro všechny kroky, které tvoří celý proces nebo událost.

uvolnit (z funkce)

Uvolnit znamená odvolat někoho z funkce, či se vzdát funkce.

nezdařit se (jednání)

Neúspěch, selhání; nedosáhnutí požadovaného výsledku nebo cíle.

instalovat (do funkce)

Instalovat je proces nahrávání softwaru nebo hardware, aby byl funkční.

obecný postup

Obecný postup je série kroků k dosažení cíle. Je to jednoduchý proces, který může být použit pro různé účely.

přesunout do vyšší funkce

Přesunout do vyšší funkce znamená povýšit zaměstnance na vyšší pozici s vyšším platem a odpovědností.

konání (nezištné)

Nezištné konání je jednání, které je vykonáváno bez očekávání nějakého osobního prospěchu.

chod (stroje)

Chod stroje je pohyb nebo tok částí stroje, které se používají k provádění určitého úkolu.

obratnost (v jednání)

Obratnost je schopnost přizpůsobovat se změnám situací a vytvářet šikovná řešení.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

nesmyslné dění

Nesmyslné dění je jev, kdy se něco děje bez smyslu nebo užitku.

prostředek (jednání)

Prostředek je způsob, jak dosáhnout cíle, pomocí činů a/nebo nástrojů.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

pravidelná akce

Pravidelná akce je opakující se událost, která se pořádá ve stejném čase a místě.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

zrušení (akce)

Zrušení je proces, kdy se odstraní něco, co bylo původně zřízeno nebo vyhlášeno.

neprozíravý (jednání)

Neprozíravé jednání je jednání, které není obezřetné a rozvážné a může mít za následek škodu.

akce (politická)

Politická akce je jakýkoli čin nebo opatření, které přijímají politické strany, vlády nebo jiné orgány ve věci řízení veřejných záležitostí.

odcházet (z funkce)

Odcházet znamená odejít z nějaké funkce, odstoupit od ní nebo ji opustit.

socialistická teorie

Socialistická teorie je filozofický a politický rámec, který se zaměřuje na spravedlivou a rovnostářskou společnost, která zohledňuje všechny lidi.

potvrzení správnosti teorie

Potvrzení správnosti teorie je proces, kterým se ověřuje, zda teorie a její předpoklady jsou správné.

odložit (jednání)

Odložit jednání znamená odložit jeho dokončení na pozdější dobu.

matematická funkce sign

Matematická funkce sign je unární funkce, která přiřazuje každému číslu jeho znaménko (+ nebo -) nebo 0.

vzájemné působení

Vzájemné působení je soubor interakcí mezi dvěma nebo více subjekty, které mohou vést k výsledkům jako jsou změny, vyjednávání nebo dokonce konflikty.

vyvrácení výroku (teorie)

Vyvrácení výroku je proces, při kterém se analyzuje důkazy a argumenty vyvracet danou tezi.