Facebook

Zapadnout - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu zapadnout.

Význam: Zapadnout znamená schovat se, zmizet nebo se ztratit.

pominout

Zapomenout, nevzpomenout si, opomenout; nevzít v úvahu, nezahrnout, neuvažovat.

zajít

Zajít je český výraz označující pohyb vpřed, může se jednat o fyzický pohyb nebo i o pohyb v mysli.

vyhynout

Vyhynout znamená úplné vymizení živého organismu nebo druhu.

vymřít

Vymřít znamená úplný vyhynutí druhu nebo population, když se nedokáže přizpůsobit změnám v prostředí.

vzniknout

Vzniknout znamená "vznikat, vyvstat, objevit se, vytvořit se".

ztratit se <co>

Ztratit se: zapomenout se v něčem ztratit, přestat být schopný pochopit situaci nebo život.

zmizet

Zmizet: ztratit se, odcestovat, zaniknout nebo se stát neviditelným.

rozplynout se

Rozplynout se znamená přestat být viditelný, ztratit se, odpoutat se od okolních věcí.

neuplatnit se

Neuplatnit se znamená nevyužít příležitosti, nevyužít svůj potenciál a nevyužít výhody, které se nabízejí.

vyniknout

Vyniknout znamená být zřetelný, vynikající, být zvláště viditelný, zdůrazněný a upoutat pozornost.

spadnout (za skříň)

Upadnout nebo se srazit rychle na zem; často v situaci, kdy je osoba překvapená nebo vyděšená.

zajít (slunce)

Zajít slunce znamená, že se slunce skryje za obzorem a nastane večer.

zapadat (sněhem)

Zapadat (sněhem): přikrytí sněhem; zasypání sněhem.

zabořit se (do bláta)

Zabořit se do bláta znamená dopadnout nebo se ocitnout ve velmi zoufalé situaci.

propadnout se

Propadnout se znamená ztratit se, být zapomenutý nebo zaniknout.

dostat se (do potíží)

Dostat se do potíží znamená vystavit se riziku nebo být v situaci, která je potenciálně nebezpečná.

upadnout <do čeho>

Upadnout = ztratit vlastní stabilitu a pád do čeho (např. do bezvědomí, do země).

dolehnout (dveře)

Dolehnout znamená zavřít dveře tak, aby se dovnitř nedostal vzduch ani voda.

přilehnout

Přilehnout znamená přitisknout se k něčemu pevnému nebo k někomu.

dosednout

Dosednout znamená přistát, usadit se na místo či předmět.

ztratit se

Ztratit se znamená být příliš zmatený nebo zmatený, aby se člověk mohl orientovat, a tím se ocitnout ve slepé uličce.

být zapomenut

Být zapomenut je stav, kdy o někom nebo něčem není více vědomostí nebo paměťi.

Podobná synonyma

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat ve věci, do které se člověk pouští.

zabouchnout (dveře)

Uzamknout, zavřít dveře, aby nikdo nemohl vejít.

vpravit se <do čeho>

Vpravit se: dostat se dovnitř, začlenit se.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

vzdát se <čeho>

Opustit, přestat se něčeho držet a odevzdat se čemukoliv; ztratit se ve prospěch čehosi jiného.

vytáhnout <z čeho> (vodu)

Odstranit vodu z určitého prostoru odebíráním.

zaplést se <do čeho>

Zaplést se do něčeho znamená přímo či nepřímo se zapojit nebo zapojovat se do činností, situací nebo vztahů.

dopustit se <čeho>

Dopustit se - udělat něco nebo činit nějakou chybu.

zanechat <čeho>

Zanechat: odložit, zanechat něco po sobě; zanechat trvalý vliv.

dovtípit se <čeho>

Rozpoznat skrytý význam, přijít na to, objevit pravdu.

dotknout se <čeho>

Dotknout se znamená fyzicky se dotýkat čeho/čeho a zároveň se s ním vyrovnat.

propadnout <čemu>

Propadnout <čemu> znamená ztratit zájem o něco, nebo se něčemu vzdalovat.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, zanechat, přenechat; dopustit, aby se něco stalo, nepřekážet.

ztratit

Ztratit: přijít o něco, o co se již nedokáže dosáhnout, zabývat se ztrátou času, energie nebo peněz.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat z předchozího, být výsledkem čeho.

odstrčit (skříň)

Odstrčit: umístit (např. skříň) tak, aby se od něčeho oddělilo.

být <bez čeho>

Být bez něčeho znamená nemít to nebo se o to připravit.

dostat <koho n. co>

Dostat - získat; přijmout; obdržet.

výkladní skříň

Výkladní skříň je nástroj pro prezentaci produktů a služeb, prezentovaných ve formě vizuálních a textových informací.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.

vážit si <čeho>

Vážit si znamená uznávat a oceňovat hodnotu čeho, vyjadřovat úctu a dávat najevo uznání.

být původcem <čeho>

Být původcem je označení pro osobu, která je zodpovědná za vytvoření nebo vznik něčeho.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, angažovat se v něčem.

propadnout (ve škole)

Propadnout ve škole znamená nedostat se do požadovaného průměru, což vede k nutnosti zopakovat ročník.

upadnout do spánku

Usnout, ztratit vědomí, uvolnit se a relaxovat.

dbát <čeho>

Dbát <čeho> znamená pečovat o něco a dávat pozor, aby to bylo zachováno a chráněno.

dotýkat se <čeho>

Fyzický kontakt nebo dotek; přiblížení se k čemukoliv s úmyslem jej ovládat, zkoumat nebo vyjadřovat emoce.

přirazit (dveře)

Přirazit dveře = zabouchnout je pevně, aby nikdo neprošel.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se: začít intenzivně a s plnou energií pracovat na něčem.